Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

ZARZĄDZENIE NR 2/2024 STAROSTY MRĄGOWSKIEGO z dnia 10 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

STAROSTY MRĄGOWSKIEGO

z dnia     10    stycznia   2024 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

  • 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną                w wykazie, stanowiącym załącznik   do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 2

Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A i przy Królewieckiej 27 oraz              na stronach internetowych,   na okres  21 dni. Informacja    o  zamieszczeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej.

 

  • 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Mikołajki Obręb Cudnochy   OL1M/ 00023409/5  o pow. 1,2900 ha

 

Nieruchomość  rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym, drewnianym wc, kurnikiem, dwiema szopami i dwoma  budynkami gospodarczymi.

Obiekty o dużym zużyciu technicznym wymagające remontu.

Opis użytku Br-RIVb – grunty rolne zbudowane.

Sprzedaż udziału 33/100 części nieruchomości na własność w drodze bezprzetargowej.

Cena zbycia nieruchomości w zł.

39501,93 zł rozłożona na  10 rat rocznych  płatnych  do 15 stycznia  każdego roku.

I rata w wysokości 3951,93 zł płatna jest

jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego 

 Pozostałe 9 rat w wysokości 3950,00 zł

+ oprocentowanie  przy zastosowaniu  stopy  procentowej równej stopie redyskonta  weksli  stosowanej przez Narodowy Bank Polski

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami     (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 344  ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu

 

 Ikona pliku pdfZarzadzenie 

 Ikona pliku pdfWykaz nieruchomości 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-12 10:01przez:
Opublikowano:2024-01-12 10:14przez: Paweł Bałdyga
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:271

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.