Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 273/2086/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 31.08.2023r.

Uchwała nr 273/2086/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 31.08.2023r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1) i 3) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmiana dotyczy planu dofinansowania na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak: DWST WSST.318.2882.2023.BK, poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 15 581,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 650,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 5 867,99 zł, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie o kwotę 7 800,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 1 263,01 zł, zmiana planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 242/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 61 831,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie o kwotę 5 841,00 zł oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie o kwotę 55 990,00 zł, zmiana planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 252/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie o kwotę 15 000,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie o kwotę 5 864,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie o kwotę 5 864,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie o kwotę 765,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie o kwotę 765,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 25 193,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 8 120,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 20 538,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 20 452,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 58 063,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Oświatowo – Sportowego „BAZA” w Mrągowie o kwotę 18 820,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Oświatowo – Sportowego „BAZA” w Mrągowie o kwotę 18 820,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

dochody – 85 443 177,63 zł, w tym:
- dochody bieżące – 72 546 894,48 zł
- dochody majątkowe – 12 896 283,15 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

wydatki – 84 790 030,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 70 478 649,49 zł
- wydatki majątkowe – 14 311 380,51 zł

2. Nadwyżka budżetu wynosi 653 147,63 zł.
3. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.
6. Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 146 852,37 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 693 035,73 zł.

7. Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała nr 273/2086/2023 (PDF, 93 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 52 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2  (PDF, 171 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 263 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4  (PDF, 57 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 57 KB)

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-14 09:04przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2023-09-14 09:13przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-09-14 09:11przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:136

Rejestr zmian

  • [2023-09-14 09:11:04]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo