Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-06-05 ( Imieniny: Bonifacego, Kiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie: „Zakup 2 kopiarkodrukarek”

Znak: ZP.272.7.2022

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
  Dostawa obejmująca zakup i montaż, fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych) do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Michał Ciesieński (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 741 01 77; email: m.ciesienski@powiat.mragowo.pl.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
30 dni od daty udzielenia zamówienia publicznego – nie później niż do 30.11.2022 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania zamawiającego):
W postępowaniu mogą brać udział firmy lub osoby prowadzące działalność na podstawie aktualnego wpisu do KRS lub CEIDG.

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Cena 100 %

VI. TRYB POSTĘPOWANIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty pisemne (złożone osobiście lub przesyłka listowa)
  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. /SEKRETARIAT pok. 15/ w terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 9:00.
  Oferty w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący:
  „Zakup 2 kopiarkodrukarek - zapytanie ofertowe z dn. 19.09.2022”.
 2. Oferty przesyłane za pomocą komunikacji elektronicznej
  Oferty należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i przesłać na adres email: starostwo@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 9:00.
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT:
dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:00

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających/powtórzonych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem email: iod@powiat.mragowo.pl .
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r . poz. 902).
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XII. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie  (PDF, 2 386 KB)  Logo programu MS Office WORDZapytanie  (DOCX, 18.6 KB)

       Logo programu MS Office WORDZałącznik nr 1 (DOCX, 15 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 3277 KB)  Logo programu MS Office WORDZałącznik nr 12 (DOCX, 46 KB)

 


ZAWIADOMIENIE

Mrągowo, 26.09.2022 r.

Znak: ZP.272.7.2022

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto) dotyczącego zadania pod nazwą “Zakup 2 kopiarkodrukarek”.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  "Zakup 2 kopiarkodrukarek"
                                                                                                          kwotę 32 900,00 zł brutto

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego
 2. a/a
Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZawiadomienie (PDF, 321 KB)

 


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 26.09.2022 r.

Znak pisma: ZP.272.7.2022

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w zapytaniu ofertowym pod nazwą : „Zakup 2 kopiarkodrukarek” nr postępowania ZP.272.7.2022 z dn. 19.09.2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - zwanej dalej Ustawą, dotyczącego zamówień nie przekraczających kwoty 130 000 złotych, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.09:00 dnia 26.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły:
  • 2 oferty drogą mailową.
 2. Dnia 26.09.2022 r. o godz. 09:15 Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę 32 900 zł brutto
 3. Dnia 26.09.2022 r. o godz. 10:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert. Zaoferowane warunki ofert zostały wymienione w poniższej tabeli.
 4. W przedmiotowym Zapytaniu ofertowym zostały złożone niżej wymienione oferty :
Numer oferty Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto (przy 23% VAT) za realizację Zamówienia w Złotych Uwagi
1 2 3 4
1 TOSHIBA TEC POLAND S.A. ul.Mineralna 15 A 02-274 Warszawa tel. 22 536 06 00 34 194,00  
2 P.H.U. INFO TECH Andrzej Osmalik ul. Witosa 31/42 10-688 Olsztyn tel.89 512 08 34 28 059,99  
 1. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie 4 - drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a
Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja (PDF, 725 KB)

 


INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH W TRAKCIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z uwagi na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego, podjęto następujące działania:
1.  Przeprowadzono negocjacje z Toshiba Tec Poland S.A. w wyniku których ostateczna cena za wykonanie zadania to 32700 zł (załącznik nr 1)
2. Zwrócono się do P.H.U. INFO TECH Andrzej Osmalik z zapytaniem o możliwość dopasowania oferowanego sprzętu do wymagań Zamawiającego. Otrzymano negatywną odpowiedź (załącznik nr 2)

Załączniki

Ikona pliku pdfZalącznik nr 1 (PDF, 104 KB)

Ikona pliku pdfZalącznik nr 2 (PDF, 160 KB)

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku.

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym pod nazwą: „Zakup 2 kopiarkodrukarek”  (znak: ZP.272.7.2022 z dnia 19.09.2022 r.)

1. W wyniku przedmiotowego zapytania cenowego otrzymano następujące oferty (mailowe):

 1. TOSHIBA TEC POLAND S.A., ul.Mineralna 15 A, 02-274 Warszawa, tel. 22 536 06 00 -      32 700,00
 2. P.H.U. INFO TECH Andrzej Osmalik, ul. Witosa 31/42, 10-688 Olsztyn, tel.89 512 08 34 - 28 059,99.

2. Ofertę nr 1 wybrano jako najkorzystniejszą.


3. Uzasadnienie wyboru oferty:

 1. Po podaniu informacji o wartości zamówienia w dn. 26.09.2022, firma TOSHIBA TEC POLAND S.A., po zaproszeniu do negocjacji ceny, ustaliła ostateczną kwotę za wykonanie zamówienia 32 700 zł.
 2. Sprzęt proponowany przez P.H.U. INFO TECH Andrzej Osmalik nie spełniał warunków zawartych w specyfikacji.
 3. Oferta nr 1 jako jedyna spełnia warunki Zamawiającego.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie 1 - drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-19 12:58przez:
Opublikowano:2022-09-19 12:32przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2022-10-03 12:20przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:466

Rejestr zmian

 • [2022-10-03 12:20:13]Michał CiesieńskiDodanie informacji o podjętych działaniach oraz informacji o wyborze najkorzystniejsej oferty
 • [2022-09-26 10:34:40]Michał CiesieńskiDodanie informacji o otwarciu ofert
 • [2022-09-26 09:25:51]Michał CiesieńskiDodanie zawiadmienia o dostępnych środkach

Banery/Logo