Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Powiat Mrągowski: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo

Powiat Mrągowski: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo

Ogłoszenie nr 568465-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Tak

Nazwa projektu lub programu

przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES:

Powiat Mrągowski, krajowy numer identyfikacyjny 51074251100000, ul. Królewiecka 60A , 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48897410150, e-mail starostwo@powiat.mragowo.pl, faks +48897417275.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak > www.bip.powiat.mragowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: Powiat Mrągowski , 11-700 Mrągowo , ul. Królewiecka 60A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo
Numer referencyjny: ZP.272.4.2020.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu rekreacyjnego (w kształcie odwróconej litery „U” z barierkami linowymi i kładką kajakową), drewnianego, o całkowitej długości ok. 48,5 m i powierzchni pokładu 149,36 m2, osadzonego na palach żelbetowych (beton C20/25, stal 6#12 i Ø6 co 20cm) w osłonie z rur stalowych o średnicy 21,9 cm (wbijanych w dno jeziora na głębokość minimum 350cm) do których przyspawany będzie ruszt stalowy. Do rusztu stalowego pomostu mocowane będą dźwigary drewniane 12,0x14,0 cm jako belki podłużne. Poszycie pomostu z desek pomostowych ryflowanych grubości 5,0 cm czterostronnie struganych. Barierki zabezpieczające wykonane ze słupków drewnianych H=1,20 cm – 10 szt. i linki zabezpieczającej L=3,5 m – 12 szt. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo (wgłębnie). Wyposażenie pomostu : drabinki zejściowe basenowe ze stali nierdzewne j- 3 szt. (miejsce montażu wskaże Zamawiający na etapie budowy), pachołki cumownicze – 4 szt., wieszak wyposażony w koło ratunkowe z linką – 1 szt.
W ramach przedmiotowego zadania, w szczególności, należy również :
a) zdemontować i zutylizować, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j Dz.U. 2020 poz. 797) istniejący, stary pomost drewniany o powierzchni ok. 44,32 m2 wraz z wyrwaniem z dna jeziora istniejących pali – 14 szt.,
b) umocnić brzeg jeziora w sąsiedztwie nowego pomostu,
c) zapewnić obsługę geodezyjną i wykonawstwo operatu powykonawczego. Przedmiotowy pomost zlokalizowany ma być na akwenie Jezioro Probarskie (dz. nr 396 obr. Probark), na wysokości działek nr ewid. 194/2 i 194/6 obr. Kosewo, gmina Mrągowo.
 

II.5) Główny kod CPV: 45244200-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45244000-9
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, ale nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2020r. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030, nastąpi w roku budżetowym 2021. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania aktualnych umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy w wysokości minimum 160 000,00zł

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
2)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
3)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium :

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Ryczałtowa cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) : Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa jest możliwa gdy: a) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych, powodujące zmiany w projekcie. W takim przypadku możliwa jest zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiana wynagrodzenia z tym związana, b) wystąpi konieczności realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych, koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy, c) wynika ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do zmienionych przepisów, d) zaistnieje siła wyższa, to jest zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogą zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. W takim przypadku możliwe jest przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: • wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; • terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; • skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; • klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; • bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców; • inne wydarzenia losowe; e) czas trwania procedur administracyjnych jest ponadprzeciętnie wydłużany, co ma wpływ na termin wykonania, a nie wynika to z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy, f) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocą którego Wykonawca spełnił warunki zamówienia), nowy podwykonawca spełnia te same wymogi co zastępowany

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca winien zapoznać się i zaakceptować treść propozycji umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki w formie elektronicznej 

ikona plik pdfOgłoszenie o zamówieniu (3,9 MB)

ikona plik pdfSIWZ (10,8 MB)

ikona plik MS WORDZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 386 KB)

ikona plik MS WORDZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku do podstaw do wykluczenia (DOC, 364 KB)

ikona plik MS WORDZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 248 KB)

ikona plik pdfZałącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 10.7 MB)

ikona plik pdfZałącznik nr 5 - Projekt budowlany (PDF, 52.2 MB)

ikona plik pdfZałącznik nr 6 - Przedmiar - kosztorys ofertowy (PDF, 225 KB)

ikona plik pdfZałącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 611 KB)

ikona plik pdfDecyzja nr 43/2020/Mrw z 5 lutego 2020 r. (PDF, 1.12 MB)

ikona plik pdfInformacja o otwarciu ofert z dnia 14 sierpnia 2020 r. (PDF, 211 MB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zmian. / Zamawiający t.j. Powiat Mrągowski , ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo , informuje co następuje :

W przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą : „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo” Nr. ref. postępowania: ZP.272.4.2020.PN z dn. 30.07.2020r. / ogłoszenie w BZP 568465-N-2020 z dn. 30.07.2020r.

 1. Po ocenie ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w § 13 SIWZ [ Kryterium oceny – Cena ryczałtowa brutto za wykonanie Zamówienia – waga kryterium 60% ; Deklarowany termin rękojmi i gwarancji – waga kryterium 40%] jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała największą przyznaną ilość punktów kryterium oceny t.j.
  OFERTA nr 2: „AKWEDUKT” Inżynieria Wodna i Lądowa, Adrian SADOWSKI ; 11-700 MRĄGOWO ; Marcinkowo 106E
  Przyznana ilość punktów - 22,00
 2. Równocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone również n/w oferty :
  OFERTA nr 1: „Hydro-Inż” S.C. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś; 84-352 WICKO ; Wicko 7
  Przyznana ilość punktów - 21,40
 3. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
 4. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego pisma, otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w formie elektronicznej 

Ikonka pliku pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.08.2020 r. (PDF, 40 KB)

Ikona pliku MS WordZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.08.2020 r. (DOCX, 148.9 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-30 23:43przez: Ryszard Kraszewski / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-07-30 00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2020-08-27 14:45przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1320

Rejestr zmian

 • [2020-08-27 14:45:11]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-08-14 13:38:13]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-07-31 07:58:09]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-07-30 23:54:52]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-07-30 22:28:05]Izabela SadłowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo