Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 1. pochodzą z różnych źródeł,
 2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.onlineocr.net/. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • część filmów z sesji Rady Powiatu w Mrągowie nie posiada napisów dla osób głuchych. Na stronie publikowane są protokoły z sesji Rady Powiatu w Mrągowie,
 • część materiałów wytworzonych przed 23-09-2018 r. nie jest dostępna cyfrowo, co
  w miarę możliwości będzie poprawiane.

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)

Jest on w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA, a jego obsługa możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak
i myszki.

Serwis wyposażony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, tj. zmiana wielkości czcionki czy zmiana kontrastu.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Paweł Bałdyga, e-mail:  pawel.baldyga@powiat.mragowo.pl oraz p. Grzegorz Cendrowski, e-mail: grzegorz.cendrowski@powiat.mragowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 741 01 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności p. Ewa Szulc-Wiśniewska, e-mail:
e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl , nr tel. 89 741 01 61.

Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie znajduje się w zabytkowym budynku przy ul. Królewieckiej 60A. Dwa Wydziały zlokalizowane są pod innymi adresami - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Królewieckiej 27 (również budynek zabytkowy) i Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Oficerskiej 2A.

W budynkach należących do Starostwa, informacja na temat rozkładu pomieszczeń
przedstawiona jest wyłącznie w sposób wizualny. We wszystkich obiektach nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie braille'a, kontrastowych czy też dużym drukiem (dla osób słabowidzących i niewidomych).

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

Dostępność poszczególnych obiektów:

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.

Za budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone zostały trzy stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

W budynku siedzibę mają Urząd Miejski, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe. Prowadzą do nich trzy wejścia ogólnodostępne:

- pierwsze, od strony ul. Królewieckiej, prowadzące do Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Mrągowo i tak też oznaczone. Można się nim dostać do Wydziałów Starostwa znajdujących się na II piętrze budynku, tj. Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Inspektora Ochrony Danych oraz Radców Prawnych. Do tego wejścia prowadzą kilkustopniowe schody zewnętrzne, ciężkie drzwi zewnętrzne otwierane klamką, następnie schody wewnętrzne
i kolejne drzwi wahadłowe.

- drugie, główne wejście do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, również od strony
ul. Królewieckiej. Można się nim dostać do wszystkich Wydziałów znajdujących się w tym budynku. Do tego wejścia również prowadzą kilkustopniowe schody zewnętrzne, ciężkie drzwi zewnętrzne otwierane klamką, następnie schody wewnętrzne i kolejne drzwi wahadłowe.

- trzecie, od strony parkingu, przeznaczone dla osób z problemami motorycznymi. Do drzwi otwieranych za pomocą klamki prowadzi podjazd. W korytarzu znajduje się wejście do windy (brak modułów głosowych i nakładek), którą można dostać się na parter, I i II piętro budynku, przy czym w tej części budynku, parter zajmowany jest przez Urząd Gminy, I piętro - przez Urząd Miejski, a II piętro przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta.

  Bezpośrednio z windy można dostać się do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Inspektora Ochrony Danych oraz Radców Prawnych.
Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest dostęp z poziomu parteru zajmowanego przez Urząd Gminy Mrągowo, do Wydziałów Starostwa znajdujących się na parterze budynku, tj. Wydziału Komunikacji i Transportu (tel. 89 741 01 81), Wydziału Organizacji i Kadr (karta seniora, biuro rzeczy znalezionych – tel. 89 741 01 66), a także Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta (tel. 89 741 01 91) i Biura Rady Powiatu (tel. 89 741 01 63).

  Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne I piętro części budynku zajmowanego przez Starostwo Powiatowe jest obecnie całkowicie nieprzystosowane do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się wyłącznie po stronie Urzędu Miasta - na I piętrze (klucz w każdym pokoju) i II piętrze (klucz w pokoju nr 50).

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królewiecka 27.

W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego.

Do budynku prowadzi wejście z jednym schodkiem od ul. Królewieckiej.
Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest ograniczony wyłącznie do parteru, gdzie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne I piętro budynku jest obecnie całkowicie nieprzystosowane do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich.

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Oficerska 2A.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się na II piętrze p.206 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Dla Interesantów dostępne jest 1 wejście od ul. Oficerskiej. Budynek nie posiada pochylni, platform ani wind umożliwiających pomoc w dostaniu się na II piętro, na którym znajduje się CZK. Istnieje możliwość przekazania informacji głosowych domofonem znajdującym się na Stanowisku Kierowania KP PSP, lub umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem (tel. 89 741 05 20), który zejdzie do Interesanta na parter budynku.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się parkingu przy Placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się na platformie e-PUAP lub faksem na nr 89 741 72 75. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, SMS, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Możliwe jest również umówienie spotkania poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem właściwego Wydziału (godziny pracy Urzędu oraz wykaz aktualnych telefonów kontaktowych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie Telefony w Urzędzie - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie).

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-31 10:26przez: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2020-03-31 15:03przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2024-01-16 14:57przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2786

Rejestr zmian

 • [2024-01-16 14:57:39]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2020-04-01 10:57:41]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-31 10:24:41]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji