Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zaproszenie do składania ofert do zadania pod nazwą “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”

Zaproszenie do składania ofert do zadania pod nazwą “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto dotyczącego zadania pod nazwą “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”

Znak sprawy: ZP.272.6.2022

Mrągowo, dnia 5 lipca 2022 r.

 1. Nazwa i adres zamawiającego.
  Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo tel. (89) 7410150, fax: (89) 7417275
  NIP 742-184-36-62, REGON 510742511
  e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  (CPV): 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym (60-miesięcy) na zadaniu pn. “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”.
  2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w zakresie wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania branż zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
  3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
   1. Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.):
    • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem;
    • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
    • w ramach zawartej z wykonawcą robót budowlanych umową, a także zgodnie z wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami instytucji dotyczącymi realizacji budowy;
    • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
    • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
    • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy;
    • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
    • żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
   2. Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy na wykonanie robót budowlanych wraz załącznikami oraz kosztorysu ofertowego.
   3. Sprawdzenie umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącym zabudowaniem.
   4. Poinformowanie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, oraz zalecania działań zaradczych.
   5. Przygotowanie terenu budowy do przekazania Wykonawcy robót.
   6. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy.
   7. Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.
   8. Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę prac budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.
   9. Sprawdzanie formy zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców osób wykonujących prace na placu budowy
   10. Sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane.
   11. Sprawdzanie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
   12. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót poprzez dokonywanie obmiaru wykonanych robót, kontrolowanie bieżące rozliczenia budowy, zatwierdzenie pod względem merytorycznym i rzeczowym faktur.
   13. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
   14. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń czy technologii
   15. Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, /uprawnień, atestów wyników badań itp./ dotyczących wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń oraz zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.
   16. Wystawianie świadectw przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectwa wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych.
   17. Poinformowanie Zamawiającego o uchybieniach lub wadach w dokumentacji projektowej, wyjaśnienie ich z autorem dokumentacji projektowej, oraz egzekwowanie bieżącego nanoszenia zmian i sprostowań w dokumentacji projektowej.
   18. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy z Wykonawcą Robót dodatkowych robót Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do weryfikacji i ewentualnego zaakceptowania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych i kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych.
   19. Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
   20. Stawianie się, na wezwanie Zamawiającego (telefon lub e-mail), na placu budowy w czasie …… godzin od momentu powiadomienia(czas zgodny z deklaracją w Ofercie).
   21. Uczestniczenie w odbiorze/rach końcowym/wych i podpisanie protokołu/łów z odbioru/rów końcowego/wych.
   22. Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem usterek.
   23. W okresie rękojmi i gwarancji udział w pracach komisji przeglądów, realizacja ustaleń protokołów usterkowych i odbiór robót poprawkowych.
   24. Uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w kontrolach wynikających z nadzorowanych robót budowlanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 4. Zakres przedsięwzięcia objętego nadzorem.
  Przedmiotem robót budowlanych są:
  CZĘŚĆ I - BUDOWA POMOSTU
  Usunięcie pozostałości istniejącego pomostu oraz budowa pomostu rekreacyjnego drewnianego w kształcie litery “T” nad jeziorem Babięty Małe (dz. nr ew. 196 obręb Kozłowo gm. Sorkwity) przy działce nr 3301 obręb Kozłowo, gm. Sorkwity. Zgodnie z projektem całkowita długość pomostu wyniesie 20,00m, w tym część prostopadła do linii brzegowej 12,00m x 1,60m, część równoległa do linii brzegowej 8,00m x 2,00m, wysokość od korony pomostu do dna jeziora 2,46m.
  Konstrukcję szkieletową stanowić będą:
  - ruszt palowy składający się z pali drewnianych o średnicy 24,00cm w liczbie 12 szt. i z pali drewnianych o średnicy 28,00cm w liczbie 12szt.
  - kleszcze z bali 2 x (7,5cm x 15,00cm) łączące zespoły pali mocowane śrubami stalowymi M- 16/450mm - do pali.
  - dźwigary drewniane 14,00cm x 14,00cm i 14,00cm x 7,50cm - jako belki podłużne oparte na kleszczach mocowane śrubami stalowymi M-16/450mm I M-15/500mm - do pali.
  Ruszt palowy wykonany z drewna odpowiadającego klasie II o wytrzymałości C30 (modrzew lub sosna) impregnowany ciśnieniowo preparatem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych – woda, promieniowanie słoneczne oraz grzybobójczym. Wbijanie pali wykonywane będzie z pontonu za pomocą kafara spalinowego lub napędzanego sprężonym powietrzem.
  Pale wykonane z drewna iglastego o wilgotności min. 23%, wgłębnie impregnowane w komorach próżniowo-ciśnieniowych zgodnie z normą BN-62/9011-01 “Pale fundamentowe z drewna iglastego”. Pale przed wbiciem winny być dłuższe o 0,50m od projektowanych, a po wbiciu przycięte do żądanej wysokości.
  Pokład pomostu z bali drewnianych, iglastych obrzynanych kl. III o grubości 6,00cm jednostronnie ostruganych, przybitych gwoździami ocynkowanymi do dźwigarów (belek podłużnych), poprzecznie do osi pomostu. Między deskami a dźwigarami należy zastosować paski papy zabezpieczające przed gniciem desek pokładu. Korona pokładu na rzędnej 140,8m tj. o 52cm ponad obecny stan lustra wody w jeziorze (rz. 140,28m).
  Wykonawca robót budowlanych w szczególności będzie musiał zdemontować i zutylizować, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699) pozostałości po istniejącym starym pomoście drewnianym oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonawstwo operatu powykonawczego.
  Wszystkie prace budowlane wykonywane będą zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem. Dokumentacja budowlano-techniczna dotycząca budowy pomostu w miejscowości Kozłowo dostępna jest na stronie
  https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,10118,zaproszenie-do-skladania-ofert-do-zadania-pod-nazwa-budowa-pomostu-rekreacyjnego-oraz-malej-infrastruktury-w-miejscowosci-kozlowo
  w załącznikach do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
  CZĘŚĆ II - WYKONANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY TURYSTYCZNEJ
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie altany wolnostojącej o powierzchni do 35,00m2 o podstawie sześciokąta i konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym krytym gontem, barierkami na ścianach bocznych, wraz z ławami, stołem i koszem na śmieci w środku altany oraz wykonanie i montaż na ścianach altany 3 tablic informacyjnych zewnętrznych o powierzchni ekspozycyjnej 125cm x125cm wraz z tablicą PCV/dibont – według projektu dostarczonego przez Zamawiającego.
  Konstrukcja altany wykonania zostanie z drewna odpowiadającego klasie II o wytrzymałości C30 (modrzew lub sosna) impregnowanego ciśnieniowo preparatem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych – woda, promieniowanie słoneczne oraz grzybobójczym.
  Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą/wcami robót budowlanych.
 5. Termin wykonania zamówienia.
  Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy
  Zakończenie - w dniu rozliczenia inwestycji i przyjęcia majątku na stan powiatu - po zakończeniu robót budowlanych (planowany termin zakończenia budowy pomostu – 30.08.2022 r., altany – 15.09.2022 r.), z zastrzeżeniem, że w ramach wynagrodzenia Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie pełnił obowiązki określone w opisie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, tj. w okresie 60 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego zadania.
 6. Wymagania stawiane Wykonawcom (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej - kadry technicznej tj.
  1. Inspektor Nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy będącej przedmiotem zamówienia bądź też odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla budowy będącej w zakresie nadzoru.
  2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
  3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania winien zrealizować co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt 4.
 7. Dokumenty wymagane od wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:
   formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia;
   potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień w zakresie objętym zamówieniem (zgodnie z wymaganiami pkt 6);
   aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego
  Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą w/w dokumentów lub będą one niepełne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści zaproszenia.
 8. Miejsce, termin i forma składania ofert
  Termin składania ofert: 12.07.2022 do godz. 09:00
  Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo ; sekretariat pok. 15 lub e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl
  Oferta może zostać złożona:
  w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres ,
  w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail (oryginał oferty będzie musiał być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej).
  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący
  „Oferta – Inspektor Nadzoru na zadaniu: “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Ocena ofert
  1. 1. Kryteria oceny ofert
   CENA – waga (znaczenie) 60%
   CZAS STAWIENIA SIĘ NA PLACU BUDOWY – waga (znaczenie) 40 %
   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert, wg poniższego opisu:
   1. Cena - waga kryterium – 60 %
    Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Pozostałym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:
    Cn
    C = -------- x 100 x 60% , gdzie:
    Cb
    C - ilość punktów za kryterium cena,
    Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
    Cb - cena oferty badanej,
    60% - waga (znaczenie) kryterium
   2. Czas stawienia się na placu budowy - waga kryterium – 40 %
    Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40 punktów.
    Poszczególnym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:
    T = Tb x 40% , gdzie:
    T - ilość punktów za kryterium Czas stawienia się na placu budowy
    Tb - ilość punktów przeliczeniowych za deklarowany czas stawienia się na placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w BADANEJ ofercie:
    Tb = 100 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie do 24 godz. włącznie ;
    Tb = 50 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie od 25 do 48 godz. włącznie ;
    Tb = 0 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie powyżej 49 godz. włącznie
    40% - waga (znaczenie) kryterium
    UWAGA !!!!!
    Jeżeli Wykonawca poda w ofercie czas stawienia się placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego inny 24 lub 48 godzin to w trakcie oceny oferty Zamawiający przyzna jej mniejszą ilość punktów przeliczeniowych przysługującą za konkretne okresy graniczne, w których znajdzie się podany czas stawiennictwa.
    Oferta zawierająca propozycję stawienia się placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w czasie dłuższym niż 72 godziny zostanie odrzucona.
  2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin wykonania”, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:
   P = C+T
   P - łączna ilość przyznanych punktów;
   C - punkty przyznane w kryterium „Cena”
   T - punkty przyznane w kryterium „Czas stawienia się na placu budowy”
   Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.
 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.
 11. Informacje dodatkowe
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Ewa Szulc-Wiśniewska – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 61; e-mail:
   e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66; e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 12. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn., „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo” o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 902 t.j.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Załączniki
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Wykaz wykonanych robót
  4. Wzór Umowy

Załączniki w formie elektronicznej 

ikona plik pdfZaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto (PDF, 1.732 MB)

ikona plik MS WORDZaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto (DOC, 126.4 KB)

ikona plik pdfFormularz ofertowy (PDF, 107.8 MB)

ikona plik MS WORDFormularz ofertowy (DOC, 49.6 KB)

ikona plik pdfOświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania (PDF, 82.5 KB)

ikona plik MS WORDOświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania (DOC, 42.4 KB)

ikona plik pdfWykaz wykonanych robót (PDF,  69 KB)

ikona plik MS WORDWykaz wykonanych robót (DOC, 46.5 KB)

ikona plik pdfWzór umowy. (PDF, 1.09. MB)

ikona plik MS WORDWzór umowy. (DOC, 111.1 KB)

ZAWIADOMIENIE

Mrągowo, 12.07.2022 r.

Znak: ZP.272.6.2022

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto) dotyczącego zadania pod nazwą “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo”.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym (60-miesięcy):
kwotę 3.500,00 zł brutto

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego
 2. a/a

Ikona pliku pdfzawiadomienie (PDF, 107.7 KB)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 12.07.2022 r.

Znak pisma: ZP.272.6.2022

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w zapytaniu ofertowym pod nazwą :
„Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” nr postępowania ZP.272.6.2022 z dn. 05.07.2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą, dotyczącego zamówień nie przekraczających kwoty 130 000 złotych, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.09:00 dnia 12.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły:
  • 3 oferty drogą mailową.
 2. Dnia 12.07.2022 r. o godz. 10:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  • kwotę 3.500,00 złotych brutto (słownie: trzy tysięcy pięćset złotych brutto).;
 3. W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert. Zaoferowane warunki ofert zostały wymienione w poniższej tabeli.
 4. W przedmiotowy Zapytaniu ofertowym zostały złożone niżej wymienione oferty :
Numer oferty  Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych Czas stawienia się na placu budowy w godzinach Uwagi
1 2 3 4 5
1 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn
e-mail inwestprojekt@gmail.com
9.963,00 24  
2 Varia Mariusz Iwanowicz, Różnowo 66L, 11-001 Dywity
e-mail mariusz.iwanowicz@op.pl
3.500,00 24  
3 Inwest-Bud Mariusz Piórkowski, Kiersztanowo 54e, 11-700 Mrągowo
Email inwest-bud1@wp.pl
4.920,00 -  
 1.  Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w punkcie 4 - drogą elektroniczną;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert z dnia 12.07.2022 r. (PDF, 236.2 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

Mrągowo dn. 28.07.2022 r.

Znak pisma: ZP.272.6.2022

Dotyczy : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pod nazwą:
“Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”
(nr postępowania ZP.272.6.2022 z dnia 05.07.2022 r.) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 1. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się w formie: ogłoszenia na BIP powiatu, z pytaniem o warunki wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczącego zadania pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo. Kwota finansowania w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim to 108.305,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej 92.059,25 zł).
 2. W wyniku przedmiotowego zapytania cenowego otrzymano następujące oferty:
Numer oferty  Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych Czas stawienia się na placu budowy w godzinach Uwagi
1 2 3 4 5
1 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn
e-mail inwestprojekt@gmail.com
9.963,00 24  
2 Varia Mariusz Iwanowicz, Różnowo 66L, 11-001 Dywity
e-mail mariusz.iwanowicz@op.pl
3.500,00 24  
3 Inwest-Bud Mariusz Piórkowski, Kiersztanowo 54e, 11-700 Mrągowo
Email inwest-bud1@wp.pl
4.920,00 -  
 1. 4. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria :
  • najniższa łączna cena za realizację zamówienia - 60 %
  • czas stawienia się na placu budowy - 40%
 2. Ofertę nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy: Mariusz Iwanowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „VARIA” Mariusz Iwanowicz pod adresem Różnowo 66L, 11-001.
 3. Uzasadnienie wyboru oferty:
  Została zaoferowana najkorzystniejsza oferta.
 4. Inne uwagi:
  1. Pan Mariusz Iwanowicz udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Otrzymują:

 1. Publikacja na stronie : www.bip.powiat.mragowo.pl ;
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail ;
 3. a/a

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.07.2022 r. (PDF, 211.4 KB)

Autor: Ewa Szulc-Wiśniewska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-05 14:46przez: Ewa Szulc-Wiśniewska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2022-07-05 14:20przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2022-07-29 14:10przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:138

Rejestr zmian

 • [2022-07-29 14:10:34]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o wyborze oferty)
 • [2022-07-12 15:19:50]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o otwarciu ofert)
 • [2022-07-12 13:31:20]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2022-07-12 09:54:50]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja zawiadomienia)

Banery/Logo