Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych

Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych

Termin załatwienia
Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7,
tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.

Sposób załatwienia
Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

WAŻNE:
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane), należy zwrócić do Wydziału Komunikacji.

Wymagane Dokumenty
Wypełniony wniosek (WKR1 lub WKR2) oraz:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);
 2. w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
  • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,
  • dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam. osobowy, czterokołowiec lub czterokołowiec lekki został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE (druk VAT 25 ) - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża),
  • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;
 3. dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;
 4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany dotychczas w innym urzędzie;
 5. dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 6. aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 7. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 8. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce;
 9. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;
 10. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w kraju.

  Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.

Opłaty
Za rejestrację czasową pobierana jest opłata komunikacyjna:

 • w wysokości 62,00 zł(w tym opłata komunikacyjna 61 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep,
 • w wysokości 37,75 zł(w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

UWAGA! Proszę o niedokonywanie opłaty rejestracyjnej przed złożeniem dokumentów.

Przy ubieganiu się o wydanie tylko pozwolenia czasowego bez tablic (dotyczy pojazdów już zarejestrowanych w Powiecie Mrągowskim) wysokość opłaty wynosi 19,00 zł. (w tym opłata komunikacyjna 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł). Wpłata na konto jak wyżej.
Szczegółowe informacje na temat wysokości opłaty za rejestrację czasową można uzyskać w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Pozwolenie czasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Pozwolenie czasowe i tablice czasowe mogą być również wydane na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych - bliższe informacje na ten temat można obejrzeć w temacie- Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

TŁUMACZENIA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dok. dot. badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn.zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju).
Jednakże w sytuacji, kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 11:16:10przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-01-27 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-03-14 15:35przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2885

Rejestr zmian

 • [2016-03-14 15:35:14]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:24:14]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-27 10:32:21]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo