Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/324/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r.

Uchwała nr L/324/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.)

Rada Powiatu Mrągowskiego uchwala, co następuje:

Rozdział 1 – Opracowywanie projektu budżetu

§ 1

 1. Zarząd Powiatu w terminie do 30 września każdego roku podaje wskaźniki do opracowania projektu budżetu powiatu.
 2. Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu – w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy – materiały i dane projektu budżetu.

§ 2

Przewodniczący Komisji Rady Powiatu mogą składać szczegółowo uzasadnione wnioski do Zarządu Powiatu dotyczące projektu budżetu w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3

 1. Materiały do projektu budżetu, o których mowa w § 1, opracowywane są w szczególności na podstawie:
  1. planowanego stanu zatrudnienia na rok budżetowy,
  2. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
  3. planowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń,
  4. cen i opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na rok budżetowy.

§ 4

Zarząd Powiatu – po weryfikacji wniosków, szacunków wielkości finansowych w otrzymanych materiałach planistycznych, a także wielkości przyznanych kwot subwencji, udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz innych dochodów – opracowuje projekt budżetu powiatu.

 

Rozdział 2 – Szczegółowość projektu budżetu

§ 5

 1. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:
  1. łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
  2. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  3. kwotę planowanego deficytu oraz planowanej nadwyżki budżetu powiatu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu powiatu,
  4. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu,
  5. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu,
  6. limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
  7. kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
  8. szczególne zasady wykonania budżetu powiatu w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
  9. inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień rady,
  10. kwotę rezerw budżetowych:
   - ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetu,
   - celowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w sumie nie większej niż 5% planowanych wydatków.

   W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:
   1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

 2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
  1. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu – z określeniem limitu zadłużenia,
  2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
  3. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.
  4. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6

 1. Uzasadnienie i materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu przedkłada wraz z projektem uchwały budżetowej obejmują:

Planowane dochody budżetu powiatu, w tym:

 1. omówienie dochodów wg poszczególnych źródeł powstawania z podaniem wskaźników przyjętych do prognozowania kwoty dochodów budżetu powiatu,
 2. tabelę porównawczą dochodów budżetu powiatu w roku planowanym do wykonania dochodów za rok poprzedni.

Planowane wydatki budżetu powiatu, w tym:

 1. omówienie wydatków zaplanowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
 2. tabelę porównawczą wydatków budżetu powiatu w roku planowanym do wykonania wydatków za rok poprzedni wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w układzie:
  • wydatki ogółem,
  • wydatki bieżące,
  • wydatki majątkowe.
 3. tabelę zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem w szczególności:
  • nazwy inwestycji,
  • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
  • planowanych kosztów zadania,
  • nakładów do poniesienia w roku budżetowym.

Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów ( pożyczek), potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez powiat.

Rozdział 3 – Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu

§ 7

 1. Zarząd Powiatu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia projekt budżetu Radzie Powiatu Mrągowskiego oraz – celem zaopiniowania – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 2. Przewodniczący Rady Powiatu Mrągowskiego przekazuje niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami wszystkim radnym Rady Powiatu oraz do zaopiniowania stałym komisjom rady.
 3. Wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu dokonują analizy projektu budżetu, a opinie w sprawie projektu budżetu przekazują Komisji Budżetowej w terminie 10 dni od daty wpływu projektu budżetu do Rady Powiatu.
 4. Komisja Budżetowa w terminie 7 dni od daty otrzymania opinii pozostałych Komisji Rady Powiatu, na posiedzeniu z udziałem przewodniczących wszystkich pozostałych Komisji, wydaje opinię zbiorczą, w której:
  1. przedstawia opinię własną Komisji Budżetowej, w tym może zgłosić propozycje zmian,
  2. odnosi się do wniosków zgłoszonych przez pozostałe Komisje Rady – co do ich zasadności oraz w taki sposób, że wprowadzenie do budżetu nowego wydatku lub zwiększenie planowanej kwoty wydatku przewidzianego w projekcie budżetu pociąga za sobą obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania, w tym także poprzez obniżenie planowanej kwoty innego wydatku, ujętego w projekcie budżetu,
  3. wnioskowane zmiany projektu budżetu nie naruszą równowagi budżetu.
 5. Opinię, o której mowa w ust. 4, Komisja Budżetowa przekazuje niezwłocznie Zarządowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Mrągowskiego.
 6. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z treścią opinii Komisji Budżetowej, w miarę możliwości uwzględnia zawarte w niej wnioski i w formie autopoprawki przekazuje Radzie Powiatu.

§ 8

 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Powiatu Mrągowskiego, Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje, wynikające z projektu budżetu, niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
 2. Dyrektorzy jednostek, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezbędnych danych i przekazują je Zarządowi Powiatu, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozdział 4 – Uchwalanie budżetu powiatu

§ 9

Ustala się porządek uchwalania budżetu:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu, który może upoważnić do tej czynności Skarbnika Powiatu lub Wicestarostę,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
 3. przedstawienie przez Komisję Budżetową opinii zbiorczej, o której mowa w § 7 ust. 4,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetowej,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

Rozdział 5 – Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, tj. do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
 2. Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt uchwały przedstawiony Radzie Powiatu wraz z ewentualnymi autopoprawkami, o których mowa w § 7 ust. 6.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma w całości po raz pierwszy zastosowanie do trybu prac nad projektem budżetu powiatu na 2011 rok.

§ 13

Traci moc Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr L/324/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r. (198,5 KB)

 

Traci moc

Uchwała nr XIV/78/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 września 2007r.

 

Zmieniony przez

Uchwałę nr XL/250/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 listopada 2013r.

Uchwałę nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r.

 

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-09-02 00:00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-09-02 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2017-11-29 12:59przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1373

Rejestr zmian

 • [2017-11-29 12:59:35]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o zmianie uchwały)
 • [2013-11-29 13:36:56]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o zmianie uchwały)
 • [2016-03-16 10:26:16]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo