Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-01-15 ( Imieniny: Arnolda, Dory)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym, w trybie art.4 ust.8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) i wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego, postępowaniem p.n. :

 1. odnowienie rocznej usługi wsparcia dla urządzenia FortiGate-200E UTM: 1 year 24x7 FortiGuard plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam Services,
 2. odnowienie rocznej usługi FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Powiat Mrągowski , ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; NIP: 742-18-43-662
  tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75

  Odbiorca:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A;11-700 Mrągowo
  tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiot zamówienia dotyczy urządzenia: FortiGate-200E UTM o numerze seryjnym FG200E4Q17916958 i obejmuje:
  1. usługę wsparcia dla urządzenia, tj:
   1. przedłużenie gwarancji urządzenia,
   2. gwarantowany czas wymiany w trybie 24x7,
   3. wsparcie techniczne,
   4. pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta,
   5. pomoc przy zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta,
   6. aktualizację wew. oprogramowania,
   7. aktywację funkcji bezpieczeństwa, tj. Antywirus, IPS, Web Filtering, Antyspam, Kontrola aplikacji;
  2. usługę FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention.

  Rozpoczęcie świadczenia usługi:
   1. usługa wsparcia dla urządzenia od dnia wygaśnięcia posiadanej licencji, tj. od 14.03.2020 na okres 1 roku,
   2. usługa FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention od dnia wygaśnięcia posiadanej licencji, tj. od 21.03.2020 na okres jednego roku.
  Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Do dnia 07.03.2020 r.

 4. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 27.02.2020 r. do godz. 10:30
  Forma składania ofert :

  1. Oferta powinna być:
   • opatrzona pieczątką firmową,
   • posiadać datę sporządzenia,
   • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
   • zawierać imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty,
   • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  2. Zaoferowana cena usługi ma być ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z zyskiem oferenta.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej, faxem lub elektronicznej (scan oferty papierowej).
   Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą korespondencyjną na adres: Powiat Mrągowski
   11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub droga elektroniczną na adres mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert - najniższa cena brutto 100%.

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 02.03.2020r. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną pod wskazany w ofercie adres e-mail.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
   p. Magdalena Żebrowska – Gł. Specjalista, tel. 89 741 01 77; e-mail: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w dni robocze w godz. 800-1500
  2. Zamawiający może w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 8. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną
   e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zadań publicznych oraz konieczność spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, a także realizacja umów, których Pan/Pani jest stroną.
  4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych obowiązujących w Starostwie.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/ do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   Więcej szczegółów pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/p,77,ochrona-danych-osobowych

 

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro (PDF, 734 KB)

pdfNotatka słuzbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku (PDF, 264 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-13 15:02:34przez: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2020-02-13 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-03-03 13:18przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:643

Rejestr zmian

 • [2020-03-03 13:18:19]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-02-13 15:02:06]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo