Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie cenowe na dostawę laptopów i tabletów

Zapytanie cenowe na dostawę laptopów i tabletów

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) postępowaniem p.n.: „Dostawa laptopów i tabletów dla Powiatu Mrągowskiego w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Mrągowski
ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662 ; Regon 510742511
tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  W ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wykonawca dostarczy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wg poniższych specyfikacji:

  1. 25 szt. - Laptop nowy (nieużytkowany) o parametrach nie gorszych niż:
   • Procesor minimum klasy i3 8 generacji,
   • Matryca 14"-15,6"
   • Dysk twardy SSD min 240GB,
   • Pamięć: min. 6GB RAM,
   • Karta graficzna min klasy Intel HD620,
   • Złącza: DVI, VGA, HDMI,
   • Karta sieciowa bezprzewodowa,
   • System operacyjny Windows 10 Home PL (konieczność posiadania nalepki licencyjnej),
   • Zintegrowane / wbudowane: kamera, mikrofon, głośniki, klawiatura QWERTY
   • Gwarancja oferowanego sprzętu min. 24 m-cy",
   • Wyposażenie dodatkowe: mysz bezprzewodowa, przewód zasilający z wtyczką standard europejski.
  2. 22 szt. – Tablet nowy (nieużytkowany) o parametrach nie gorszych niż:
   • Wyświetlacz: 10.1", 1920 x 1200 px, IPS
   • Pamięć wbudowana [GB]: 32
   • Wielkość pamięci RAM [GB]: 3
   • Komunikacja: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Modem LTE, Moduł GPS
   • Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe
   • Gwarancja oferowanego sprzętu min. 24 m-cy"
  3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
  4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własną odpowiedzialność i koszt własny do siedziby Zamawiającego :
   Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:30
  5. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy i jakościowy elementów zamówienia. Zgodność dostawy zostanie potwierdzona protokółem odbioru podpisanym przez obie strony. Podpisany bez uwag i zastrzeże protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury rozliczeniowej.
  6. Wszelkie karty i warunki gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia będą przekazane zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  14 dni od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia.

 3. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 21.05.2020r. do godz. 11:00
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; PUNKT PODAWCZY pok. nr 5 lub e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona :
  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres ,
  • w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail (oryginał oferty będzie musiał być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej).

  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący „Oferta na dostawę laptopów i tabletów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA"
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert - najniższa łączna cena brutto 100%.
 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.

 6. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Marek Szmigiel – Naczelnik Wydziału; tel. 89 741 01 95;
   e-mail: mszmigiel@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66;
   e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  5. Zamawiający, w terminie 3 miesięcy od daty udzielenia zamówienia publicznego, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wysokości nie przekraczającej 30% wartości całkowitej zamówienia pierwotnego, z zachowaniem cen jednostkowych i parametrów technicznych, na każdy z rodzajów dostarczonego sprzętu informatycznego. Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi w takiej samej formie jak udzielone zostanie zamówienie pierwotne.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn. „Dostawa laptopów dla Powiatu Mrągowskiego w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA", o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 t.j.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. ZAŁACZNIKI:
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego

(pytania z dnia 18.05.2020 r.)

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie Zapytania cenowego znak ZP.272.3.2020 z dnia 15.05.2020r. o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) p.n.: „Dostawa laptopów i tabletów dla Powiatu Mrągowskiego w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA" realizowanego w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego na stronie www.bip.powiat.mragowo.pl dnia 15.05.2020r.

Wyjaśnienia od 1 do 6

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie 4
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?
ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie 6
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future"), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
ODPOWIEDŹ : TAK

Wyjaśnienia od 7 do 12

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 7
Dotyczy notebooków z wymogiem – procesor min I3 8gen.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w/w notebooków z procesorem ryzen 3 3200u które są o wiele wydajniejsze niż procesory i3 8gen ?
Poniżej porównanie wydajności:
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225
ODPOWIEDŹ : Procesor klasy nie niższej niż wskazany i3 8gen., więc jeżeli jest wydajniejszy, to TAK

Pytanie 8
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie notebooków zawierających procesory przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych ? Procesory takie są wydajne ale wadą jest ich wyższa temperatura pracy oraz bardzo głośna praca wentylatorów chłodzących.
ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie 9
Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych , nie posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki" ?
ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie 10
Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków używanych , poleasingowych , lub odnawianych ?
ODPOWIEDŹ : NIE

Pytanie 11
Zamawiający wymaga matrycy 14-15,6".Proszę o doprecyzowanie czy ma to być matryca HD czy FHD ?
ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga matrycy 14-15,6" z min. rozdzielczością FHD.

Pytanie 12
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając załącza DVI,VGA ? Obecnie notebooki nie posiadają złącz DVI i VGA.
ODPOWIEDŹ : TAK pomyłka. Zamawiający dopuszcza aby dostarczony sprzęt był wyposażony w złącze HDMI.

(pytania z dnia 19.05.2020 r.)

Wyjaśnienia od 13 do 14

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do zaoferowanego notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45? Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się wyłącznie na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie jest taka potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej liczbie producentów, nie wykluczając nikogo. Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP. Ministerstwo w swoich wytycznych wskazuje na to by laptop miał port 1Gbit LAN (RJ-45) przy czym nie wskazuje na to by był to port wbudowany w korpus laptopa, stąd nasze pytanie czy akceptujecie Państwo rozwiązanie oparte na adapterach (przejściówkach) ?
ODPOWIEDŹ : TAK

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny procesor AMD Ryzen 3, który to charakteryzuje się wydajnością mierzoną według popularnego benchmarku CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html na porównywalnym poziomie jak procesor firmy Intel Core i3 ?
ODPOWIEDŹ : TAK

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

Dotyczy : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym pod nazwą: „Dostawa laptopów i tabletów dla Powiatu Mrągowskiego w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA" (nr postępowania ZP.272.3.2020z dnia 15.05.2020r.) finansowanym w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 1. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: ogłoszenia na BIP powiatu, wywieszenia Zapytania Cenowego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zaproszenia wysłanego drogą elektroniczną do określonych Wykonawców z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa laptopów i tabletów dla Powiatu Mrągowskiego w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA" na dostawę 25 szt. laptopów i 22 sztuk tabletów. Kwota finansowania unijnego to 79 980,00 złotych
 2. Do następujących wykonawców zostało wysłane zaproszenie do udziału drogą elektroniczną :
  1. arpikom@outlook.com ;
  2. bit@bitkomputer.pl ;
  3. bbebelski@vedion.pl ;
  4. romixjan@wp.pl ;
  5. pawel.jelinski@arsokomputery.pl
 3. W wyniku przedmiotowego zapytania cenowego otrzymano następujące oferty:
  1. SIMPLE Technology Sp. z o.o.; ul. Włościańska 15 m 26; 01-710 Warszawa; Cena : 88 622,73 zł br.
  2. WILANKA Sp. z o.o.; ul. Lindleya 16; 02-013 Warszawa; Cena : 78 774,12 zł br.
  3. AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski; ul. Kostrzewskiego 16; 62-010 Pobiedziska; Cena : 72 139,50 zł br.
  4. iCOD.pl Sp. z o.o.; ul. Grażyńskiego 51; 43-300 Bielsko-Biała ; Cena : 68 594,64 zł br.
  5. INFOMECH Janusz Mizera; ul. Okulickiego 95; 37-450 Stalowa Wola; Cena: 70 760,00 zł br.
  6. Centrum Serwisowe PROSERWIS Dariusz Odrzywolski; ul. 1 Maja 5 ; 12-100 Szczytno; Cena: 75 933,00 zł br.
  7. KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Migdałowa 60; 61-612 Poznań ; Cena : 66 801,30 zł br.
  8. ALTBIT Sp. z o.o.; ul. Wronia 10; 05-504 Korzeniówka ; Cena: 76 370,70 zł br.
  9. ARPIKOM S.C. Arkadiusz Jurecki , Piotr Bielski: ul. Warszawska 7B/6; 11-700 Mrągowo; Cena : 79 730,00 zł br.
  10. Grupa MAC S.A. ; ul. Witosa 76; 25-561 Kielce; Cena : 86 198,00 zł br.
  11. AKTIN Sp. z o.o.; ul. Grota-Roweckiego 38; 41-214 Sosnowiec; Cena : 87 064,21 zł br.
  12. ARSO KOMPUTERY Paweł Jeliński ul. Barona 21/2; 43-100 Tychy; Cena: 79 400,00 zł br.
 4. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria : Najniższa łączna cena za realizację zamówienia - 100 %
 5. Ofertę nr. 7 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy : KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Migdałowa 60; 61-612 Poznań
  Cena oferty : 66 801,30 złotych brutto
 6. Uzasadnienie wyboru oferty:
  Została zaoferowana najkorzystniejsza – najniższa łączna cena brutto dostawy 25 szt. laptopów i 22 szt. tabletów w ramach program ZDALNA SZKOŁA
 7. Inne uwagi:
  Powiat Mrągowski, w ramach zamówienia uzupełniającego, zamierza zlecić firmie KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania dostawę dodatkowych 6 szt. laptopów tej samej firmy i o takich samych parametrach oraz po cenie 1 750,00 zł/szt. netto tj. na warunkach takich samych jak w złożonej ofercie z dnia 18.05.2020r.

 

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe - skan dokumentu (PDF, 241 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 1 do zapytania cenowego z dn. 15.05.2020r. - Nr postępowania: ZP.272.3.2020 (DOC, 137 KB)

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego - Wyjaśnienia od 1 do 6 - skan dokumentu (PDF, 62.3 KB)

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego - Wyjaśnienia od 7 do 12 - skan dokumentu (PDF, 62.1 KB)

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego - Wyjaśnienia od 13 do 14 - skan dokumentu (PDF, 47.7 KB)

Ikona pliku pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 49,3 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-05-15 14:20przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta
Opublikowano:2020-05-15 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-06-10 15:02przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1717

Rejestr zmian

 • [2020-06-10 15:02:40]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-05-20 09:39:31]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-05-15 14:20:10]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo