Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Kontrole zewnętrzne (w latach 2002-2014)

Kontrole zewnętrzne (w latach 2002-2014)

 

Kontrole zewnętrzne w 2014

Lp.
Jednostka kontrolująca
Jednostka kontrolowana
Zakres kontroli
Wynik kontroli w formie elektronicznej
1. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizacja zadań własnych i zleconych powiatowi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data kontroli: 19-21.02.2014r.

pdfProtokół z kontroli (622 KB)
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2011r., zawartych w wystąpieniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 marca 2011r. Okres objęty kontrolą: od dnia 29 marca 2011r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Data kontroli: 05.03.2014r.

pdfWystąpienie pokontrolne (174,9 KB)
3. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Data kontroli: 16.06.2014r.

 pdfWystąpienie pokontrolne (92,4 KB)
4. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Prawidłowość kontroli i przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych inż. Edward Pomałecki, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Kontrolą objęto dokumentację geodezyjną zawartą, w operacie technicznym nr zasobu P.2810.2014.113 wykonanego, przez w/w wykonawcę pracy. Postępowanie kontrolne wszczęto w związku ze skargą dotyczą nieprawidłowego wykonania w/w pracy geodezyjnej.

Data rozpoczęcia czynności kontroli: 12.06.2014r.
Data zakończenia czynności kontroli: 25.07.2014r.

pdfProtokół kontroli doraźnej (230 KB)

pdfDokumentacja (747,1 KB)

5. Archiwum Państwowe w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Organizacji i Kadr

 Archiwum zakładowe.

Data kontroli: 25.09.2014r.

pdfProtokół z kontroli (167,4 KB)
6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
pdfDokumentacja z kontroli (4,6 MB)
7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie  Kontrola doraźna wynagrodzeń nauczycieli Protokół z kontroli
8.
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 Kontrola prowadzenia:
- państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- ewidencji gruntów i budynków

Data rozpoczęcia czynności kontroli: 10.12.2014r.
Data zakończenia czynności kontroli: 19.01.2015r.

pdfSprawozdanie z kontroli (391,6 KB)

pdfDokumentacja (338,9 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2013

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościam

Realizacja, przez Starostę Mrągowskiego, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ustawą o gospodarce nieruchomościami”, w szczególności:

 1. ewidencja zasobu i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 3. sprzedaż nieruchomości, zamiana oraz darowizna,
 4. oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd i jego wygaszanie,
 5. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 6. udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze umów obligacyjnych: dzierżawa, najem, użyczenie,
 7. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
 8. realizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2012r.

Data rozpoczęcia czynności kontroli: 29.05.2013r.
Data zakończenia czynności kontroli: 28.06.2013r.

 pdfWystąpienie pokontrolne (335,3 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2012

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Komunikacji i Transportu
 1. prawidłowość wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz 874 z późn. zm.), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 2. prawidłowość dokumentacji dot. rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, na podstawie: art.83a , i b, art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), -

Okres objęty kontrolą: 2011 rok

Termin kontroli: 06.06.2012r.

pdfWystąpienie pokontrolne (154,1 KB)
2. Warmińsko - Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie Powiat Mrągowski

Wykorzystanie w 2011r. środków PFRON przekazanych w drodze algorytmu na realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON przekazanych powiatowi na zasadach, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808 ze zmianami):

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z'indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 2. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną

Termin kontroli: 19-20.11.2012r. oraz 26-30.11.2012r.

pdfProtokół kontroli (596,1 KB)
3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Czynności audytowe dotyczyły projektu nr RPWM.07.01.00-28-001/10 pn. „Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo" zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

pdfProtokół (692,8 KB)
 4. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i  Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Poprawność wykonania czynności kontrolnych i przyjęcia do zasobu opracowania geodezyjnego i kartograficznego zawartego w operacie technicznym nr 6466/12, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz.( Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz.837)).

Data rozpoczęcia czynności kontroli: 05.12.2012r.
Data zakończenia czynności kontroli: 20.12.2012r.

Protokół kontroli doraźnej (167,1 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2011

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Starostwo Powiatowe w Mrągowie – Wydział Architektoniczno -Budowlany

 Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dnia 29.08.2005r. po przeprowadzonej kontroli kompleksowej Starosty Mrągowskiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Data rozpoczęcia kontroli:19.01.2011r.

Data zakończenia kontroli: 09.02.2011r.

 pdfProtokół z kontroli - cz. 1 (4,1 MB)

pdfOdpowiedź (45 KB)

pdfProtokół z kontroli - cz. 2 (529 KB)

pdfZalecenia pokontrolne (76,2 KB)

pdfOdpowiedź (28,5 KB)

2.

Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Data kontroli: 14.02.2011r.

pdfProtokół z kontroli (303,3 KB)

pdfWystąpienie pokontrolne (120,8 KB)

pdfOdpowiedź (50,7 KB)

3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa z wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Data kontroli: 05.05.2011r.

pdfProtokół z kontroli (267,7 KB)
4. Archiwum Państwowe w Olsztynie  Starostwo Powiatowe w Mrągowie  

Archiwum zakładowe.

Data kontroli: 27.06.2011r.

 

pdfProtokół z kontroli (158,8 KB)

pdfZalecenia pokontrolne (75,7 KB)

5. Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Zakres kontroli

 1. Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kontrola obejmowała lata 2009 - 2010.
 2. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 3. Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej.
  Kontrola zadań wskazanych w pkt 2-4 obejmowała okres: od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia zakończenia kontroli.

Data kontroli: 8-11.08.2011r.

pdf Dokumentacja z kontroli (1,5 MB)
6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Powiat Mrągowski

Przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w roku 2009 i 2010 oraz opłacenie faktur i rachunków za poradnictwo specjalistyczne w ramach środków dotacji.

Data kontroli: 07.11.2011r.

Sprawozdanie z kontroli doraźnej (148,8 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2010

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Data kontroli: 16.06.2010r.

pdfProtokół z kontroli (142,5 KB)

pdfWystąpienie pokontrolne (39 KB)

2. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przedmiotem kontroli były wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z terenu Powiatu Mrągowskiego, w szczególności:

 • realizacja zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zbywanie i nabywanie nieruchomości,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości (zakładanie ksiąg wieczystych) oraz realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.).
  Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010r.

 Data kontroli:1.07.2010r. - 20.07.2010r.

 pdfDokumentacja z kontroli (848,2 KB)
 3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez geodetę powiatowego oraz inne osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych.
 2. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi, dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, jak również naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sposób załatwiana skarg i wniosków z zakresu geodezji i katastru nieruchomości,
 5. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 6. Wydatkowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dotacji celowej za rok 2009

 Data kontroli: 5 października - 05 listopada 2010r.

 pdfDokumentacja z kontroli (1,5 MB)
 4.

 Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Olsztynie

 Starostwo Powiatowe w Mrągowie

 Kontrolą objęto powiązania budżetu powiatu mrągowskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009r.

 Data kontroli: 8.02 - 26.03.2010r.

  pdfProtokół z kontroli (1,2 MB)

  pdfWystąpienie pokontrolne (170,4 KB)

  pdfOdpowiedź (23,5 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2009

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1.        
         

 

Kontrole zewnętrzne w 2008

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1. Państwowa Inspekcja Pracy
Olsztyn
Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Data kontroli: 12.08.2008r.

pdfProtokół z kontroli (131,7 KB)

2. Archiwum Państwowe w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Archiwum zakładowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie.

Data kontroli: 14.10.2008r.

pdfProtokół z kontroli (138,2 KB)

3. Archiwum Państwowe w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Archiwum zakładowe.

Data kontroli: 08.10.2008r.

pdfProtokół z kontroli (126,5 KB)

pdfZalecenia pokontrolne (101,5 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2007

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1.        
         

 

Kontrole zewnętrzne w 2006

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1.        
         

 

Kontrole zewnętrzne w 2005

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie
 Starostwo Powiatowe w Mrągowie Kontrola problemowa. Przedmiot kontroli - badanie zgodności działania organu z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowalne oraz badanie prawidłowości postępowania administracyjnego i wydawanych w jego toku decyzji.
Data kontroli: od 22 marca do 15 kwietnia 2005r.
 pdfDokumenty związane z kontrolą (3,6 MB)
 2.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej w Powiecie Mrągowskim

Data kontroli: 27.06 - 05.08.2005r.

 ikonka pdfDokumentacja kontroli (5,4 MB)
3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Olsztynie

 Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 1. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
 2. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład,
 3. ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 4. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 5. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Data kontroli: 09-21.09.2005r.

ikonka pdfProtokół kontroli (226,4 KB)
4.

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Oddział w Mrągowie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie.

Data kontroli: 28.11.2005r.

ikonka pdfProtokół kontroli (180 KB)

ikonka pdfProtokół kontroli (183,5 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2004

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie    

Realizacja ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie zabezpieczania informacji niejawnych oraz przestrzegania zasad ich ochrony w okresie od 11 marca 1999r. do 20 kwietnia 2004r.

Data kontroli: 4-27.04.2004r.

ikonka pdfDokumentacja kontroli (180 KB)

2.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zagadnienia objęte zakresem kontroli:

 1. Ocena właściwego wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie 2003 r.
 2. Ocena działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Ocena funkcjonowania Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 4. Sprawdzenie właściwego wykorzystania przyznanych na 2003r. środków finansowych dotacji celowych budżetu państwa z działu 010 - rozdz. 01005 i z działu 710-rozdz. 71013.
 5. Ocena prawidłowego prowadzenia i wykonywania prac i wykonywania prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
 6. Ocena prawidłowości prowadzenia w sposób informatyczny ewidencji gruntów i budynków oraz banku wartości nieruchomości.
 7. Sprawdzenie prawidłowości przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych z zakresu geodezji i kartografii.
 8. Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu katastru nieruchomości.

Okres objęty kontrolą: rok 2003

Data kontroli: 02.06 - 01.07.2004

ikonka pdfDokumentacja kontroli (838,3 KB)

3.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 
w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa.

Data kontroli: 29.06.2004r.

pdfProtokół z kontroli (187,9 KB)

         

 

Kontrole zewnętrzne w 2003

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

Szef Obrony Cywilnej Województwa

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa z realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Data kontroli: 07.02.2003r.

pdfProtokół z kontroli (363,4 KB)

 

2.

 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Delegatura w Elblągu

 Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa, którą objęto sprawdzenie orzecznictwa administracyjnego w zakresie zmiany imion i nazwisk w okresie lat 2001-2003

Data kontroli: 24.06.2003r.

 ikonka pdfProtokół (371,8 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2002

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaCel (zakres) kontroliWynik kontroli
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Wydział Finansowy

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej.

Data kontroli: 30.01 - 08.03.2002r.

pdfDokumentacja kontroli (5,5 MB)

2. NIK Delegatura w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym przewożących materiały niebiezpieczne od 2000r.

Data kontroli: 10 - 25.07.2002r.

pdfProtokół kontroli (670,8 KB)

3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ocena prawidłowości przyjmowania opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie roboty "Informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów gminy Mikołajki, powiat mrągowski województwo warmińsko - mazurskie"

Data kontroli: 25.07 - 20.08.2002r.

pdfDokumentacja kontroli (2,5 MB)

4. Archiwum Państwowe w Olsztynie
Oddział w Mrągowie
Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Archiwum zakładowe.

Data kontroli:26.08.2002r.

pdfProtokół z kontroli (1,5 MB)

pdfZalecenia pokontrolne (4,3 MB)

5.  Archiwum Państwowe w Olsztynie  Starostwo Powiatowe w Mrągowie   

Archiwum zakładowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie.

Data kontroli:05.12.2002r.

 pdfProtokół z kontroli (1,9 MB)

Autor: Organ kontrolujący

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-29 14:42przez: Organ kontrolujący
Opublikowano:2015-02-25 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-07-18 20:11przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:22186

Rejestr zmian

 • [2018-07-18 20:11:28]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-07-18 15:30:37]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-07-17 14:50:20]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2017-12-08 11:02:23]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie (kompleksowa gospodarka finansowa)
 • [2017-09-21 13:57:05]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołów z kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie przeprowadzonej w dniu 28.11.2005r.
 • [2017-09-21 13:47:55]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli ZUS przeprowadzonej w dniach: 09-21.09.2005r.
 • [2017-09-21 13:37:03]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli RIO przeprowadzonej w dniach 27.06 - 05.08.2005r.
 • [2017-09-19 14:06:58]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji kontroli WINGiK Województwa Warmińsko- Mazurskiego przeprowadzonej w dniach 02.06 - 01.07.2004r.
 • [2017-09-19 14:03:23]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzonej w dniach 4-27.04.2004r.
 • [2017-09-19 13:30:06]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli problemowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przepowadzonej 24.06.2003r.
 • [2017-09-19 13:24:16]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji kontroli WINGiK Województwa Warmińsko- Mazurskiego przeprowadzonej w dniach 25.07 - 20.08.2002r.
 • [2017-09-19 13:17:57]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu kontroli NIK przeprowadzonej w dniach 10 - 25.07.2002r.
 • [2017-09-19 13:10:07]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli RIO przeprowadzonej w dniach 30.01-09.03.2002r.
 • [2016-12-21 14:32:18]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli przeprowadzonej przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w dniach 1.07.2010r. - 20.07.2010r.
 • [2016-12-21 14:09:33]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w dniach 5 października - 05 listopada 2010r.
 • [2016-12-21 13:55:36]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 8-11.08.2011r.
 • [2016-12-21 13:38:00]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji dot. kontroli problemowej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Data kontroli: 14.02.2011r.
 • [2016-02-24 08:28:10]Magdalena ŻebrowskaPublikacja inf. kontroli doraźnej Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dot. przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w roku 2009 i 2010.
 • [2016-02-23 13:11:56]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli przeprowadzonej w 2012r. przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej projektu nr RPWM.07.01.00-28-001/10 pn. „Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo" zrealizowanego w ramach RPOWiM 2007-2013.
 • [2016-02-23 12:05:04]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli Powiatu Mrągowskiego przeprowadzonej przez Warmińsko - Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie w listopadzie 2012r., której przedmiotem było wykorzystanie środków PFRON w 2011r.
 • [2016-02-23 11:49:31]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie a dniach 05-20.12.2012r.
 • [2016-02-23 11:37:25]Magdalena ŻebrowskaPublikacja wystąpienia pokontrolnego z kontroli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzonej w dniu 06.06.2012r.
 • [2016-02-18 10:09:51]Magdalena ŻebrowskaPublikacja wystąpienia pokontrolnego z kontroli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzonej w dniach 29.05 - 28.06.2013r.
 • [2016-02-16 12:23:16]Magdalena ŻebrowskaDodanie do informacji z kontroli dokonanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokumentacji w postaci elektronicznej (pdf)
 • [2016-02-16 12:02:43]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadzonej w dnia 12.06 - 25.07.2014r.
 • [2016-02-16 11:06:21]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 5.03.2014r.
 • [2015-12-29 12:03:22]Anita ChudekPublikacja informacji o kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego przerowadzonej w dniach 22 marca - 15 kwietnia 2005r.
 • [2015-08-11 10:11:34]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli problemowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.06.2004r.
 • [2015-08-11 09:52:19]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie z dnia 12.08.2008r.
 • [2015-08-11 09:19:09]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli problemowej Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16.06.2010r.
 • [2015-08-11 09:10:58]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli problemowej Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5.05.2011r.
 • [2015-08-11 09:04:09]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli problemowej Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7.02.2003r.
 • [2015-08-07 08:28:13]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie dokonanej dnia 08.10.2008r.
 • [2015-08-07 08:07:56]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie dokonanej dnia 27.06.2011r.
 • [2015-08-07 08:01:14]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie dokonanej dnia 14.10.2008r.
 • [2015-08-07 07:55:14]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie dokonanej dnia 05.12.2002r.
 • [2015-08-06 10:21:53]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Archiwum Państwowego w Olsztynie dokonanej dnia 26.08.2002r.
 • [2015-08-06 10:03:05]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o kontroli Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która odbyła się w dniach 19.01-09.02.2011r.
 • [2015-03-06 10:59:31]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji o kontroli przeprowadzonej przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 • [2015-02-25 14:11:31]Magdalena ŻebrowskaUdostęp. inf.o kontrolach przepr. przez:Warm-Mazurski Urząd Wojewódzki (Centrum Zarządzania Kryzysowego), Archiwum Państwowe w Olsztynie (Archiwum zakł.), Warm-Mazurski Urząd Wojewódzki(Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruchomościami)

Banery/Logo