Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie: „Zakup 2 kopiarkodrukarek”

Znak: ZP.272.7.2022

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
  Dostawa obejmująca zakup i montaż, fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych) do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Michał Ciesieński (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 741 01 77; email: m.ciesienski@powiat.mragowo.pl.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
30 dni od daty udzielenia zamówienia publicznego – nie później niż do 30.11.2022 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania zamawiającego):
W postępowaniu mogą brać udział firmy lub osoby prowadzące działalność na podstawie aktualnego wpisu do KRS lub CEIDG.

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Cena 100 %

VI. TRYB POSTĘPOWANIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty pisemne (złożone osobiście lub przesyłka listowa)
  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. /SEKRETARIAT pok. 15/ w terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 9:00.
  Oferty w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący:
  „Zakup 2 kopiarkodrukarek - zapytanie ofertowe z dn. 19.09.2022”.
 2. Oferty przesyłane za pomocą komunikacji elektronicznej
  Oferty należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i przesłać na adres email: starostwo@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 9:00.
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT:
dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:00

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających/powtórzonych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem email: iod@powiat.mragowo.pl .
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r . poz. 902).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XII. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie  (PDF, 2 386 KB)  Logo programu MS Office WORDZapytanie  (DOCX, 18.6 KB)

       Logo programu MS Office WORDZałącznik nr 1 (DOCX, 15 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 3277 KB)  Logo programu MS Office WORDZałącznik nr 12 (DOCX, 46 KB)

 


ZAWIADOMIENIE

Mrągowo, 26.09.2022 r.

Znak: ZP.272.7.2022

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto) dotyczącego zadania pod nazwą “Zakup 2 kopiarkodrukarek”.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  "Zakup 2 kopiarkodrukarek"
                                                                                                          kwotę 32 900,00 zł brutto

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego
 2. a/a
Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZawiadomienie (PDF, 321 KB)

 


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 26.09.2022 r.

Znak pisma: ZP.272.7.2022

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w zapytaniu ofertowym pod nazwą : „Zakup 2 kopiarkodrukarek” nr postępowania ZP.272.7.2022 z dn. 19.09.2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą, dotyczącego zamówień nie przekraczających kwoty 130 000 złotych, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.09:00 dnia 26.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły:
  • 2 oferty drogą mailową.
 2. Dnia 26.09.2022 r. o godz. 09:15 Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę 32 900 zł brutto
 3. Dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert. Zaoferowane warunki ofert zostały wymienione w poniższej tabeli.
 4. W przedmiotowym Zapytaniu ofertowym zostały złożone niżej wymienione oferty :
Numer oferty Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto (przy 23% VAT) za realizację Zamówienia w Złotych Uwagi
1 2 3 4
1 TOSHIBA TEC POLAND S.A. ul.Mineralna 15 A 02-274 Warszawa tel. 22 536 06 00 34 194,00  
2 P.H.U. INFO TECH Andrzej Osmalik ul. Witosa 31/42 10-688 Olsztyn tel.89 512 08 34 28 059,99  
 1. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie 4 - drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a
Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja (PDF, 725 KB)

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-19 12:58przez:
Opublikowano:2022-09-19 14:37przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2022-09-26 10:34przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:123

Rejestr zmian

 • [2022-09-26 10:34:40]Michał CiesieńskiDodanie informacji o otwarciu ofert
 • [2022-09-26 09:25:51]Michał CiesieńskiDodanie zawiadmienia o dostępnych środkach

Banery/Logo