Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu „Obsługa i programowanie układu sterowania maszyn CNC SINUMERIK”

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursu „Obsługa i programowanie układu sterowania maszyn CNC SINUMERIK”

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania

Określenie przedmiotu zamówienia:

przeprowadzenie kursu „Obsługa i programowanie układu sterowania maszyn CNC SINUMERIK" wg poniższego opisu:

Celem kursu ma być wprowadzenie do technik CNC na przykładzie obrabiarek sterowanych numerycznie układem SINUMERIK. Poznanie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w kodach G i nakładkach ShopMill, ShopTurn. Poznanie zasad uruchamiania programów obróbczych na obrabiarkach CNC. Przygotowanie, modyfikowanie i optymalizacja programów obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie

Po zakończonym kursie uczestnik będzie potrafił samodzielne napisać program CNC, usunąć błędy z programu CNC oraz dobrać narzędzia i parametry obróbki.

Podstawowe wymagania dotyczące kursu:

 •  dla min. 2 osób
 •  termin realizacji : 3 - 7 sierpnia 2020 r.
 •  czas trwania minimum 40 godzin (dopuszcza się do 25% czasu zająć realizowanych metodą monitorowanej pracy własnej lub inna metodą pracy zdalnej)
 •  zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, pracownia zostanie udostępniona nieodpłatnie
 •  kurs prowadzony w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych
 •  legalne oprogramowanie do prowadzenia kursu zapewnia Wykonawca
 •  Wykonawca zapewnia wszystkim uczestnikom oprogramowanie identyczne do tego, na którym prowadzone będą zajęcia z możliwością legalnego wykorzystania przez uczestnika kursu w domu przez okres minimum 6 miesięcy
 •  zakończone wystawieniem certyfikatu/zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Szkolenia autoryzowany przez producenta oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs lub wydanego przez autoryzowanego partnera szkoleniowego dla oprogramowania (autoryzacja producenta oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs)

Minimalny zakres kursu:

 • Podstawowa obsługa systemu sterowaniu SINUMERIK oraz oprogramowania SinuTrain lub równoważnego.
 • Praca w trybie JOG, MDA, AUTO/SBL
 • Funkcje przygotowawcze G
 • Standardowe funkcje pomocnicze M
 • Podstawy programowania w kodzie G
 • Ustawianie punktów zerowych
 • Zarządzanie narzędziami, dobór narzędzi i parametrów obróbki
 • Sposoby obsługi zdarzeń awaryjnych
 • Zarządzanie programami technologicznymi
 • Redagowanie (edycja) programu obróbczego
 • Wprowadzenie do programowania ShopMill, ShopTurn
 • Symulacja graficzna opracowanego programu obróbki
 • Standardowe cykle obróbki: wiertarskie, frezarskie i tokarskie
 • Optymalizacja obróbki

Ofertę proszę złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z adnotacją –„Oferta cenowa – Szkolenie Sinumerik" do dnia 8 lipca 2020 do godz. 10.00 na adres:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub też faksem na numer 89 741 72 75 oraz pocztą mailową na adres: mszmigiel@powiat.mragowo.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Marek Szmigiel , tel. 504 810 799.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub unieważnić niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego unieważnienie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Usługę powyższego szkolenia zamawia się w ramach realizacji projektu pn.: "Czas Na Ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn Dostawa prętów aluminiowych. 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych obowiązujących w Starostwie.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/ do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/p,77,ochrona-danych-osobowych

 Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie cenowe - skan dokumentu (PDF, 78.5 KB)

Ikona pliku pdfNotatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku (PDF, 64,4 KB)

Autor: Marek Szmigiel / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-01 15:09przez: Marek Szmigiel / Z up. Starosty - Sławomir Prusaczyk - Wicestarosta
Opublikowano:2020-07-01 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-07-10 14:28przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:953

Rejestr zmian

 • [2020-07-10 14:28:21]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo