Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”"

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”"

Znak postępowania: ZP.272.6.2020

Mrągowo; dnia 07.09.2020r.

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) postępowaniem p.n.:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”

w którym mają zastosowanie zapisy ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 Starosty Mrągowskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej.

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Mrągowski
ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662 ; Regon 510742511
tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75
e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiot zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego polegającej na nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, organizacji, koordynacji i rozliczeniu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym (60-miesięcy) na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”.
  2. Obowiązki Inspektora nadzoru.
   Inspektor nadzoru jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w zakresie wszystkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania branż zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
   Do obowiązków INSPEKTORA NADZORU należeć będzie w szczególności:
   1. Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.):
    • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- w ramach zawartej z wykonawcą robót budowlanych umową, a także zgodnie z wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami instytucji dotyczącymi realizacji budowy;
    • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
    • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy;
    • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót polecenia usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
    • żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
   2. Przyjęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy na wykonanie robót budowlanych wraz załącznikami oraz kosztorysu ofertowego.
   3. Sprawdzenie umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz zapoznanie się z terenem budowy, jego uzbrojeniem i istniejącym zabudowaniem.
   4. Poinformowanie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji, oraz zalecania działań zaradczych.
   5. Przygotowanie terenu budowy do przekazania Wykonawcy robót.
   6. Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy.
   7. Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.
   8. Sprawdzanie czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę prac budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.
   9. Sprawdzanie formy zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców osób wykonujących prace na placu budowy
   10. Sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane.
   11. Sprawdzanie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.
   12. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót poprzez dokonywanie obmiaru wykonanych robót, kontrolowanie bieżące rozliczenia budowy, zatwierdzenie pod względem merytorycznym i rzeczowym faktur.
   13. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
   14. Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń czy technologii
   15. Sprawdzenie posiadania poprzez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, /uprawnień, atestów wyników badań itp./ dotyczących wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń oraz zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.
   16. Wystawianie świadectw przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectwa wystawionych przez wykonawcę prac budowlanych.
   17. Poinformowanie Zamawiającego o uchybieniach lub wadach w dokumentacji projektowej, wyjaśnienie ich z autorem dokumentacji projektowej, oraz egzekwowanie bieżącego nanoszenia zmian i sprostowań w dokumentacji projektowej.
   18. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania umowy z Wykonawcą Robót dodatkowych robót Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do weryfikacji i ewentualnego zaakceptowania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych i kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych .
   19. Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.
   20. Stawianie się, na wezwanie Zamawiającego (telefon lub e-mail), na placu budowy w czasie …… godzin od momentu powiadomienia(czas zgodny z deklaracją w Ofercie).
   21. Uczestniczenie w odbiorze końcowym i podpisanie protokołu z odbioru końcowego.
   22. Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem usterek.
   23. W okresie rękojmi i gwarancji udział w pracach komisji przeglądów, realizacja ustaleń protokołów usterkowych i odbiór robót poprawkowych.
   24. Uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w kontrolach wynikających z nadzorowanych robót budowlanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
  3. Przedmiotem robót budowlanych jest budowa pomostu rekreacyjnego (w kształcie odwróconej litery „U” z barierkami linowymi i kładką kajakową), drewnianego,  o całkowitej długości ok. 48,5 m i powierzchni pokładu 149,36 m2,  osadzonego na palach żelbetowych (beton C20/25, stal 6#12 i Ø6 co 20cm) w osłonie z rur stalowych o średnicy 21,9 cm (wbijanych w dno jeziora  na głębokość minimum 350cm) do których przyspawany będzie ruszt stalowy. Do rusztu stalowego pomostu  mocowane będą dźwigary drewniane 12,0x14,0 cm jako belki podłużne. Poszycie pomostu z desek pomostowych ryflowanych grubości 5,0 cm czterostronnie struganych. Barierki zabezpieczające  wykonane ze słupków drewnianych H=1,20 cm – 10 szt. i linki zabezpieczającej L=3,5 m – 12 szt. Wszystkie elementy drewniane wykonane będą z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo (wgłębnie). Wyposażenie pomostu : drabinki zejściowe basenowe ze stali nierdzewne j- 3 szt. (miejsce montażu wskaże Zamawiający na etapie budowy), pachołki cumownicze – 4 szt., wieszak wyposażony w koło ratunkowe z linką – 1 szt. W ramach przedmiotowego zadania, wykonawca robót budowlanych w szczególności będzie musiał: a) zdemontować i zutylizować, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (t. j Dz.U. 2020 poz. 797) istniejący, stary pomost drewniany o powierzchni ok. 44,32 m2 wraz z wyrwaniem z dna jeziora istniejących pali – 14 szt., b) umocnić brzeg jeziora w sąsiedztwie  nowego pomostu, c) zapewnić obsługę geodezyjną i wykonawstwo operatu powykonawczego. Przedmiotowy pomost zlokalizowany ma być na akwenie Jezioro Probarskie (dz. nr 396 obr. Probark), na wysokości działek  nr ewid. 194/2 i 194/6 obr. Kosewo, gmina Mrągowo. Wszystkie prace budowlane wykonywane będą zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem i pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego SIWZ. Dokumentacja budowlano-techniczna dotycząca budowy pomostu w miejscowości Kosewo dostępna jest na stronie https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,7461,powiat-mragowski-budowa-ogolnodostepnego-pomostu-rekreacyjnego-w-miejscowosci-kosewo , w załącznikach do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
   Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, ale nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2020r.
   Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030, nastąpi w roku budżetowym 2021.
   Roboty budowlane objęte nadzorem wykonywać będzie firma :
   „AKWEDUKT” Inżynieria Wodna i Lądowa
   Adrian Sadowski
   Marcinkowo  106E ; 11-700 Mrągowo
   Za cenę brutto:  194 000,00 zł
   Okres gwarancji:  60 miesięcy
   Zakończenie robót budowlanych – zgodnie z umową - maksymalnie do dnia 31.03.2021r.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy
  Zakończenie - w dniu rozliczenia inwestycji i przyjęcia majątku na stan powiatu - po zakończeniu robót budowlanych.
 3. Wymagania stawiane Wykonawcom (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej - kadry technicznej tj.
  1. Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy będącej przedmiotem zamówienia bądź też odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla budowy będącej w zakresie nadzoru.
  2. Inspektor Nadzoru musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
 4. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia;
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień w zakresie objętym zamówieniem (zgodnie z wymaganiami Rozdział III) ;
  • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego
  • Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą w/w dokumentów lub będą one niepełne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści zaproszenia.
 5. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 11.09.2020r. do godz. 09:00
  Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo ; sekretariat pok. 15 lub e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona :
  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres ,
  • w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail (oryginał oferty będzie musiał być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej).
  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący „Oferta – Inspektor Nadzoru na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. OCENA OFERT
  1. Kryteria oceny ofert
   CENA – waga (znaczenie) 60%
   CZAS STAWIENIA SIĘ NA PLACU BUDOWY – waga (znaczenie) 40 %
   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert, wg poniższego opisu:
   1. Cena  -   waga kryterium – 60 %
    Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 60 punktów. Pozostałym ofertom przyznana zostanie punktacja na  podstawie wzoru:
    ilość punktów za kryterium cena równa się najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu podzielona przez cenę oferty badanej pomnożona przez 100 i pomnozona przez 60 %, gdzie:
    C - ilość punktów za kryterium cena,
    Cn - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
    Cb - cena oferty badanej,
    60% - waga (znaczenie) kryterium
   2. Czas stawienia się na placu budowy - waga kryterium – 40 %
    Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40 punktów.
    Poszczególnym ofertom przyznana zostanie punktacja na podstawie wzoru:
    T = Tb x 40% , gdzie:
    T - ilość punktów za kryterium Czas stawienia się na placu budowy
    Tb - ilość punktów przeliczeniowych za deklarowany czas stawienia się na placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w BADANEJ ofercie:
    Tb = 100 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie do 24 godz. włącznie ;
    Tb = 50 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie od 25 do 48 godz. włącznie ;
    Tb = 0 pkt przeliczeniowych - czas stawienia się na budowie powyżej 49 godz. włącznie
    40% - waga (znaczenie) kryterium
   UWAGA !!!!!
   Jeżeli Wykonawca poda w ofercie czas stawienia się placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego inny 24 lub 48 godzin to w trakcie oceny oferty Zamawiający przyzna jej mniejszą ilość punktów przeliczeniowych przysługującą za konkretne okresy graniczne, w których znajdzie się podany czas stawiennictwa. Oferta zawierająca propozycję stawienia się placu budowy od chwili wezwania (telefoniczne lub e-mail) przez Zamawiającego w czasie dłuższym niż 72 godziny zostanie odrzucona.
  2. . Najkorzystniejsza oferta to oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin wykonania”, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:
   P = C+T
   P - łączna ilość przyznanych punktów;
   C - punkty przyznane w kryterium „Cena”
   T - punkty przyznane w kryterium „Czas stawienia się na placu budowy”
   Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość punktów.
 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.
 8. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Ewa Szulc-Wiśniewska – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 61; e-mail: e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66; e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn., „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo” o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 t.j.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. ZAŁACZNIKI :
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem
  2. Załącznik nr 2 – „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone… etc.”

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro (PDF, 479.9 KB)

Ikonka programu MS WordZapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro (DOC, 227.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 1 do Zapytania cenowego z dn. 07.09.2020r. (DOC, 55 KB)
"Formularz ofertowy"

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 do Zapytania Cenowego znak ZP.272.6.2020 (DOC, 202.5 KB)
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści  ZAPYTANIA CENOWEGO (pytania z dnia 08.09.2020r.)

Znak pisma: ZP.272.6.1.2020                                                                          

Mrągowo; dnia 09.09.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie Zapytania cenowego znak ZP.272.6.2020 z dnia 07.09.2020r. o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) p.n.:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

ogłoszonego na stronie www.bip.powiat.mragowo.pl  dnia 07.09.2020r.

Wyjaśnienia  1

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, której treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

W związku z tym, że zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę pomostu  oraz umocnienie brzegu jeziora, czy Wykonawca nie powinien dysponować również osobą wykonującą nadzór inwestorski w zakresie branży mostowej i hydrotechnicznej? Według Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest, aby inspektor posiadał uprawnienia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych robót.

ODPOWIEDŹ :   NIE. Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Otrzymują:

 1. Wykonawca, który zażądał wyjaśnień (drogą elektroniczną)
 2. Wyjaśnienia zostają opublikowane na stronie www.bip.powiat.mragowo.pl

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści  ZAPYTANIA CENOWEGO (pytania z dnia 08.09.2020r.) (PDF, 38.5 KB)

Ikonka programu MS WordInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści  ZAPYTANIA CENOWEGO (pytania z dnia 08.09.2020r.) (DOC, 172 KB)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Znak pisma: ZP.272.6.2.2020

Mrągowo dn. 11.09.2020r.

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w przetargu nieograniczonego pod nazwą : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”

nr postępowania ZP.272.6.2020 z dnia 07.09.2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmian.) zwanej dalej Ustawą, oraz Zarządzenia nr 22/2014 Starosty Mrągowskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.09:00 dnia 11.09.2020r. do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert (2 w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach oraz 5 drogą elektroniczną – e:mail)
 2. Dnia 11.09.2020 r. o godz. 09:15 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert.
 3. W przedmiotowy Zapytaniu Cenowym zostały złożone niżej wymienione oferty:
  Numer oferty Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto (przy 23% VAT) za realizację Zamówienia w Złotych

  Czas stawienia się na placu budowy

  1 2 3 4
  1 „INWEST-BUD” mgr inż. Mariusz Piórkowski 11-400 KĘTRZYN ; Mickiewicza 2 lok. 300 4 674,00 do 24h
  2 Krzysztof Krupowicz
  11-710 PIECKI ; Lipowo 5
  4 900,00 24 h
  3 SK Krzysztof Szymański
  87-100 TORUŃ ; ul. Konstytucji 3 maja 11/15
  9 700,00 24 h
  4 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI Halina Landsberg
  80-371 GDAŃSK ; ul. Jagiellońska 10F/91
  5 000,00 24 h
  5 VARIA Mariusz IWANOWICZ
  11-001 DYWITY, Różnowo 66L
  7 380,00 23 h
  6 Andrzej Kosecki
  11-700 MRAGOWO ; Os. Mazurskie 1 /25
  4 800,00 do 24 h
  7 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.
  10-444 OLSZTYN ; ul. Kołobrzeska 13
  10 947,00

  od 25 do 48 h

   

 4. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej
 6. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „c”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert z dnia 11 września 2020r. (PDF, 208 KB)

Ikonka programu MS WordInformacja o otwarciu ofert z dnia 11 września 2020 r. (DOCX, 154 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zmian.) zwanej dalej Ustawą, oraz Zarządzenia nr 22/2014 Starosty Mrągowskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, Zamawiający informuje co następuje:

W Zapytaniu cenowym prowadzonym pod nazwą :

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo”

Nr. ref. postępowania: ZP.272.6.2020 z dn. 07.09.2020r. / ogłoszenie na BIP z dn. 07.09.2020r.

 1. Po ocenie ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI Zapytania Cenowego [Kryterium oceny – Cena ryczałtowa brutto za wykonanie Zamówienia– waga kryterium 60% ; Deklarowany czas stawienia się na placu budowy– waga kryterium 40%] jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała największą przyznaną ilość punktów kryterium oceny t.j.
  OFERTA nr 1: „INWEST-BUD” mgr inż. Mariusz Piórkowski, 11-400 KĘTRZYN ; ul. Mickiewicza 2 lok. 300
  Przyznana ilość punktów - 100,00 (w tym Cena = 60,00 pkt., Czas= 40,00 pkt.)
 2. Równocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone również n/w oferty :
  OFERTA nr 2 : Krzysztof Krupowicz ; 11-710 PIECKI ; Lipowo 57
  Przyznana ilość punktów - 97,00 (w tym Cena = 57,00 pkt., Czas = 40,00 pkt.)
  OFERTA nr 3 : SK Krzysztof Szymański ; 87-100 TORUŃ ; ul. Konstytucji 3 maja 11/15
  Przyznana ilość punktów - 68,91 (w tym Cena = 28,91 pkt., Czas = 40,00 pkt.)
  OFERTA nr 4 : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI Halina Landsberg, 80-371 GDAŃSK ; ul. Jagiellońska 10F/91
  Przyznana ilość punktów - 96,09 (w tym Cena = 56,09 pkt., Czas = 40,00 pkt.)
  OFERTA nr 5 : VARIA Mariusz IWANOWICZ ; 11-001 DYWITY, Różnowo 66L
  Przyznana ilość punktów – 78,00 (w tym Cena = 38,00 pkt., Czas = 40,00 pkt.)
  OFERTA nr 6 : Andrzej Kosecki ; 11-700 MRAGOWO; Os. Mazurskie 1 /25
  Przyznana ilość punktów - 98,43 (w tym Cena = 58,43 pkt., Czas = 40,00 pkt.)
  OFERTA nr 7 : Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o., 10-444 OLSZTYN ; ul. Kołobrzeska 13
  Przyznana ilość punktów - 45,62 (w tym Cena = 25,62 pkt., Czas = 20,00 pkt.)
 3.  Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
 4. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego pisma, otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej , Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie 1 i 2 - drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w formie elektronicznej 

Ikonka pliku pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.09.2020 r. (PDF, 369.9KB)

Ikona pliku MS WordZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.09.2020 r. (DOCX, 154.4 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-07 12:21:41przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-09-07 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-09-25 13:21przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:586

Rejestr zmian

 • [2020-09-25 13:21:01]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-09-11 12:50:55]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-09-09 12:19:49]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-09-08 10:35:16]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo