Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2024 roku.

Mrągowo, dnia 30 października 2023 r.


KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE
z dnia 30 października 2023 r.


Nasz znak: OR.524.1.2023
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2024 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Zarząd Powiatu w Mrągowie zwraca się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2024 roku.
Wybrany do składu Komisji Konkursowej przedstawiciel w/w organizacji, nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie może pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (Załącznik nr 1) i przesłanie go  w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu na adres: Starostwo Powiatowego w Mrągowie, ul Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Formularz można złożyć również osobiście w Sekretariacie tut. Urzędu, jak również przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których występuje.
Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.
W przypadku braku zgłoszeń na członków komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.
Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie w zakładce BEZPŁATNA POMOC PRAWNA.

 


Podano do publicznej wiadomości 30 października 2023 r.

 

 

Komunikat w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfKomunikat o konkursie (PDF, 593 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik Nr 1 do komunikatu - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF, 601 KB)

 

Autor: Wydział Organizacji

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-30 14:23przez: Wydział Organizacji
Opublikowano:2023-10-30 14:23przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:386

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.