Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zaproszenie do składania ofert pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I” - PONOWIENIE

Zaproszenie do składania ofert pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I” - PONOWIENIE

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto pod nazwą „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I” - PONOWIENIE

Znak sprawy: ZP.272.7.2023                                                              

Mrągowo, dnia 12.07.2023 r.

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto
pod nazwą
„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I”

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Starosta Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo tel. (89) 7410150, fax: (89) 7417275
NIP 742-184-36-62, REGON 510742511
e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
3. Opis przedmiotu zamówienia

(CPV): 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym (60-miesięcy) przy zadaniu pn. “Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I”.
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w zakresie wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania branż zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:

1) Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.):

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem;
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- w ramach zawartej z wykonawcą robót budowlanych umową, a także zgodnie z wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami instytucji dotyczącymi realizacji budowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy;
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

2) Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy na wykonanie robót budowlanych wraz załącznikami.
3) Sprawdzenie umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącym zabudowaniem.
4) Poinformowanie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, oraz zalecania działań zaradczych.
5) Przygotowanie terenu budowy do przekazania Wykonawcy robót.
6) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy.
7) Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.
8) Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę prac budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.
9) Sprawdzanie formy zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców osób wykonujących prace na placu budowy
10) Sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane.
11) Sprawdzanie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
12) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót poprzez dokonywanie obmiaru wykonanych robót, kontrolowanie bieżące rozliczenia budowy, zatwierdzenie pod względem merytorycznym i rzeczowym faktur.
13) Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
14) Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń czy technologii
15) Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, /uprawnień, atestów wyników badań itp./ dotyczących wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń oraz zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.
16) Wystawianie świadectw przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectwa wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych.
17) Poinformowanie Zamawiającego o uchybieniach lub wadach w dokumentacji projektowej, wyjaśnienie ich z autorem dokumentacji projektowej, oraz egzekwowanie bieżącego nanoszenia zmian i sprostowań w dokumentacji projektowej.
18) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy z Wykonawcą Robót dodatkowych robót Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do weryfikacji i ewentualnego zaakceptowania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych i kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych.
19) Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
20) Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w ramach swoich obowiązków, zobowiązany jest do kontrolowania przebiegu prac na placu budowy MINIMUM RAZ W TYGODNIU. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Kierownika Budowy.
21) Stawianie się, na wezwanie Zamawiającego (telefon lub e-mail), na placu budowy w czasie …… godzin od momentu powiadomienia (czas zgodny z deklaracją w Ofercie).
22) Uczestniczenie w odbiorze/rach końcowym/wych i podpisanie protokołu/łów z odbioru/rów końcowego/wych.
23) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem usterek.
24) W okresie rękojmi i gwarancji udział w pracach komisji przeglądów, realizacja ustaleń protokołów usterkowych i odbiór robót poprawkowych.

4. Zakres przedsięwzięcia objętego nadzorem.

1. Przedmiotem robót budowlanych są:
„Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze nr 23 gmina Mikołajki – etap I” (działka nr 14/12 obw. Faszcze gm.Mikołajki) – zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz projektem technicznym, do których zalicza się w szczególności:

1) Rozbiórka kominów ponad połacią dachową, wymurowaniu na nowo kominów ponad dach wraz z wykonaniem czapek kominowych, ociepleniem wełną mineralną wraz z wyprawą tynkarską.
2) Sprawdzenie drożności przewodów kominowych. Frezowanie przewodów kominowych i montaż wkładów ze stali kwasoodpornej.
3) Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy asfaltowej. Rozbiórka rynien dachowych. Rozbiórka rur spustowych.
4) Wykonanie nowego pokrycia dachowego ze styropapy. Wykonanie obróbek blacharskich. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
5) Ocieplenie metodą lekką mokrą części ścian po obwodzie dachu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

2. Prace prowadzone będą w budynku zasiedlonym i na terenie stale użytkowanym
3. Wszystkie prace budowlane wykonywane będą zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem. Dokumentacja budowlano-techniczna dotycząca planowanych prac remontowych dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9740da5-0385-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
w załącznikach do przetargu w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.
4. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych (nie później niż w terminie 10 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych)

5. Termin wykonania zamówienia.

1) Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy
2) Zakończenie - w dniu rozliczenia inwestycji - po zakończeniu robót budowlanych (planowany termin zakończenia prac remontowych 49 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych t.j. od dnia 11.07.2023r., ale nie później niż do 30.11.2023r., z zastrzeżeniem, że w ramach wynagrodzenia Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie pełnił obowiązki określone w opisie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, tj. w okresie 60 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego zadania.
3) Dokumentem stwierdzającym zakończenie usługi jest bezusterkowy, protokół końcowego odbioru prac, sporządzony komisyjnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania bezusterkowego, końcowego odbioru robót budowlanych.
4) Protokół końcowy odbioru prac, o którym mowa w ust.5 pkt 3, będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie usługi.
5) Faktura, o której mowa w ust. 5 pkt 4 zostanie wystawiona w sposób następujący:


Nabywca :                                                                                                                Odbiorca i płatnik faktury:
Powiat Mrągowski                                                                                             Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A                                                                                           ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo                                                                                                  11-700 Mrągowo
NIP 742 184 36 62

6. Wymagania stawiane Wykonawcom (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej - kadry technicznej tj.

1) Inspektor Nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy będącej przedmiotem zamówienia bądź też odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla budowy będącej w zakresie nadzoru.
2) Inspektor Nadzoru inwestorskiego musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

7. Dokumenty wymagane od wykonawcy.

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:

· Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia;
- Oświadczenie dot. spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zaproszenia;
· Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień w zakresie objętym zamówieniem (zgodnie z wymaganiami pkt 6);
· Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

2) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą w/w dokumentów lub będą one niepełne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści zaproszenia.

8. Miejsce, termin i forma składania ofert

Termin składania ofert: 17.07.2023 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.07.2023 do godz. 09:30
Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo ; sekretariat pok. 15 lub e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl

Oferta może zostać złożona:

· w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres ,
· w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail (oryginał oferty będzie musiał być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej).

Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący
„Oferta – Inspektor Nadzoru na zadaniu: “"Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I””

Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Ocena ofert

1. Kryteria oceny ofert

CENA – waga (znaczenie) 60%
CZAS STAWIENIA SIĘ NA PLACU BUDOWY – waga (znaczenie) 40 %
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert, wg poniższego opisu:
1) Cena > waga kryterium – 60 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Pozostałym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:

C = (Cn /Cb) x 100 x 60% ,

gdzie:

C - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej,

2) Czas stawienia się na placu budowy > waga kryterium – 40 %

Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40 punktów.
Poszczególnym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:

T = Tb x 40% ,

gdzie:

T - ilość punktów za kryterium Czas stawienia się na placu budowy
Tb - ilość punktów przeliczeniowych za deklarowany czas stawienia się na placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w BADANEJ ofercie:
Tb = 100 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie do 24 godz. włącznie ;
Tb = 50 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie od 25 do 48 godz. włącznie ;
Tb = 0 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie powyżej 49 godz. włącznie

UWAGA !!!!!
Oferta zawierająca propozycję stawienia się placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w czasie dłuższym niż 61 godziny zostanie odrzucona.

2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin stawienia się na placu budowy”,

Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:

P = C+T

P - łączna ilość przyznanych punktów;
C - punkty przyznane w kryterium „Cena”
T - punkty przyznane w kryterium „Czas stawienia się na placu budowy”

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.


10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.

11. Informacje dodatkowe

1) Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :

W sprawach merytorycznych :

p. Ewa Szulc-Wiśniewska – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 61; e-mail: e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl

W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:

p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66; e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl

2) Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
4) Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

12. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
3) Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn., „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: „Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23 gmina Mikołajki - etap I”” o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 902 t.j.),
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
8) Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
10) Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Załączniki

1.  ikona plik pdfZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 49 KB)

2. ikona plik pdfZałącznik nr 2 – Oświadczenie (DOC, 44 KB)

3.ikona plik pdf Wzór Umowy (PDF, 848 KB)

 

Zaproszenie w formie elektronicznej 

ikona plik pdfZaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto - PONOWIENIE (PDF, 5983 KB)

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

W dniu 17.07.2023 r. Zamawiający Powiat Mrągowski dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Faszcze 23

gmina Mikołajki - etap I”

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 8 847,36 PLN
  2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

  • INWEST-BUD Mariusz Piórkowski, Kiersztanowo 54E, 11-700 Mrągowo,

cena „C”: 3 936,00 PLN; termin stawienia na placu budowy : 24 godziny ;

  • Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, ul. Klonowa 13; 99-340 Krośniewice, cena „C”: 16 851,00 PLN ; termin stawienia na placu budowy : do 24 godzin ;
  • PROTECHNOL Ariel Szczerba ; ul. Armii Krajowej 7/73, 10-072 Olsztyn ,

cena „C”: 5 289,00 PLN; termin stawienia na placu budowy : 24 godzin ;

  • Firma Usługowo-Handlowa Edward Płocharczyk , Kosewo 20, 11-700 Mrągowo,

cena „C”: 5 000,00 PLN; termin stawienia na placu budowy : do 10 godzin ;

  • VARIA Mariusz Iwanowicz , Różnowo 66L , 11-001 Dywity ,

cena „C”: 6 150,00 PLN; termin stawienia na placu budowy : do 24 godzin

  • Kancelaria Zamówienia Publiczne Inwestycje „VAIS NOSTRA CASA” Marek Długokęcki, 12-100 Szczytno, ul. M.Wańkowicza 2/9,

cena „C”: 3 196,77 PLN, termin  stawienia na placu budowy : do 23 godzin

Informacja w wersji elektronicznej

pdfInformacja z otwarcia ofert (613 KB)

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-12 15:32przez:
Opublikowano:2023-07-12 16:04przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-07-17 15:57przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:526

Rejestr zmian

  • [2023-07-17 15:57:34]Grzegorz CendrowskiINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  • [2023-07-13 08:10:58]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo