Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-01-25 ( Imieniny: Miłosza, Pawła)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 marca 2020r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko"

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) i zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego

Zamawiający:

Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo
NIP: 742 18 43 662 REGON: 510 742 511

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
Tel.: 89 741 01 50 fax: 89 741 72 75
REGON: 510 750 373

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje:
  1. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027". Opracowanie należy sporządzić zgodnie z wymaganiami art. 14, 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska.
  2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony na Środowisko dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2020 poz. 283 ze zm.)
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu mrągowskiego na lata 2020 – 2023. Przygotowanie podsumowania konsultacji, dokonanie analizy wniesionych do opracowania wniosków i skarg oraz ewentualne wprowadzenie zmian w projekcie , wynikających z przyjętych uwag i wniosków.
  4. Uzyskanie niezbędnych opinii właściwych organów.
  5. Przedstawienie opracowania na posiedzeniu Komisji i sesji Rady Powiatu
 2. Wymagania dotyczące nadzoru i koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia:
  Wymaga się uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich dokumentów, wniosków i pism kierowanych do poszczególnych organów, instytucji oraz innych podmiotów czy osób na wszystkich etapach opracowywania programu.
 3. Zakres i forma przekazania przedmiotu zamówienia:
  Opracowanie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przez Zamawiającego należy złożyć:
  1. W wersji papierowej – 3 egz.,
  2. w wersji elektronicznej – 3 egz., w tym 1 egz. w wersji edytowalnej.
 4. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia 30.11.2020r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:
  1. posiadać kwalifikacje i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą/osobami, posiadającymi stosowne kwalifikacje, to przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
  2. posiadać odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia konieczny do wykonania zamówienia. Warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 opracowania programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończone uchwaleniem dokumentu oraz załączą dowody, że usługa została dokonana należycie,
  3. o udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego,
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 6. Miejsce, forma i termin skłania ofert:
  Termin składania ofert:
  Do dnia 27.03.2020r. do godz. 15:30
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
  Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem lub złożona osobiście w biurze podawczym urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  Forma składania ofert:
  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej następujące dokumenty:
  1. formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków rozdziału V niniejszego zapytania – na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  3. wykaz usług – co najmniej 3 opracowania programu ochrony środowiska - na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  4. dowody o należytym wykonaniu usług (np. referencje, listy polecające itp.),
  5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
  6. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
  Oferta, w formie oryginału, musi znajdować się w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko". Nie otwierać przed dniem 27. 03. 2020r., godz. 15:30".
 7. Sposób oceny ofert:
  1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
  2. Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.
 8. Kryteria wyboru oferty:
  Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana spośród ofert, które spełniły warunki udziału w postępowaniu na podstawie jednego kryterium:
  Kryterium: CENA
  Waga kryterium: 100%
 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy:
  1. Ocena złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana niezwłocznie po otwarciu ofert.
  2. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową.
  3. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownej ich oceny.
 10. Informacje dodatkowe:
  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
  3. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy zwrot środków przeznaczonych na przygotowanie i złożenie oferty.
 11. Osoba do kontaktu:
  Janusz Stecka – naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 89 741 01 88, w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00
 12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, z siedzibą w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie jest Pani Aleksandra Urbaniak, email: iod@powiat.mragowo.pl;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 oraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko"
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje przewidziane prawem;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Mrągowie (5 lat odrzucone oferty, 10 lat umowa i wygrana oferta od chwili zakończenia podpisanej umowy);
  6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/ do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 3;
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie
 2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Sporządziła:

Anna Świder
tel.: 89 741 01 87
e-mail: a.swider@powiat.mragowo.pl

 

Załączniki w formie elektronicznej

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 25.1 KB)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy (ODT, 15.8 KB)

Ikona pliku pdfNotatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania runku (PDF, 64.7 KB)

Autor: Anna Świder / Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-23 10:54:36przez: Anna Świder / Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2020-03-23 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-04-14 12:28przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:863

Rejestr zmian

 • [2020-04-14 12:28:22]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-23 10:54:59]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo