Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie

Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie

Znak: INF.1333.32.2020

Mrągowo, 06.11.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie Wykonawca dostarczy sprzęt informatyczny wg poniższych specyfikacji:
  1. 15 szt. - Laptop nowy (nieużytkowany) o parametrach nie gorszych niż:
   • Procesor minimum klasy i5 8 generacji,
   • Matryca matowa LED min. 15,6"
   • Dysk twardy SSD min 240GB,
   • Pamięć: min. 8GB RAM,
   • Karta graficzna min klasy Intel HD620,
   • Złącza: RJ-45 (LAN), HDMI, USB 3.0
   • Wydzielona klawiatura numeryczna
   • Karta sieciowa bezprzewodowa,
   • System operacyjny Windows 10 Home lub Pro PL (konieczność posiadania nalepki licencyjnej),
   • Zintegrowane / wbudowane: kamera, mikrofon, głośniki, klawiatura QWERTY
   • Gwarancja oferowanego sprzętu min. 24 m-cy,
   • Wyposażenie dodatkowe: mysz bezprzewodowa, przewód zasilający z wtyczką standard europejski, torba na laptopa
  2. 17 szt. – Tablet nowy (nieużytkowany) o parametrach nie gorszych niż:
   • Wyświetlacz: 10.4", 2000 x 1200 px, IPS
   • Pamięć wbudowana [GB]: min. 32
   • Wielkość pamięci RAM [GB]: min. 3
   • Komunikacja: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Modem LTE, Moduł GPS
   • Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe
   • Gniazdo kart nanoSIM
   • System operacyjny: Android 10
   • Funkcja szybkiego ładowania
   • Metalowa obudowa
   • Wyposażenie dodatkowe: zasilacz, kabel USB, etui umożliwiające postawienie tabletu w pozycji pionowej i poziomej
   • Gwarancja oferowanego sprzętu min. 24 m-cy
  3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
  4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własną odpowiedzialność i koszt własny do siedziby Zamawiającego :
   Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:30
  5. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy i jakościowy elementów zamówienia. Zgodność dostawy zostanie potwierdzona protokółem odbioru podpisanym przez obie strony. Podpisany bez uwag i zastrzeże protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury rozliczeniowej.
  6. Wszelkie karty i warunki gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia będą przekazane zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  7 dni od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia.
 3. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 11:00
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; lub e‑mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona :
  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty lub kurierem pod w/w adres ,
  • w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail.

  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie"
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert - najniższa łączna cena brutto 100%.
 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Magdalena Żebrowska; tel. 609 338 444;
   e-mail: mzebrowska@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66;
   e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  5. Zamawiający, w terminie 3 miesięcy od daty udzielenia zamówienia publicznego, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wysokości nie przekraczającej 30% wartości całkowitej zamówienia pierwotnego, z zachowaniem cen jednostkowych i parametrów technicznych, na każdy z rodzajów dostarczonego sprzętu informatycznego. Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi w takiej samej formie jak udzielone zostanie zamówienie pierwotne.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl ,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie ", o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 t.j.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. ZAŁĄCZNIKI:
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona program MS WordZapytanie cenowe z dnia 6.11.2020 r. znak: INF.1333.32.2020 (DOCX, 20.3 KB)

Ikona program MS WordZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 109 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego

(pytanie z dnia 10.11.2020 r.)


Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie Zapytania cenowego znak INF.1333.32.2020 z dnia 06.11.2020 r. o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie", ogłoszonego na stronie www.bip.powiat.mragowo.pl dnia 06.11.2020 r.

Wyjaśnienie 1

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w tablecie technologię wyświetlacza TFT?

ODPOWIEDŹ: NIE

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści zapytania cenowego (PDF, 196.5 KB)

NOTATKA SŁUŻBOWA z przeprowadzonego rozeznania rynku

 1. Pracownik przeprowadzający czynności: Magdalena Żebrowska zwróciła się w formie:
  1. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem: www.bip.powiat.mragowo.pl,
  2. e-mail do potencjalnych wykonawców: NBIT – Gliwice (Wojciech Broniszewski wojciech.broniszewski@nbit.pl), sklep komputerowy i serwis www.x-kom.pl (vip@x-kom.pl) oraz ALTBIT Sp. z o.o., Korzeniówka (przetargi@altbit.pl)
   z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie”.
 2. Otrzymano następujące oferty:
  1. AWM Technology, Wolbrom  –  70 830,00 zł brutto,
  2. iCOD.pl sp. z o.o., Bielsko-Biała – 62 074,41 zł brutto.
 3. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria :
  • cena za realizację zamówienia                     -  100 %
 4. Ofertę nr 2 pracownik wybrał jako najkorzystniejszą.
        Nazwa firmy : iCOD sp. z o.o.
        Adres : ul.  Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała
        Cena oferty : 62 074,41 złotych brutto
 5. Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena.
 6. Pracownik proponuje zlecić zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz obsługi sesji zdalnych Rady Powiatu w Mrągowie oferentowi nr 2.
 7. Inne uwagi:  brak.
 8. Na tym notatkę zakończono i podpisano: Magdalena Żebrowska

Pracownik zakończył pracę dnia 2020-11-12 o godzinie 12:10.

ZATWIERDZAM   

Mrągowo, dnia 2020-11-12                                                      Barbara Kuźmicka - Rogala

                                                                                                                      (kierownik jednostki )   

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfNotatka z przeprowadzonego rozeznania rynku (PDF, 32.2 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-06 13:31:01przez: Magdalena Żebrowska / z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-11-06 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-11-12 15:09przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:355

Rejestr zmian

 • [2020-11-12 15:09:05]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-11-12 09:30:50]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-11-12 08:44:27]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo