Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LXXXI/394/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/314/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mrągowski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o  publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr XLIX/314/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mrągowski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów dokonuje się następującej zmiany:
W załączniku nr 1 do uchwały dodaje się kolejną pozycję dotyczącą przystanku:

 

Numer

Nazwa drogi (odcinek lokalizacji)

Opis przystanku

numer ewidencyjny

Lokalizacja

Pikietaż

Miejscowość, ulica

Strona drogi

Nr przystanku

1630N

od dr. woj. nr 590 (Szymanowo) - Gązwa (Warpuny - Szymanowo)

Obok posesji Warpuny 9

31A

 

Warpuny kolonia

L

01


§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 2778) zobowiązuje Radę Powiatu do podjęcia uchwały w przedmiocie m.in. określenia przystanków, które są własnością lub są zarządzane przez Powiat.

W związku z potrzebą ustanowienia nowego przystanku na drodze powiatowej nr 1630N istnieje konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/314/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mrągowski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Nowy przystanek w miejscowości Warpuny kolonia ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zaspokoić ich potrzeby w zakresie przewozu.

Gmina Sorkwity pokryje koszt zakupu oznakowania pionowego wymaganego do oznaczenia przystanku.

Załącznik nr 1 określa przystanki zlokalizowane przy drogach powiatowych. Każdy z  przystanków ma nadany numer zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202).

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXI/394/2024 (PDF, 521 KB)

Ogłoszono

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2024.962 Ogłoszony: 05.02.2024

Zmienia

Uchwała nr XLIX/314/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 lipca 2014r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-01 15:29przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-02-01 08:26przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-03-12 08:24przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:168

Rejestr zmian

  • [2024-03-12 08:24:54]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2024-02-02 08:16:01]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu