Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-05-16 ( Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 619995-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" 1) Powiat Mrągowski z siedzibą w Mrągowie; ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo: Regon : 510742511; Osoba do Kontaktu: Ryszard Kraszewski , tel. 89 741 01 66
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 2) Zespół Oświatowo-Sportowy „BAZA"; ul. Nadbrzeżna 4; 11-700 Mrągowo; Regon : 000803644; Osoba do Kontaktu: dyr. Anna Onisiewicz, tel. 89 741 77 76
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 3) Powiatowy Zarząd Dróg; ul. Nowogródzka 1; 11-700 Mrągowo; Regon : 510751088; Osoba do Kontaktu: dyr. Paweł Langowski, tel. 89 741 95 80
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 4) Starostwo Powiatowe w Mrągowie ; ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo; Regon : 510750373; Osoba do Kontaktu: Ryszard Kraszewski , tel. 89 741 01 66
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 5) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie ; ul. Młodkowskiego 19 ; 11 -700 Mrągowo; Regon : 004447703; Osoba do Kontaktu: dyr. Jolanta Iwanicka , tel. 89 741 26 06
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; ul. Warszawska 53 ; 11-700 Mrągowo; Regon : 510907573; Osoba do Kontaktu: dyr. Jolanta Kowalczyk , tel. 89 741 04 93
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ; ul. Warszawska 53 ; 11-700 Mrągowo; Regon : 000707662; Osoba do Kontaktu: dur. Barbara Nowińska-Zera , tel. 89 741 29 63
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 8) I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte ; ul. Piotra Sobczyńskiego 1 A ; 11-700 Mrągowo; Regon : 510905982 ; Osoba do Kontaktu: dyr. Jan Parda , tel. 89 741 24 20
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 9) Zespół Szkół Specjalnych ; ul. Mrongowiusza 13 C ;11-700 Mrągowo; Regon : 510998096; Osoba do Kontaktu: dyr. Anna Gromańska, tel. 89 741 20 24
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 10) Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły ; Mrongowiusza 13 B ; 11-700 Mrągowo; Regon : 519458390; Osoba do Kontaktu: dyr. Agnieszka Pytel , tel. 89 741 28 82;
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 11) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; ul. Mrongowiusza 65 ;11-700 Mrągowo; Regon : 380749090; Osoba do Kontaktu: dyr. Mirosław Moczydłowski , tel. 89 741 30 92
Zamawiający Powiat Mrągowski jako „Nabywca" i jego jednostka organizacyjna jako „Odbiorca i Płatnik" 12) Bursa Międzyszkolna w Mrągowie ; ul. Mrongowiusza 65 B ; 11-700 Mrągowo Regon : 510997398; Osoba do Kontaktu: dyr. Marzena Romanowska , tel. 89 741 20 43
Podmiot, w imieniu i na rzecz którego Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp jako „Nabywca, Odbiorca i Płatnik": 13) Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. ; ul. Wolności 12 ; 11-700 Mrągowo; Regon : 510938349; Osoba do Kontaktu: Prezes Brygida Schlueter-Górska , tel. 89 741 94 02
Podmiot, w imieniu i na rzecz którego Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp jako „Nabywca, Odbiorca i Płatnik": 14) Powiatowy Urząd Pracy ; ul. Kopernika 1 ; 11-700 Mrągowo; Regon : 510928718; Osoba do Kontaktu: dyr. Ewa Kowalska tel. 89 743 35 00

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Mrągowski, krajowy numer identyfikacyjny 51074251100000, ul. Królewiecka 60A , 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48897410150, e-mail starostwo@powiat.mragowo.pl , faks +48897417275.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Powiat Mrągowski z siedzibą w Mrągowie przeprowadza postępowanie w imieniu swoim oraz w imieniu i na rzecz pozostałych jednostek wymienionych w Sekcji I. Postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna Powiatu tj. Starostwo Powiatowe w Mrągowie. 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A. Zostaną zawarte trzy umowy o treściach zawartych w Załącznikach nr 5.1 i 5.2 do SIWZ t.j. 1/ ze Szpitalem Mrągowskim Sp. z o.o., 2/ z Powiatowym Urzędem Pracy 3/ jedna wspólna umowa, dla JO Powiatu gdzie Nabywcą będzie Powiat Mrągowski a Odbiorcami energii elektrycznej jego poszczególne Jednostki Organizacyjne wymienionymi w SIWZ oraz sekcji I.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://bip.powiat.mragowo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://bip.powiat.mragowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.272.5.2019.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne oraz do Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz projektami umów - stanowiącymi załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej na cele obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., określa się na 1279105 kWh. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:1)Dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi w projektach umów (zał. nr 5.1 i 5.2 do SIWZ).2)Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru.3)Bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.4)Zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4 SIWZ, w tym przeprowadzenie procesu skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.5)Świadczenia niezbędnej pomocy przy zawieraniu oraz realizacji umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, w szczególności w przypadku ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w tym w zakresie ustalania treści stosownych pism i przedkładania ich do podpisu Zamawiającemu oraz uzyskania od OSD niezbędnych dokumentów.6) Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte na podmioty wymienione w § 3 SIWZ ust. 3 pkt 3.1 przez Powiat Mrągowski i oddzielnie przez podmioty wymienione w § 3 SIWZ ust. 3 pkt 3.2, odpowiednio dla punktów poboru energii określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). 7)Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.8) Zamawiający posiada zawarte, w sposób opisany w § 3 SIWZ ust. 5 pkt 1, trzy odrębne umowy na dostawę (sprzedaż) i odrębne umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. 9)Umowy na dystrybucję zawarte są na czas nieokreślony i wymagają zgłoszenia do OSD zmiany sprzedawcy.10)Umowa na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. i nie wymaga wypowiedzenia.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2020r. - nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy z właściwym OSD.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.1) musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia § 6a ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (§ 6a ust. 7 SIWZ); 2) w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (§ 11 ust. 7 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 3) w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 6 ustawy Pzp (§ 6a ust. 6 SIWZ) 4)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w III.4)pkt 3. 5)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). 6)Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7)Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.8)Dokumenty podmiotów zagranicznych: a)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6a ust. 2 pkt 3 SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. c)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. d)W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. e) Zamawiający może żądać do Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę dokumentów samodzielnie pobranych przez Zamawiającego

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w § 5 ust. 2 pkt 2.3 SIWZ: Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – przedmiotowy dokument może być złożony wraz z ofertą. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne Nie dotyczy

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projektach umów (zał. nr 5.1 i 5.2 do SIWZ), w tym: 1)Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy. 2)Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3)Ilość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej przez Zamawiającego w zał. nr 1 do umowy (przeniesiony do umowy zał. nr 1 do SIWZ w zakresie adekwatnym dla danego Odbiorcy czy Punktu Poboru Energii) i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy. 4) Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia ilości punktów poboru energii wyszczególnionych w zał. nr 1 do umowy (przeniesiony do umowy wycinek zał. nr 1 do SIWZ w zakresie adekwatnym dla danego podmiotu), w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu (punktu poboru energii) innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu (punktu poboru energii) lub wykonania mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń prawnych i finansowych z tytułu zmian ilościowych dostarczonej energii w trakcie realizacji umowy. Ograniczenie ilości punktów poboru energii elektrycznej może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia wysłanego przez Zamawiającego listem, faksem lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>> język polski <<

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Projekty umów (zał. nr 5.1 i 5.2 do SIWZ) w swojej treści zawierają m.in. stwierdzenie, że Zamawiający zamierza korzystać z „prawa opcji" (sumaryczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do określenia opcji w niniejszym postępowaniu przetargowym : Minimalne – 1 000 000 kWh ; Maksymalne – 1 500 000 kWh w okresie 12 m-cy 2020r.) 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm .), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.). 4.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 7.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 8.Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej http://bip.powiat.mragowo.pl 9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 10.Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 12.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 11, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 13.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 14.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której SIWZ została udostępniona. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio. 15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej brutto wynikającej ze złożonej oferty i wielkości prognozowanego zużycia energii elektrycznej ogółem ;. 16.Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1, tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z przesłanką art. 147 ust. 2 uPzp. 18.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 19.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 20.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. 21.Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 22. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 33 SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfOgłoszenie (446,1 KB)

pdfSIWZ (709,7 KB)

pdfZałącznik nr 1 (131,6 KB)

Załącznik nr 2 (dokument tekstowy programu MS WORD) (78,5 KB)

Załącznik nr 3 (dokument tekstowy programu MS WORD) (40 KB)

Załącznik nr 4 (dokument tekstowy programu MS WORD) (45,5 KB)

Załącznik nr 5.1 (dokument tekstowy programu MS WORD) (142 KB)

Załącznik nr 5.2 (dokument tekstowy programu MS WORD) (131 KB)

Załącznik nr 5a (dokument tekstowy programu MS WORD) (61,5 KB)

Załącznik nr 5b (dokument tekstowy programu MS WORD) (63,5 KB)

Załącznik nr 6 (dokument tekstowy programu MS WORD) (37 KB)

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

pdfInformacja o unieważnieniu postępowania (212,02 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-07 15:02przez: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2019-11-07 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-11-15 14:46przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1214

Rejestr zmian

  • [2019-11-15 14:46:31]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-11-07 15:02:27]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo