Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie mrągowskim oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.

Na podstawie § 12 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.  w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Kontrole problemowe organizuje się w sposób planowy w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi”, nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
 2. Roczny plan kontroli problemowych sporządza Starosta Mrągowski do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji planowanych kontroli.
 3. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła do wiadomości jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
 4. Wzór rocznego planu kontroli, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 1. Starosta Mrągowski, w terminie co najmniej na 30 dni przed terminem kontroli:
  1. sporządza program kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
  2. powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli. Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego, może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.


§ 3
Wyniki kontroli problemowej ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności elementy wskazane we wzorze stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4

 1. Ustala się czterostopniową skalę ocen z kontroli:
  1. pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
  2. pozytywna z uchybieniami – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze, formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność,
  3. pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
  4. negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowana działalność i zdolność do realizacji zadań.
 2. Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywanych zadań.
 3. Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

§ 5

 1. Protokół pokontrolny zatwierdza Starosta Mrągowski, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła protokół pokontrolny kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Starosty Mrągowskiego oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
 3. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłany protokół, o którym mowa w ust. 1 i odsyła Staroście Mrągowskiemu jeden egzemplarz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

§ 6

 1. Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym przez kierownika podmiotu kontrolowanego, ich zasadność podlega ponownemu sprawdzeniu.
 3. Przewodniczący zespołu kontrolnego dokonuje analizy złożonych zastrzeżeń, w tym w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje ostateczne stanowisko w sprawie uwzględniania lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.
 4. Stanowisko, o którym mowa w ust. 3 przewodniczący zespołu kontrolnego sporządza na piśmie i przedstawia organowi zarządzającemu kontrolę, w celu rozpatrzenia oraz przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 62/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja elektroniczna zarządzenia

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 22/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. (PDF, 1.15 MB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 1 - roczny plan kontroli problemowych (DOC, 33.7 KB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 2 - program kontroli (DOC, 38.4 KB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 3 - zawiadomienie o kontroli (DOC, 26.6 KB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 4 - protokół pokontrolny (DOC, 37.8 KB)

Traci moc

Zarządzenie nr 62/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-23 13:28przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2022-06-23 14:05przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:962

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.