Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

Nasz znak: KM.272.1.2020.KD

Uprzejmie zapraszam do składania nam ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

Wymagania wobec Wykonawcy tablic

 1. Załączenie do składanej oferty kopii ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 75aa i art. 75ac ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Wykonanie i dostarczanie (w oddzielnych koszulkach foliowych poszczególne numery rejestracyjne) do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w ciągu 2021 roku w określonych ilościach i wg określonych rodzajów oraz wg wzorów określonych obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania zamówień na ich produkcję i dostawę.
 3. Termin dostarczania tablic do siedziby Odbiorcy wynosi 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i zgodnie z zamówieniem
 4. Wykonawca udziela 2- letniej gwarancji na wykonane i dostarczone tablice.
 5. Urząd zastrzega sobie prawo regulacji ilości zamawianych w ciągu roku określonych rodzajów tablic rejestracyjnych wg bieżących potrzeb oraz wg wzorów określonych obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania zamówień na ich produkcję.
 6. Możliwość rezygnacji z zakupu części tablic rejestracyjnych.

Rodzaje i ilość tablic rejestracyjnych wymaganych zamówieniem:

 1. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, zmniejszone, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w kompletach – 3 500
 2. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w sztukach – 400
 3. Motocyklowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w sztukach – 400
 4. Motorowerowe (w tym: zwyczajne, tymczasowe, badawcze) – w sztukach – 200

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru należy złożyć wraz z kopią ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i zaakceptowanym wzorem umowy w terminie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 9:00 do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A z dopiskiem na kopercie: "Oferta na tablice rejestracyjne. Nie otwierać przed godz. 9:00 do dniu 30 października 2020 r."

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfZaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne (PDF, 86 KB)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (DOCX, 22 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 – wzór umowy do zaakceptowania (PDF, 141.2 KB)

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO (DOCX, 21.8 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (DOCX, 19.1 KB)

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA TABLICE REJESTRACYJNE

Mrągowo, 28.10.2020 r.

Znak pisma:  KM.272.1.2020.KD

Dotyczy: zmiana treści  załącznika nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne pod nazwą  „wykonanie i dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego
w Mrągowie tablic rejestracyjnych w roku 2021”, z  dn. 14.10.2020 r.

 1.  Zamawiający, zmienia treść załącznika nr 1  w sposób następujący:

1.1  W Załączniku nr  1 do zaproszenia – Oferta       

BYŁO DOTYCHCZAS:

Lp. Rodzaj Tablicy Ilość kompletów, sztuk Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto (z VAT)

Wartość brutto (z VAT)

1. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   kompletach* 3 500 kompletów    

 

2. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   sztukach* 400 sztuk    

 

3. Motocyklowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   sztukach* 300 sztuk    

 

4. Motorowerowe (w tym: zwyczajne, tymczasowe, badawcze) – w  sztukach* 300 sztuk    

 

Łączna  wartość  w złotych

 

JEST OBECNIE:

Lp. Rodzaj Tablicy Ilość kompletów, sztuk Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto (z VAT)

Wartość brutto (z VAT)

1. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   kompletach* 3 500 kompletów    

 

2. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   sztukach* 400 sztuk    

 

3. Motocyklowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w   sztukach* 400 sztuk    

 

4. Motorowerowe (w tym: zwyczajne, tymczasowe, badawcze) – w  sztukach* 200 sztuk    

 

Łączna  wartość  w złotych

 

 1. Pozostałe zapisy zaproszenia, jego załączników jak i innych dokumentów pozostają bez zmian.

 2. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami treści zaproszenia przedłuża termin składania ofert w sposób następujący:
  BYŁO  DOTYCHCZAS:

  1. Termin składania ofert upływa dnia: 30 października 2020 r. do godz. 9:00
  JEST OBECNIE:
  1. Termin składania ofert upływa dnia: 6 listopada 2020 r. do godz. 9:00
 3. Przedmiotowa informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o zmianie treści załącznika nr 1 (PDF, 84.4 KB)

Ikona programu MS WordZałącznik nr 1 (DOCX, 21.6 KB)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo, 10.11.2020 r.

Nasz znak: KM.272.1.2020.KD

Dotyczy: Informacja o otwarciu ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) w trybie pisemnego zapytania ofertowego nr postępowania KM.272.1.2020.KD  z dn. 14.10.2020 r.

Zamawiający informuje co następuje :

 1. Do godz. 9:00 dnia 30.10.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach.
 2. Dnia 10.10.2020 r. o godz. 12:00  Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert.
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Komisja podała  do publicznej wiadomości informację, że Zamawiający zamierza, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 88 000,00 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi kwotę
  108 240,00 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści i 00/100 złotych brutto ).
 3. W trakcie otwarcia oferty Zamawiający podał do publicznej wiadomości nazwę Wykonawców, którzy złożyli ofertę, adresy, kwotę w złotych jaką zaoferowali.
  Pozostałe warunki udziału  w postępowaniu zostały szczegółowo określone w zaproszeniu. Zamawiający nie podawał takich informacji w trakcie otwierania ofert, gdyż warunkiem uczestnictwa w przetargu było między innymi zaakceptowanie tych warunków przez Wykonawcę.

 4. W przedmiotowy zamówieniu  została złożona niżej wymieniona oferty :
  Numer oferty Nazwa / adres  Wykonawcy

  Wartość oferty brutto  w złotych

  1

  TABLA sp. z o. o.
  ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

  108 240,00
  2

  „EUROTAB” sp. z o. o.
  Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

  96 311,00
 5. Wykonawca otrzyma w/w informację drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej
 7.  

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienionej w pkt. „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Sporządził: Krzysztof Dąbkowski, 897410181, k.dabkowski@powiat.mragowo.pl

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert (PDF, 83.1 KB)

Autor: Krzysztof Dąbkowski / z up. Starosty - Wicestarosta Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-14 12:38:41przez: Krzysztof Dąbkowski / z up. Starosty - Wicestarosta Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2020-10-14 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-11-10 16:59przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:286

Rejestr zmian

 • [2020-11-10 16:59:44]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-10-28 15:14:00]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo