Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr XLVII/212/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Mrągowskiego.

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym   (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 60, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dopuszcza się zapłatę opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mrągowskiego, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa rada powiatu może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Przez podatki rozumie się również opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, w szczególności dochody pobierane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw.

W związku z  powyższym,  niniejsza  uchwała  umożliwi  dokonywanie  płatności  bezgotówkowych w szczególności za pomocą kart płatniczych. System płatności bezgotówkowych instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania  zobowiązań,  takich  jak  zapłata  gotówką  oraz  bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Proponowane rozwiązanie stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców powiatu w realizacji obowiązków związanych z uiszczeniem płatności na rzecz Powiatu Mrągowskiego. Równocześnie przyczyni się do sprawniejszej obsługi klienta oraz usprawnienia pracy urzędu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

w/z Starosty
Sławomir Prusaczyk
Wicestarosta

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XLVII/212/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r. (PDF, 48.2 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-12 13:04przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-10-12 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:97

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.