Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ stanowiącej własność Skarbu Państwa

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.), § 3.1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

STAROSTA  MRĄGOWSKI
OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
stanowiącej własność Skarbu Państwa:

nieruchomość gruntowa położona w obrębie Zełwągi Gmina Mikołajki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 48/2, o powierzchni 0,3000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00025751/1. Nieruchomość  rolna niezabudowana. Opis użytku – ŁIV, RIVa.  Działka w części porośnięta drzewostanem. Przez działkę przebiega sieć  kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieć telekomunikacyjna. W pobliżu  działki zlokalizowana jest sieć energetyczna.

Cena wywoławcza wynosi  45 000 zł.

Na terenie nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań      i kierunków zagospodarowania -  działka  znajduje się na terenie strefy III - turystyczno-rolniczej oraz  położona jest na  terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 4500 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r.,  na rachunek Starostwa Powiatowego w Mrągowie Nr  46 2030 0045  1110 0000 0220 6900  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Mrągowo. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego  z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 930. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia       w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213). Skarbowi Państwa - Staroście Mrągowskiemu przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.

 Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego KOWR na podstawie art.3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.2569 ze zm.).

Zgodnie z art.3 pkt 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego  wyżej opisane prawo nie będzie przysługiwało, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art.5 ust.1 pkt 2, a nabywana  nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  PRZY  UL. KRÓLEWIECKEJ 27, POKÓJ NR 12 ORAZ TELEFONICZNIE  POD NUMEREM  89 741 01 71.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego     w Mrągowie, oraz zamieszczeniu na stronach  internetowych Starostwa: powiat.mragowo.pl, www.bip.powiat.mragowo.pl.

 

Mrągowo, 10.10.2023 r.

Dokument w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfOgłoszenie (PDF, 1336 KB)

 

Autor: Wydział Geodezji

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-18 13:35przez: Wydział Geodezji
Opublikowano:2023-10-18 13:35przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:554

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.