Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mrągowskiego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mrągowskiego

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Mrągowski
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo
Tel. 89 741 01 50, fax. 89 741 72 75
e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
NIP: 742-18-43-662, REGON: 510742511

 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  „Świadczenie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mrągowskiego"

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu, wystawianiu karty zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1473 tj.), rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03.08.1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. z 1961r. nr 39, poz. 202) oraz zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 463 t.j.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2015r. w sprawie wzoru karty zgonu ( Dz.U. z 2019r. poz. 1085 t.j.).
  2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt 1). Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu mrągowskiego, na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji lub innych upoważnionych instytucji.
  3. Wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi, w szczególności dojazów, środków ochrony osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.04.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2020r., poz. 585), usług telekomunikacyjnych itp leżą po stronie Wykonawcy.

  Kod CPV zamówienia: 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

 3. Termin realizacji zamówienia: na około 2 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy do końca miesiąca w którym upłynie 8 tydzień obowiązywania umowy

 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
  1. Warunki udziału w postępowaniu:
   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. posiadają status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia
    lub
   2. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju i prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 t.j.) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia.
  2. Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu oferty — Załącznik nr 1 ,

 5. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
  2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 6. Kryteria oceny ofert
  1. Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
   • Cena - 100%
  2. Określona przez Wykonawcę cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.
  3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikająca z przyjętego w/w kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.
  4. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia 24.04.2020 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, BIURO PODAWCZE, pok. Nr 5 - na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na świadczenie usługi pełnienia funkcji koronera na terenie Powiatu Mrągowskiego. Znak : ZP.272.2.2020"

 8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A;
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mrągowskiego";
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1429 t.j.);
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ROD02;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu.
   • w związku z art 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 9. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
  2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
  3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze Wykonawcy, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty oraz prowadzić z nim negocjacje cenowe.

 10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
  Ryszard Kraszewski; tel. 89 741 01 66; e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl

 11. Załączniki:
  Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 — Projekt umowy

 

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe (PDF, 120 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.9 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - projekt umowy (PDF, 275 KB)

 


1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Autor: Wicestarosta - Paweł Długoborski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-21 15:04przez: Wicestarosta - Paweł Długoborski
Opublikowano:2020-04-21 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-04-21 15:03przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1331

Rejestr zmian

 • [2020-04-21 15:03:22]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo