Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2020

Zarząd Powiatu w Mrągowie na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ) i Uchwały Nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi     w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” oraz Uchwały Nr XXIV/108/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020r.,  w sprawie  zmian w  budżecie powiatu mrągowskiego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w roku 2020.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

 1. Rodzaj zadań.
  1. Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.
   Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
   • prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
   • organizowanie i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych  aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
   • świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i  niepełnosprawne,
   • dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,
   • poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne,
   • prowadzenie punktu prawno-konsultacyjnego dla rodzin z problemami niepełnosprawności    i osób niepełnosprawnych,
   • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
    1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
    2. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
   • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
   • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 10.000 zł.
   Wysokość przekazanych dotacji na realizację w/w zadania w roku 2019 – 8.000 zł.
  2. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.
   Zadanie  powinno być realizowane w szczególności poprzez:
   • zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
   • poradnictwo specjalistyczne oraz prawne,
   • pomoc w tworzeniu pism i dokumentów prawnych,
   • udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.
   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 1.500 zł.
   Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania w roku 2019 –3.000 zł. Zadanie w/w nie było realizowane w 2019r.
  3. Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
   Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
   • edukację ekologiczną,
   • wspieranie rozwoju bazy służącej dla rozwoju edukacji ekologicznej,
   • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez termomodernizację z wykorzystaniem energii odnawialnej.
   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 1.500 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania w roku 2019 –3.000 zł. Zadanie w/w nie było realizowane w 2019r.
  4. Zadania  z  zakresu  ochrony dziedzictwa  kulturowego i tradycji.
   Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
   • rozwój świadomości kulturowej,
   • promocję dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
   • działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.
   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi : 3.000 zł.
   Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania w roku 2019 – 6.000 zł. Zadanie w/w nie było realizowane w 2019r.
  5. Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia.
   Podstawowy zakres zadania  obejmuje działania mające na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny, poprzez równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia mogą być realizowane poprzez:
   • wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
   • wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie  kultury fizycznej i sportu,
   • organizowanie  imprez  i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.
   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 9.000 zł. Wysokość przekazanych dotacji na realizację w/w zadania w roku 2019 – 9.000 zł.
 2. Zasady i warunki przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić:
   1. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
   2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust.4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   4. inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się Oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
  3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
  5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
  6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
  7. Wymagany jest min. 20% finansowy wkład własny podmiotu, ubiegającego się o dotację na realizację zadania. Wkład własny nie może pochodzić z budżetu powiatu (np. ze środków PFRON).
  8. Z dotacji nie mogą być dofinansowane w szczególności:
   1. prace remontowo-budowlane,
   2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
   3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   4. budowa, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp.,
   5. działalność gospodarcza, polityczna i religijna,
   6. zadania i zakupy inwestycyjne,
   7. podatki w tym podatek VAT jeżeli może zostać odliczony w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, opłaty skarbowe, leasingowe, cła, oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
   8. koszty kar, grzywien, a także koszty procesów sądowych,
   9. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
   10. działalność statutowa, niezwiązana z realizowanym zadaniem.
  9. Dotacja może być udzielona m.in. na:
   1. wynagrodzenia osób realizujących zadanie,
   2. promocję realizowanego zadania (ogłoszenia, plakaty, ulotki, broszury, itp.),
   3. zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
   4. koszty dojazdów, transportu, konsumpcji i innych wynikających bezpośrednio realizacji zadania.
  10. Koszty materiałów biurowych, usług pocztowych, internetowych i opłat za media nie mogą przekroczyć 5% całości kosztów realizacji zadania.
  11. Podział kosztów, zgodnie ze wzorem oferty, może przedstawiać się następująco:
   1. Koszty realizacji zadania ( związane bezpośrednio z celem realizowanego projektu):
    • wynagrodzenie osób realizujących zadanie (trenerów, wykładowców, opiekunów itd.),
    • wynajem pomieszczeń, sal itd. dla celów realizacji zadania,
    • promocja i usługi promocyjne,
    • zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
   2. Koszty administracyjne (związane  z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym:
    • koordynacja projektu,
    • obsługa księgowa projektu,
    • materiały biurowe, usługi pocztowe,
    • internet, media itd.
  12. Przy rozpatrywaniu ofert promowany będzie w szczególności udział Wolontariuszy w realizacji zadania. Pamiętać należy jednak, że wolontariat nie jest tożsamy z pracą społeczną członków organizacji pozarządowej. Udział wolontariuszy w zadaniu będzie musiał być udokumentowany (umowa o wolontariacie, wycena pracy, karty pracy, itd.).
  13. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa.
  14. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.
  15. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 3. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania: październik – grudzień 2020 rok.
   Zadanie powinno być wykonane w 2020 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020r.
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania.
  3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (baza lokalowa, kadra, sprzęt).
  4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie m.in. wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych itd.), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
  5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot, z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stroną umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
  7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, przepisów o ochronie danych osobowych.
  8. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru wynikającego z realizacji zadania publicznego jest Oferent, któremu powierzono realizację zadań.
  9. Adresatami działań podejmowanych w ramach realizacji zadania są osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Mrągowskiego.
 4. Termin i warunki składania ofert.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 03.09.2020r. do godz.15:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
   z 2018r., poz. 2057).
  2. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
   Otwarty Konkurs Ofert na rok 2020 –„określony rodzaj zadania, którego dotyczy oferta”, należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - w godzinach pracy urzędu.
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
  3. Oferta powinna zawierać:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   3. informację o ilości odbiorców zadania oraz grupie docelowej,
   4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   5. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
   6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
   7. informację o wystąpieniu ewentualnego ryzyka w trakcie realizacji zadania (pkt III ust. 3 w ofercie realizacji zadania),
   8. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
    Informacja dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Obowiązkowym dokumentem dla parafii kościoła rzymsko- katolickiego jest powołanie na proboszcza danej parafii, stanowiące podstawę do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych. jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,
   2. statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega.
   3. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.
    Sprawozdanie to powinno zawierać:
    • dane o organizacji,
    • opis prowadzonej działalności i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD,
    • ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach,
    • podstawowe informacje o zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzenia,
    • podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach,
    • informacje o działalności zleconej przez organy administracji publicznej.
   4. sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
    Jeżeli podmiot nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego winien dołączyć stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej oraz przedstawić zestawienie przychodów i kosztów, obejmujące pozyskane w ostatnim roku środki publiczne,
   5. upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione,
   6. oświadczenie, że wobec podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
   7. oświadczenie, że zadanie proponowane do realizacji nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą – w przypadku, gdy podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą,
   8. umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
   9. umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
   10. inne załączniki wynikające z warunków realizacji zadania.
  5. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
  6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.
  1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 01.10.2020r.W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu.
  2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu  w Mrągowie.
  3. W skład komisji konkursowej wejdą:
   1. przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,
   2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  4. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika.
  5. Komunikat o możliwości zgłaszania do Komisji Konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
  6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt 5.
  7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
  8. Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
  9. Ocena formalna oferty dokonywana jest w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. Na etapie oceny formalnej, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienie oferty. Niedokonanie korekty lub nieuzupełnienie
   w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  10. Przy ocenie merytorycznej ofert będą stosowane następujące kryteria:
   1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
   4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
   5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  11. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  12. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny oferty. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
  13. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  14. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, którego wskazuje Zarząd Powiatu.
  15. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji. Jej decyzja nie jest wiążąca dla Zarządu Powiatu w Mrągowie. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
  16. Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
  17. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kalkulacji przewidywanych kosztów.
  18. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
  19. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz U. z 2020r., poz. 1057).

Niniejsze ogłoszenie oraz wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów i  zleconych zadań, na które przyznano dotacje i jej wysokość zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pdfOgłoszenie (PDF, 320.6 KB)

Ikona MS WordZałącznik nr 1 - "Karta oceny formalnej oferty" (DOC, 38.5 KB)

Ikona pdfZałącznik nr 1 - "Karta oceny formalnej oferty" (PDF, 29.8 KB)

Ikona MS WordZałącznik nr 2 - "Karta oceny merytorycznej projektu" (DOC, 41 KB)

Ikona pdfZałącznik nr 2 - "Karta oceny merytorycznej projektu" (PDF, 41.2 KB)

Ikona MS WordWzór - Oferta realizacji zadania publicznego*/ Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*,  o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.) (DOCX, 41 KB)

Ikona pdfWzór - Oferta realizacji zadania publicznego*/ Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*,  o której mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.) (PDF, 434.1 KB)

Autor: Agnieszka Kęsik/Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-12 12:03:08przez: Agnieszka Kęsik/Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2020-08-12 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:195

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo