Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-01-21 ( Imieniny: Agnieszki, Jarosława)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXII/145/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr XXXII/145/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2020r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 67.043.641 zł, w tym:
  dochody bieżące – 61.989.023 zł
  dochody majątkowe – 5.054.618 zł
 • wydatki – 67.280.891 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 59.925.595 zł
  wydatki majątkowe – 7.355.296 zł.

Deficyt budżetu wynosi 237.250 zł.

Przychody:

 • wolne środki - 2.137.250 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych - 1.900.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2020 rok:

Zmiany w planie dochodów:

 • w dziale 853 rozdziale 85333 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb — 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • w dziale 855 rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono wpływy w paragrafie 2900 o kwotę 10.000 zł — przewidywane jest większe wykonanie w 2020 roku.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 11.300 zł.

 1. Zmiany w planie wydatków:
  • w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 rezerwy zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z terenu powiatu mrągowskiego.
  • w dziale 853 rozdziale 85311 zwiększono plan wydatków w paragrafie 2580 — dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.300 zł - jest to dofinansowanie ze środków własnych powiatu kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z terenu powiatu mrągowskiego. W rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków o kwotę 15.983 zł:
   • paragraf 4010 12.880 zł,
   • paragraf 4110 2.200 zł,
   • paragraf 4120 300zł,
   • paragraf 4440 603 zł.
   Środki przeniesiono z działu 855 rozdziału 85510 paragrafu 4330 w kwocie 5.983 zł jako środki własne zabezpieczające koszt zatrudnienia pracownika na nowo utworzonym stanowisku urzędniczym w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota 10.000 zł jest zabezpieczona ze zwiększonych dochodów.
   Dodano rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i zwiększono plan finansów wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie 3.636 zł:
   • paragraf 4110 100 zł,
   • paragraf 4120 20 zł,
   • paragraf 4170 1.000 zł,
   • aragraf 4210 36 zł,
   • paragraf 4300 2.480 zł.
   Środki przeniesiono z działu 855 rozdziału 85510 paragrafu 4330 w kwocie 3.636 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” — edycja 2020. Kwota 3.636 zł stanowi wkład własny na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
   W rozdziale 85333 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 1.110 zł i paragrafie 4110 o 190 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • w dziale 855 rozdziale 85510 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.619 zł ( opis w dziale 853 - kwota 3.636 zł oraz 5.983 zł).

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 11.300 zł.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały.

Starosta
Barbara Kuźmicka-Rogala

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXII/145/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 sierpnia 2020 r. (PDF, 88.6 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 28.9 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 65.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 38 KB)
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 29.8 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-01 09:17:28przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-09-01 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:290

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo