Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zasady funkcjonowania Biura

Zasady funkcjonowania Biura

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz. 397);
 2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 2017.459 t.j.).

 

Jednocześnie informuję, że:

 1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych rzeczy, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mrągowie Wydział Organizacji i Kadr (II piętro, pokój nr 30), tel. 897410151;
 2. Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.);
 3. Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów;
 4. Rzeczy znalezione przechowywane są w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mrągowie;
 5. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych na przechowanie do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

 Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

 1. rzeczy znalezione na terenie powiatu mrągowskiego;
 2. rzeczy znalezione, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o  wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 3. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
 4. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
 5. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – dostarczone przez zarządcę, który przekazuje rzecz do Biura po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy (zastosowanie ma przepis pkt. 1).

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

 1. rzeczy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowody osobiste lub paszporty – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;
 4. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

 

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznawania.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobie uprawnionej do odbioru rzeczy (właściciel):

 1. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.
 2. W razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty.
 3. Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadomi znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

 1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie).
 2. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów.
 3. Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

 

W przypadku nie odebrania przez znalazcę rzeczy w określonym terminie, jej właścicielem stanie się powiat mrągowski.

 

Autor: Aleksandra Urbaniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-08-27 14:30:09przez: Aleksandra Urbaniak
Opublikowano:2015-08-27 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2017-11-06 09:15przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3538

Rejestr zmian

 • [2017-11-06 09:15:52]Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacji
 • [2015-08-27 14:25:57]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo