Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto

o nazwie Przeprowadzenie remontu głównych drzwi wejściowych do budynku przy ul. Królewieckiej 27 w Mrągowie

Mrągowo, dnia 17.08.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto
o nazwie
Przeprowadzenie remontu głównych drzwi wejściowych do budynku
przy ul. Królewieckiej 27 w Mrągowie

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Nabywca: Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-184-36-62
Odbiorca i płatnik: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 8/2011 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

3. Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie remontu głównych drzwi wejściowych do budynku przy ul. Królewieckiej 27 w Mrągowie (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków)

(CPV): 45453000-7       Roboty remontowe i renowacyjne

1) Zakres prac obejmuje w szczególności: 

a) wymianę zestawu szybowego antywłamaniowego o wymiarach ok. 34x28cm szt. 1;
b) renowację ościeży i skrzydeł drzwiowych o wymiarach 199x 60 cm – szt. 1 i 199x95 cm szt. 1 poprzez:

- usunięcie starych powłok malarskich,
- uzupełnienie ubytków,
- wymianę, w razie konieczności, uszkodzonych elementów,
- malowanie na kolor brązowy (farba KABE F 9190),
- wymianę zamka wpuszczanego z klamką,
- wymianę blokad skrzydeł drzwi,
-  wymianę uszczelek skrzydeł drzwi,
- wymianę i regulację samozamykacza;

c) naprawa progu drzwi;
d) zabezpieczenie „na stałe” wejścia głównego do budynku na czas prowadzenia robót renowacyjnych (komunikacja na czas prac będzie realizowana poprzez wejście boczne do budynku).

2) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4) Termin realizacji zamówienia do 42 dni licząc od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

a) najniższa cena - 100%

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium

„Cena"   = najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu  / cena oferty badanej  x  100

2) Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
3) Zamawiający wybierze ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4) W przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że dwie (lub więcej) ofert przedstawiają taką samą najkorzystniejszą cenę Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty do negocjacji. Spośród tych ofert wybierze ofertę z korzystniejszymi warunkami wykonania zamówienia.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu renowacji elementów drewnianych w obiektach zabytkowych. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
2) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2).

6. Dokumenty od Wykonawcy

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów*.
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
2) Dokumenty potwierdzające realizację zadań polegających na przeprowadzaniu renowacji elementów drewnianych w obiektach zabytkowych – 2 szt..


7. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie: elektronicznej lub papierowej.
2) Oferty należy składać w sekretariacie Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.mragowo.pl 
3) Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2023 r. do godziny 12:00.

8. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

Ryszard Kraszewski, email: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl  tel. 89-7410166, 
Wioleta Baczewska, email: w.baczewska@powiat.mragowo.pl  tel. 89-7410161, 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

9. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2023 r. o godzinie 12:30.

10. Pozostałe informacje:

1) Termin związania ofertą: 30 dni.
2) Warunki płatności: przelew 14 dni od dnia wystawienia faktury na podstawie bezusterkowego odbioru robót.
3) Postępowanie zostanie ogłoszone na stronie https://bip.powiat.mragowo.pl/p,11,zamowienia-publiczne .
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie do składania ofert oraz zamieszcza się na stronie internetowej prowadzącego postępowanie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty o czym zostaną poinformowani Wykonawcy, do których zostało wysłane zaproszenie do składania ofert.

11. Obowiązek  RODO:

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej 
e-mail: iod@powiat.mragowo.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych;
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (odrzucone oferty) liczone od roku następującym, po roku w którym sprawę zakończono oraz 10 lat (umowa i wybrana oferta) liczone od chwili zakończenia podpisanej umowy;
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

12. Załączniki

1.  Formularz ofertowy  (DOC, 48 KB)
2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania (DOC, 46 KB)
3.  Wniosek do konserwatora (PDF 972 KB) i  zalecenia konserwatora (PDF, 647 KB)
4.  Projekt umowy (DOC, 37 KB)

 

Informacja z otwarcia ofert

  Pobierz skan dokumentu w formacie PDF (PDF, 328 KB)

 

 

 

ZDJĘCIE DRZWI PRZEZNACZONYCH DO REMONTU

 

Autor: Wydział Organizacji

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-17 14:20przez: Wydział Organizacji
Opublikowano:2023-08-17 14:55przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-08-29 14:46przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:248

Rejestr zmian

  • [2023-08-29 14:46:37]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo