Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LXIX/315/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 81 410 766,46 zł, w tym:
dochody bieżące – 67 097 353,95 zł
dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 83 804 048,97 zł, w tym:
wydatki bieżące – 68 650 137,46 zł
wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1 939 465,87 zł.
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
7) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.
8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 193 282,51 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 739 465,87 zł.
9) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 180,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 21 669,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej, o kwotę 120 390,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, wpłat, udziałów
w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

 

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 21 849,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 120 390,00 zł


2. Zmiany w planie wydatków:


Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 180,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz
z pochodnymi zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 44 263,50 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44 263,50 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach zamówienia publicznego, które dotyczyło zadania pn. „Cyfrowy Powiat”.

 


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 1 037,83 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 900,00 zł,
z przeznaczeniem na utworzenie nowych paragrafów na wydatki związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w:
1. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Mikołajkach, kwota 3 010,68 zł,
2. Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Mikołajkach, kwota
927,15 zł.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 58 721,00 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł,
w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2
w Mrągowie, o kwotę 800,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu tworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na organizację uroczystości 70 – lecia istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 488,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 232,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie
z zawartym porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim, w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z terenu powiatu mrągowskiego.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie, o kwotę 672,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

 


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 927,15 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowych paragrafów na wczesne wspomaganie rozwoju dla 2 uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mikołajkach w ramach wydatków związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 816,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

 

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 15 637,83 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 158 442,33 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 44 263,50 zł

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 296 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 12 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 652 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 13 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 940 KB)            Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLS, 51 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 751 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 12 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 2 527 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 25 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF, 527 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLS, 15 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 7 (PDF, 488 KB)            Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 7 (XLS, 35 KB)

 

Uchwała w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfUchwała LXIX/315/2023 (PDF, 239 KB)

 

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-23 13:47przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-03-23 12:28przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:975

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.