Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-04-18 ( Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- stanowisko referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

 

Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A 11–700 Mrągowo

I. Wymagania związane ze stanowiskiem :

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego,
 • bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel).

II. Zadania wykonywane na stanowisku referenta w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym:

1. współdziałanie przy zadaniach realizowanych przez wydział, a w szczególności przy:

 • wydawaniu pozwoleń na budowę,
 • przyjmowaniu zgłoszeń o budowie i zamiarze wykonania robót budowlanych,
 • zgłaszaniu sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę i przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce,
 • nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • zatwierdzaniu projektu budowlanego,
 • nakładaniu obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 • odmowie zatwierdzenia projektu i udzielania pozwolenia na budowę,
 • odmowie zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
 • wydawaniu decyzji o zmianie, uchyleniu i wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 • przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 • wydawaniu pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania (weryfikacja zgłoszeń),
 • wznawianiu lub wszczynaniu z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organ nadzoru budowlanego, że zachodzą ku temu uzasadniające okoliczności,
 • przeprowadzaniu analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu.

2. Ponadto do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 • prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę, prowadzenie archiwum wydziału i innych wymaganych rejestrów,
 • wydawanie stosownych zaświadczeń wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych,
 • opracowywanie sprawozdań do GUS, GUNB i innych wymaganych przepisami.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 • prac jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo, 8 godzin na dobę.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. list motywacyjny,
4. dokument poświadczający wykształcenie ,
5. dokumenty potwierdzające staż pracy,
6. oświadczenie o brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody, na przetwarzanie danych osobowych (druk klauzuli informacyjnej - oświadczenie dołączony do ogłoszenia o konkursie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A pokój 15 lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko: referent w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym" w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Mrągowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.mragowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A

 

Załączniki w wersji elektronicznej

Klauzula informacyjna.doc (dokument tekstowy programu MS WORD) (34 KB)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60 A 11-700 MRĄGOWO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019, poz.1282) informuję, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie została wybrana kandydatka – Pani Agnieszka Janiak zam. Mrągowo.

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe wolne stanowisko urzędnicze, po czym przystąpiła do testu kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatki niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym Mrągowie. W teście znalazło się zgodnie z § 4 ust. 4.3 Regulaminu Naboru 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które max liczba punktów wynosiła 30 (Każda prawidłowa odpowiedź z pytań testowych jednokrotnego wyboru oceniana była na 1 pkt, nieprawidłowa i brak odpowiedzi 0 pkt.) W celu zaliczenia testu należało z niego uzyskać powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. min. 16 pkt.

Pani Agnieszka Janiak uzyskała z testu kwalifikacyjnego wymaganą liczbę punktów w celu jego zaliczenia. Po przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej okazała się kandydatką, która posiada największy spośród kandydatów zasób wiedzy niezbędny do pracy na stanowisku referenta w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Pani Agnieszka Janiak posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku budownictwo.

 

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pdfInformacja (8,2 KB)

 

Autor: Konrad Marcinkowski / Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-14 17:16:17przez: Konrad Marcinkowski / Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2019-11-14 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-01-14 13:52przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1778

Rejestr zmian

 • [2020-01-14 13:52:21]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-11-14 17:19:07]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo