Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-05-24 ( Imieniny: Joanny, Zdenka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXVII/309/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23 stycznia 2023r.

Uchwała nr LXVII/309/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23 stycznia 2023r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030”
Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Jest niezbędnym dokumentem, który stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez powiat środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Strategia jest dokumentem pozwalającym ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorakich źródeł zarówno krajowych, jak i środków Unii Europejskiej.
Proces budowy niniejszej Strategii oparto na pracach Zespołu Zadaniowego ds. opracowania dokumentu strategicznego, powołanego Uchwałą Nr 211/1502/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.07.2022r. w sprawie: przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030” oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania w/w dokumentu strategicznego, w skład którego weszli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu mrągowskiego realizujący zadania w obszarze pomocy społecznej. Konsultacje miały formę warsztatów, podczas których wspólnie zostały wypracowane obszary strategii, tj.: wsparcie rodzin, zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie bierności zawodowej i społecznej oraz wsparcie seniorów. Prace nad dokumentem były prowadzone z udziałem mieszkańców Powiatu Mrągowskiego, poprzez przeprowadzenie badania ankietowego. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030” był przedmiotem konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami powiatu mrągowskiego.
Działania samorządu na rzecz powiatu zaplanowane w ramach wdrażania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030” będą więc kontynuacją przyjętych kierunków lokalnej polityki rozwoju, w powiązaniu z aktualnymi założeniami określonymi dla polityki społecznej i gospodarczej województwa. Strategia poddana zostanie monitoringowi i ocenie skuteczności realizacji wskazanych obszarów strategicznych
i celów szczegółowych, a w przypadku zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych Strategia poddana zostanie niezbędnym korektom i uzupełnieniom.
Mając na uwadze powyższe, uchwalenie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030” jest zasadne.

 


Załącznik

 Ikona pliku pdfStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030 (PDF, 2 530 KB)

Uchwała w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfUchwała LXVII/309/2023 (PDF, 105 KB)

Zmieniona przez

Uchwała nr LXX/328/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

 

Autor: Rada Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-01 14:32przez: Rada Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2023-02-01 12:49przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2023-05-23 12:47przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:333

Rejestr zmian

  • [2023-05-23 12:47:28]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo