Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i sposobu użytkowania budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i sposobu użytkowania budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie

Znak postępowania: ZP.272.5.2020

Mrągowo; dnia 19.08.2020r.

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) postępowaniem p.n.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i sposobu użytkowania budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej
ZAMAWIAJĄCY
Powiat Mrągowski
ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662 ; Regon 510742511
tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest:
    1. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i ewentualnie sposobu użytkowania na parterze bryły „A” budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie (zwana dalej „Bursą”) przy ul. Mrongowiusza 65B na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie (zwana dalej „Poradnią”); w szczególności :
     • wielobranżowego projektu koncepcyjnego,
     • projektu budowlano- wykonawczego,
     • projektów wykonawczych, projektów wewnątrz pomieszczeń wymagających szczególnego potraktowania, specyfikacji technicznych,
     • dokumentacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni ewentualnie wraz z powiązaniem z terenami przyległymi do budynku celem wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie przyległym do budynku przy ulicy Mrongowiusza 65B.
    2. analiza poprawności istniejących rozwiązań i ewentualnie opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dostępu do budynku Bursy dla osób niepełnosprawnych w szczególności do pomieszczeń Poradni;
    3. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zapewnienia poprawności z obowiązującymi przepisami długości dróg ewakuacyjnych w bryłach „A” i „B” budynku Bursy w szczególności :
     • wielobranżowego projektu koncepcyjnego,
     • projektu budowlano- wykonawczego,
     • projektów wykonawczych elementów wymagających szczególnego potraktowania, specyfikacji technicznych,
     • dokumentacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, ewentualnie wraz z niezbędną adaptacją przyległych do budynku terenów;
    4. wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń i terenów objętych przedmiotem zamówienia;
    5. wykonanie kompletnej, posiadającej wszystkie wymagane uzgodnienia, załączniki itp., dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu wystąpienie o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
     1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.
      Pomieszczenia Poradni należy zaprojektować w ten sposób by wydzielić pomieszczenia w celu realizacji zadań statutowych Poradni.
      Liczba pracowników pedagogicznych - na dzień dzisiejszy 11, - 5 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów.
      Liczba pracowników administracji 2, – 1 specjalista ds. administracji, 1 starszy referent do spraw administracji.
      Liczba pracowników obsługi – 1 robotnik do prac lekkich
      Liczba lekarzy – 1
      Dyrektor – 1
      Z uwagi na specyfikę użytkowania podłogi między innymi przez małe dzieci (0-7lat i wyżej) należy zaprojektować podłogi o nawierzchni antypoślizgowej.
      Z uwagi również na liczbę obsługiwanych osób (rocznie około 2,5 tysiąca) należy zaprojektować podłogi bardziej trwałe.
      Poradnia przyjmuje osoby niepełnosprawne – w tym na wózkach więc należy uwzględnić ten fakt w projekcie.
     2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia .
      Podane informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku Bursy i terenie przyległym do niego oraz uwzględnienia innych uwarunkowań. Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje architektoniczne, uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy zwłaszcza w zakresie lokalu przeznaczonego na Poradnię – placówkę oświatową.
      Dokumentacja kosztorysowa winna zawierać:
      • przedmiot robót w ujęciu kosztorysowym,
      • kosztorys inwestorski szczegółowy.
     3. Ogólne właściowści  funkcjonalno – użytkowe
      Należy przewidzieć co najmniej:
      1. 11-12 gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych w tym:
       • 4-5 gabinetów psychologicznych o powierzchni do 20 m2,
       • 3-4 gabinety pedagogiczne o powierzchni do 20 m2,
       • 2 gabinety logopedyczne o powierzchni do 20 m2 (może być 1 gabinet logopedyczny przy 2 pracujących logopedach naprzemiennie, rano i po południu),
       • 1 gabinet tyflopedagoga / surdopedagoga o powierzchni do 20m2,
       • 1 gabinet terapeutycznych – Terapia EEG Biofeedback o powierzchni do 12 m2,
      2. Gabinet Dyrektora o powierzchni do 20m2,
      3. Sekretariat o powierzchni do 30m2,
      4. Salę Konferencyjno-szkoleniową z możliwością podzielenia na 2 mniejsze (ściana przesuwna) do prowadzenia terapii grupowej, szkoleń, wykładów – o powierzchni do 40-50 m2,
      5. Gabinet Terapii Si – Integracji Sensorycznej o powierzchni do 25-30 m2,
      6. Archiwum o powierzchni do 15-20m2,
      7. Pomieszczenia socjalno-szatniowe do użytku pracowników o powierzchni do 10-12m2,
      8. Pomieszczenie gospodarcze (magazyn sprzętu do sprzątania oraz przechowywania środków czystości) – o powierzchni do 12 m2,
      9. Magazynek do przechowywania pomocy dydaktycznych i wystandaryzowanych testów psychologiczno-pedagogicznych,
      10. Toaleta dla pracowników Poradni,
      11. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dla osób na wózkach ( w tym dzieci),
      12. Toaleta dla osób dorosłych i dzieci w tym przewijak dla niemowlaków,
      13. Poczekalnia z szatnią dla oczekujących rodziców i dzieci o powierzchni do 20-25m2,
      14. Miejsce parkingowe dla pracowników i klientów ( w tym dla niepełnosprawnych),
      15. Korytarz z wejściem głównym i ewakuacyjnym,
      16. Podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
      17. Szerokie drzwi dla osób niepełnosprawnych.
     4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.
      1. Orientacyjne dane liczbowe:
       • ogólna powierzchnia Poradni - w miarę możliwości obiektowych, nie jest przewidziana rozbudowa budynku Bursy;
      2. Wskaźniki:
       Poszczególne rozwiązania, w tym dotyczące pomieszczeń t.j. ich kubatury, wysokości winny wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i norm (na ewentualne odstępstwa od w/w przepisów należy mieć stosowne zgody).
   2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do  podmiotu zamówienia
    1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.
     1. Należy zaplanować miejsca postojowe dla samochodów pracowników i klientów Poradni.
     2. Zaplanować i wydzielić w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dojazd do tego podjazdu zgodnie z obowiązującymi normami.
    2. Wymagania dotyczące architektury:
     1. Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia pomieszczeń (budynku). Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się jakością, niepalnością (w przypadku materiałów związanych z zapewnieniem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa), trwałością użytkową i estetyką.
     2. Budynek i pomieszczenia muszą być dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
     3. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami wewnątrz budynku, oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej.
    3. Wymagania dotyczące konstrukcji.
     1. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji
    4. Wymagania dotyczące instalacji.
     1. Sieci zewnętrzne i przyłącza:
      W ramach projektu należy przeanalizować zgodność przydziałów na media z zapotrzebowaniem na:
      • zasilanie w energię elektryczną (ewentualnie w przypadku braku prądu uwzględnienie oświetlenia awaryjnego),
      • oświetlenie terenu – istniejące,
      • instalacje techniczne – instalacja domofonu, monitoringu,
      • zasilenie pomieszczeń w wodę – zasilenie z sieci wodociągowej (toalety, gabinety logopedyczne, pomieszczenia specjalne),
      • istniejący hydrant zewnętrzny;
       Istniejące instalacje wewnętrzne wymagające adaptacji:
      • instalacja hydrauliczna ewentualnie z uwzględnieniem hydrantu wewnętrznego,
      • instalacja wentylacyjna,
      • instalacja elektryczna wraz z oświetleniem awaryjnym (oświetlenie ledowe z normami,)
      • instalacja cieplna,
      • instalacja ochrony przepięciowej,
      • instalacja ochrony od porażeń,
      • instalacja odgromowa;
       Instalacje teletechniczne wewnętrzne:
      • instalacja sieci telewizyjnej w sali konferencyjnej i warsztatowej,
      • instalacja sieci internetowej w gabinetach diagnostyczno – terapeutycznych, sekretariacie i w gabinecie dyrektora,
      • system alarmowy,
      • sieć logiczna UPS, umożliwiająca podłączenie stanowisk komputerowych w pomieszczeniach diagnostyczno- terapeutycznych i administracyjnych (sekretariat, gabinet dyrektora, sale diagnostyczno-terapeutyczne).
    5. Wymagania dotyczące wykończenia:
     Wymagania te powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi placówek oświatowych oraz uzgodnione z Zamawiającym.
    6. Wymagania dotyczące wyposażenia.
     1. Sala integracji sensorycznej:
      Meble:
      • stolik dla dziecka,
      • ławka mała,
      • szafa duża,
      • krzesła,
      • pudełka plastikowe,
       Przyrządy do rehabilitacji:
      • trapez z uchwytami,
      • huśtawka pajęczyna,
      • huśtawka tarcza mała,
      • kładka do ćwiczeń równoważnych,
      • konik okrągły,
      • parówka (sprzęt podwieszany),
      • hamak elastyczny,
      • helikopter,
      • platforma podwieszana,
      • deskorolka,
      • wahadełko,
      • beczka,
      • pozioma linia,
      • krętlik,
      • piłki rehabilitacyjne, (45 cm,55cm,65cm),
      • trampolina z siatką,
      • piłeczki małe,
      • przezroczysta piłka,
      • szczudła,
      • woreczki z grochem,
      • materace ochronne,
      • drabinka przyścienna,
      • stół do rehabilitacji,
      • pokrowiec ochronny na materac,
      • mata Airex,
      • pompka do piłek.
       Przyrządy do stymulacji sensorycznej:
      • tablica sensoryczna,
      •  telewizor,
      • radioodtwarzacz,
      • pacynki zestaw,
      • klocki drewniane,
      • tablica szkolna,
      • artykuły szkolne,
      • gry,
      • zestaw do stymulacji zmysłów,
      • zestaw do stymulacji zmysłów,
      • zestaw włochatych piłek,
      • dotykowe rękawice,
      • dyski sensoryczne.
     2. Sala konferencyjna, szkoleniowa, audiowizualna
      Meble:
      • stół prelegenta,
      • krzesła,
      • szafa,
      • stół konferencyjny,
      • wieszaki na ubrania,
      • kosz na śmieci,
      • zegar
       Sprzęt audiowizualny:
      • laptop (z oprogramowaniem w tym antywirus)
      • ekran,
      • projektor,
      • kabel komputer-projektor,
      • uchwyt sufitowy,
      • usługa montażu sprzętu,
      • komplet magnesów,
      • radioodtwarzacz
     3. Poczekalnia dla rodziców i dzieci
      Meble:
      • kolorowa tapeta w kąciku zabaw,
      • szafka na zabawki,
      • pufy dziecięce,
      • stolik dla dzieci,
      • krzesła dla rodziców,
      • wykładzina w kąciku zabaw,
      • kosz,
      • wieszak na ubrania,
      • mała kanapa,
      • tablica informacyjna,
      • zegar
       Zabawki:
      • zabawki edukacyjne,
      • tablica dwustronna,
      • kreda,
      • gąbka do ścierania
     4. Pomieszczenia gospodarcze
      Meble:
      • krzesło,
      • szafa
       Akcesoria do sprzątania
      • odkurzacz,
      • wózek na akcesoria do sprzątania,
      • wiadro,
      • mopy.
     5. Pomieszczenia specjalne
      Meble:
      • zestaw mebli kuchennych lub szafki,
      • stół + krzesła
       Sprzęt AGD
      • mikrofalówka,
      • mini lodówka,
      • czajnik elektryczny
     6. Archiwum
      Meble:
      • regały
      • stolik z oświetleniem miejscowym
      • krzesło
     7. Pokój do pomocy dydaktycznych i wystandaryzowanych
      Meble:
      • szafa pancerna,
      • szafa.
       Ponadto
       Do większości gabinetów meble i biurka mogą być przeniesione z obecnej Poradni. Do pozostałych gabinetów trzeba będzie meble i wyposażenie kupić np.:
      • zestaw mebli,
      • biurko,
      • krzesła,
      • krzesło obrotowe,
      • krzesło z regulacją wysokości dla małych dzieci,
      • siedzisko gruszka,
      • zegar,
      • kosz
     8. Łazienka, toaleta
      Meble/akcesoria:
      • suszarka do rąk, bądź pojemnik na papier do wycierania rąk,
      • lustro,
      • umywalki,
      • przewijak dla małych dzieci (wydzielony)
      • szczotki toaletowe,
      • pojemniki na mydło,
      • podajniki na papier toaletowy,
      • szafka na przybory toaletowe
     9. Sekretariat
      Meble/akcesoria:
      • recepcja, zestaw mebli,
      • szafa dwudrzwiowa,
      • biurka,
      • krzesła,
      • krzesła obrotowe
      • szafa słupek na ubrania,
      • zegar
       Sprzęt komputerowy
      • drukarka kolor,
      • toner kolor,
      • skaner pobierający,
      • ksero kolorowe
     10. Gabinet Dyrektora
      Meble/akcesoria:
      • szafy zamykane
      • biurko
      • stół
      • krzesło obrotowe
      • krzesło dla klientów
      • szafa słupek na ubrania,
      • zegar,
      • kosz na śmieci.
       Sprzęt komputerowy
      • drukarka kolor.
     11. Korytarz
      Krzesła i stoliki na korytarz – o ile będzie to możliwe
     12. Pozostałe
      • telefon stacjonarny
      • centrala z odpowiednią ilością numerów + montaż
      • tabliczki informacyjne,
      • tabliczki z numerami pokoi,
      • tablice informacyjne
     W projekcie należy przewidzieć wszystkie elementy wyposażenia stałego. Na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach w których przebywając małe dzieci winny być umieszczone osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Należy uwzględnić w całej Poradni zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez dzieci palców. Wyposażenie winno posiadać atesty lub certyfikaty. Meble dostosowane do wymagań ergonomii. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w Poradni i na drogach ewakuacyjnych spełniać muszą następujące warunki:
     1. Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,
     2. Okładziny sufitów są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
    7. Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy opracowań projektowo- kosztorysowych:
     Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w ilości egzemplarzy:
     • inwentaryzacja budynku przestrzeni objętych zamówieniem oraz zagospodarowania terenu - 5egz.,
     • koncepcja - 2 egz.,
     • projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.,
     • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
     • przedmiary robót - 2 egz.,
     • kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,
      Dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie przekazana w formie elektronicznej ( na nośnikach elektronicznych) w 2 egz.,
     • rysunki jako pliki w formacie*.dwg =*.pdf;
     • teksty jako pliki w formacie .doc+.pdf,
     • kosztorysy i przedmiary jako pliki *.pdf , doc+.
  1. Część informacyjna
   1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego (remontowego) z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
    Zamierzenie jest zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
   2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
    • zamawiający przedłożył wymienione oświadczenie.
   3. Przepisy prawne i normy związane:
    • dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawo budowlane, przepisy techniczno- budowlane, przepisy związane z obowiązującymi normami, przepisy regulujące w szczególności dostosowanie warunków i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w określonych remontowanych pomieszczeniach.
   4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania
    W zakresie dokumentacji projektowej należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania:
    • inwentaryzację architektoniczną, branżową budynku Bursy oraz zagospodarowania terenu w obszarach objętych zamówieniem;
    • projekt zagospodarowania terenu w szczególności na nowe wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca parkingowe,
    • projekt architektury,
    • projekt wnętrz,
    • projekt konstrukcji,
    • instalacje sanitarne-projekt adaptacji instalacji na potrzeby żłobka, instalacje wewnętrzne,
    • instalacje elektryczne- instalacje wewnętrzne,
    • uzgodnienia ZUD, jeśli będzie wymagane.
   5. Wymagania dotyczące projektu.
    Po dokonaniu inwentaryzacji obszarów objętych zamówieniem wykonawca przedłoży, najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia udzielenia zamówienia publicznego, do oceny wstępnej projekty koncepcyjne obszarów objętych przedmiotem zamówienia po uzgodnieniu jego założeń z zamawiającym.
    Zamawiający zgłosi swoje uwagi do projektowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie remontowo-budowlanym, które wykonawca uzgodni z odpowiednimi organami wydającymi zgody/opinie/pozwolenia niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia w tym lokalu przeznaczonego na Poradnię.
    Wykonawca opracuje projekt remontowo budowlano- wykonawczy planowanego zamierzenia w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności dotyczących lokali Poradni; uzgodnienia zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia na budowę, remont, jeśli będą wymagane.
   6. Przeniesienie praw autorskich .
    1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
    2. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
    3. Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem przekazania dzieła Zamawiającemu.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Zgodnie z ofertą ale nie później niż do dnia 30.11.2020r.
 3. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

  Termin składania ofert: 28.08.2020r. do godz. 10:00.
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; sekretariat pok. 15 lub e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona :

  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres ,
  • w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail (oryginał oferty będzie musiał być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej).
  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący
  „Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie”
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCENA OFERT
  1. Kryteria oceny ofert - CENA – waga (znaczenie) 60% ; TERMIN WYKONANIA – waga (znaczenie) 40 %
   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert, wg poniższego opisu:

   1. Cena- waga kryterium – 60 %
    Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Pozostałym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:
    C = Cn podzielić przez Cb razy 100 razy 60%, gdzie:
    C - ilość punktów za kryterium cena,
    Cn - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
    Cb - cena oferty badanej,
    60% - waga (znaczenie) kryterium

   2. Termin wykonania - waga kryterium – 40 %
    Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 20 punktów.

    Poszczególnym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:
    T = Tb x 40% , gdzie:
    T - ilość punktów za kryterium Termin wykonania
    Tb - ilość punktów przeliczeniowych za termin wykonania zapisany w BADANEJ ofercie:
    Tb = 50 pkt przeliczeniowych - termin wykonania do 16.11.2020 r.
    Tb = 25 pkt przeliczeniowych - termin wykonania do 23.11.2020 r.
    Tb = 0 pkt przeliczeniowych - termin wykonania do 30.11.2020 r.
    40% - waga (znaczenie) kryterium

    UWAGA !!!!!
    Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin wykonania inny 12 lub 20 listopada 2020r. to w trakcie oceny oferty Zamawiający przyzna jej mniejszą ilość punktów przeliczeniowych przysługującą za konkretne okresy graniczne, w których znajdzie się podana data wykonania.
    Oferta zawierająca propozycję wykonania w terminie dłuższym niż do 30.11.2020 r. zostanie odrzucona.

  2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin wykonania”, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:
   P = C+T
   P - łączna ilość przyznanych punktów;
   C - punkty przyznane w kryterium Cena
   T - punkty przyznane w kryterium Termin wykonania
   Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.

 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Ewa Szulc-Wiśniewska – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 61;
   e-mail: e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66;
   e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie”, o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 t.j.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. ZAŁACZNIKI:
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem
  2. Załącznik nr 2 – Decyzja nr 82/09
  3. Załącznik nr 3 – Notatka w sprawie Decyzji nr 82/09

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro z dnia 19.08.2020r. (PDF, 474.7 KB)

Ikona pliku pdfNotatka nr 1 - drogi ewakuacyjne w Bursie Międzyszkolnej (PDF, 38.2 KB)

Ikona pliku pdfDecyzja nr 82/09 z dnia 26.05.2009r. (PDF, 64.2 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 1 (DOC, 52.5 KB)

Ikona pliku MS WORDZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro z dnia 19.08.2020r. (DOCX, 39 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-19 15:40:02przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-08-19 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-08-20 09:32przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:592

Rejestr zmian

 • [2020-08-20 09:32:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo