Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LXXXI/395/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44), § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2284), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

1. Określa się zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą w I kwartale 2024 r. z zaliczki otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Wyraża się zgodę na zaliczkowe uruchomienie środków, tj. zaliczki otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, istnieje możliwość zaliczkowego otrzymania środków Funduszu, w celu zapewnienia ciągłości finansowej realizowanych przez powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z tym Powiat Mrągowski, wystąpi o zaliczkową wypłatę środków finansowych PFRON w wysokości 920 280,00zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 ), w celu zapewnienia w I kwartale 2024 r. ciągłości finansowania bieżących zadań Powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do czasu przesłania informacji o wysokości środków PFRON określonych wg algorytmu, przypadających danemu powiatowi.

Częściową kwotę zaliczki, tj. 800 280,00zł (słownie: osiemset tysięcy dwieście osiemdziesiąt  złotych 00/100) przeznacza się na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej
w I kwartale 2024 r., w celu prawidłowej realizacji zadań przez dwa warsztaty terapii zajęciowej z terenu powiatu mrągowskiego – co wynika wprost z treści §20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej: „Powiat przekazuje jednostce prowadzącej warsztat na wyodrębniony rachunek bankowy warsztatu, nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, środki finansowe na ten kwartał, pomniejszone o kwotę odsetek po przyjęciu informacji określonych w ust.1.”. Tym samym zasadne jest zaliczkowe uruchomienie środków otrzymywanych z PFRON, w celu realizacji zadania, tj. dofinansowania tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Natomiast pozostałą kwotę z zaliczki otrzymanej z PFRON, tj. 120 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z art. 35a ust.1, pkt 7 lit. c i d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w I kwartale 2024 r. zgodnie z załącznikiem do  niniejszej uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r., został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXI/395/2024 (PDF, 759 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 313 KB)

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-01 15:39przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-02-01 15:39przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:140

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.