Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROŚ.6162.3.2023
„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu mrągowskiego”.

  Mrągowo, dnia 19.01.2023r.

Znak postępowania: ROŚ.6162.3.2023 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nic przekraczającej 130 000 złotych (netto) o nazwie „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu mrągowskiego”.

 

Nazwa i adres zamawiającego.
Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662


Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, zwanych dalej „upul”, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1 865,0795 ha na terenie gmin leżących w granicach powiatu mrągowskiego, tj.: Gminy Miasto Mrągowo, Miasta i Gminy Mikołajki, Gminy Piecki, Gminy Sorkwity i Gminy Mrągowo.
Podana wyżej powierzchnia przedstawia stan na dzień 11.01.2022r.
2. Wykonawca sporządzi upul wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektów upul, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), jeżeli będzie wymagana. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie analizę dotyczącą projektów upul, stwierdzającą konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanych zadań gospodarczych. W przypadku konieczności sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów upul zostanie ona wykonana na koszt Wykonawcy, w ramach złożonej oferty. 
3. W razie potrzeby (strefa zagrożenia pożarowego) Wykonawca uzgodni projekty upul w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Notatkę z przeprowadzonych uzgodnień Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy uzgodnień i opinii ponosi Wykonawca.
5. Uproszczone plany urządzenia lasu Wykonawca sporządzi na okres 10 lat, tj. od 01.11.2023r. do 31.10.2033r.
6. Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
- ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 672 ze zm.),
- ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 poz. 1302),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonania prac urządzeniowych (Dz. U. z 2012 poz. 949),
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 201 Or. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.).
7. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, w szczególności:
- standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 2 ww. zarządzenia),
- standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu (załącznik nr 3 ww. zarządzenia),
- standard wymiany danych o lasach, dokumentacja SWDL (załącznik nr 4 ww. zarządzenia),
- wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, wersja 2 z dnia 19.06.2020r. (załącznik nr 5 ww. zarządzenia),
- aplikację MAPA PU do obsługi warstw mapy numerycznej oraz eksportu i importu danych z/do formatu SWDL,
- aplikację TAKSATOR PU,
- aplikację wspomagającą nadzór nad lasami niepaństwowymi BDL UL (w tym moduł kontroli danych).
8. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy:
- wykaz działek ewidencyjnych oraz użytków i ich powierzchni,
- mapy ewidencyjne w postaci kopii arkusza mapy lub w postaci elektronicznej (format SWDE lub inne formaty dla danych przestrzennych),
- dane z rejestru gruntów w formie wypisów lub plików elektronicznych.
Rejestr działek należy przyjąć na dzień podpisania umowy.
W związku z udostępnieniem Wykonawcy danych osobowych w ramach realizacji zadania, zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Upul należy sporządzić oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, w trzech egzemplarzach papierowych w formacie A4, w twardej oprawie introligatorskiej + wersja elektroniczna. Strony upul należy ponumerować, na początku planu zamieścić spis treści. Do każdego opracowania należy dołączyć komplet map gospodarczych w skali stosownej do wielkości inwentaryzowanego obszaru, nie mniejszej jednak niż 1:5000, wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej, z oznaczeniem numerów działek ujętych w upul. W części opisowej upul Wykonawca zamieści informację na temat dokonanych uzgodnień i uzyskanych opinii, w tym wyłożeniu upul w gminach.
10. Różnice powierzchniowe między ewidencją gruntów, a stanem faktycznym na gruncie oraz proponowane zmiany klasyfikacji użytków, powinny być wykazane w dodatkowym załączniku, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w upul, jako wykaz zmian gruntowych.
11. Wyciągi zadań gospodarczych określonych w upul, wraz z opisem użytej terminologii, należy sporządzić oddzielnie dla każdego właściciela/współwłaściciela lasu widniejącego w ewidencji gruntów. Zamawiającemu należy przekazać wersję elektroniczną na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytowalnego oraz w pliku PDF, odpowiadającą oryginalnej wersji drukowanej.
12. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie pomiarów wykonanych w terenie. Przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca uzgodni z sołtysami wsi sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych.
13. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
- pisemnego powiadomienia Zamawiającego i sołtysów wsi o rozpoczęciu i zakończeniu prac terenowych,
- przekazania każdej z gmin jednego egzemplarza projektu upul, celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu, z adnotacją o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów upul z zaznaczeniem, że upul będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego,
- dostarczenia Zamawiającemu informacji od wójtów/burmistrzów o dacie wyłożenia projektów upul do publicznego wglądu oraz o poinformowaniu właścicieli o wyłożeniu projektów upul oraz możliwości składania zastrzeżeń do wyłożonych projektów upul,
- udzielania, w czasie trwania wyłożenia projektów upul, wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, przyjęcia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, przygotowania projektu odpowiedzi na nie wraz z uzasadnieniem oraz przekazania ich Staroście Mrągowskiemu. W przypadku uznania zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek w projektach upul,
- uczestnictwa w obowiązkowej kontroli w terenie z udziałem przedstawicieli powiatu oraz właściwych terytorialnie nadleśnictw i regionalnej dyrekcji lasów państwowych, zgodnie z §10 ust. 1 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu,
- przekazania Zamawiającemu projektów upul w formie plików SWDL (generowanych za pomocą aplikacji MAPA PU i TAKSATOR PU) celem przedłożenia do kontroli kameralnej, zgodnie z §10 ust. 3 Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, minimum na 7 dni przed wyznaczonym terminem kontroli kameralnej,
- uzyskania opinii do projektu upul nadleśniczych właściwych terytorialnie nadleśnictw,
- zakończenia prac, łącznie z wyłożeniem projektów upul w urzędach gmin, przeprowadzeniem w razie potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskaniem pisemnych, pozytywnych opinii nadleśniczych nadleśnictw: Mrągowo, Strzałowo i Maskulińskie oraz przekazania do zatwierdzenia projektów upul w terminie do 30 września 2023r. Odbiór upul nastąpi na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo — odbiorczego,
- udzielenia 3-letniej, licząc od dnia protokolarnego przekazania upul, nieodpłatnej gwarancji w zakresie usuwania, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia pisemnego przez
Zamawiającego, nieujawnionych w czasie odbioru prac, ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania upul, - przeniesienia, z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia, autorskich praw majątkowych sporządzonej dokumentacji na Zamawiającego.


Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca powinien:
- posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy o lasach, tj. być jednostką specjalistyczną lub innym podmiotem wykonawstwa urządzeniowego,
- wykazać, iż w ciągu ostatnich 2 lat (2021 — 2022) wykonał co najmniej jedno zamówienie dotyczące wykonania dokumentacji urządzeniowej, które było realizowane w ramach dofinansowania ze środków funduszu leśnego, udzielanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie prac urządzeniowych oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonania prac urządzeniowych,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.


Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, nie później niż do dnia 30 stycznia 2023r. Liczy się data wpływu do urzędu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu mrągowskiego. Nie otwierać przed dniem 31 stycznia 2023r.” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.


Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Oferta powinna przedstawiać cenę brutto/netto za realizację 1 ha upul oraz całkowitą wartość zamówienia brutto/netto. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje. Ponadto oferta powinna zawierać termin wyłożenia projektów upul do publicznego wglądu. Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty' związane z realizacją zamówienia.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. cena —70%
w ocenie 70 pkt.
Kryterium będzie oceniane na podstawie całkowitej ceny brutto złożonej oferty.
2. termin wyłożenia projektu upul do publicznego wglądu — 20% w ocenie:
- do 30.04.2023r. - 20 pkt,
- do 31.05.2023r - 10 pkt,
- do 30.06.2023r. — 0 pkt.
Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego.
3. doświadczenie — 10%
w ocenie:
- 3 zamówienia i więcej — 10 pkt,
- 2 zamówienia - 5 pkt,
- 1 zamówienie — 0 pkt.
Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dowody (tj. referencje, protokoły, zaświadczenia itp.) potwierdzające posiadane doświadczenie w sporządzaniu upul , które były realizowane w ramach dofinansowania ze środków funduszu leśnego udzielanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Sposób wyliczenia punktów dla danej oferty:
Ncb
Ilość punktów oferty = x 70 pkt + pkt za termin wyłożenia + pkt za doświadczenie
cbO
gdzie:
Ncb — najniższa oferowana cena brutto,
cbO — cena brutto ocenianej oferty.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej najkorzystniejszej oferty.


Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień pubEcznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.


KONTAKT:

Informacje na temat zamówienia można uzyskać w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, teł.: 89 741 01 88, 89 741 01 59.


KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 ROPO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „ROPO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możEwy jest w formie elektronicznej pod adresem cmaU: iod@powiat.mragowo.pl. 
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 902).
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 — formularz oferty,
Załącznik nr 2 — oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 3 - wykaz obrębów.

Dokument w wersji elektronicznej

Zapytanie ofertowe (PDF,  4 460 KB)

Załączniki:

Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 1 – Formularz oferty (DOC,  22 KB)
Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy (DOC,  18 KB)
Ikona pliku MS EXCEL Załącznik nr 3 - Wykaz obrębów  (XLSX,  15 KB)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-23 09:51przez:
Opublikowano:2023-01-23 13:29przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:599

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.