Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Utrzymanie letnie i zimowe chodników w Mrągowie

Utrzymanie letnie i zimowe chodników w Mrągowie

Znak: ZP.727.8.2020

Mrągowo, 10.11.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Utrzymanie letnie i zimowe chodników w Mrągowie przy posesjach zlokalizowanych pod adresem:
  1. ul. Królewiecka 27
  2. ul. Spacerowa 3.
   Łączna długość chodników ok. 45 mb.
   Zakres prac:
   1. UTRZYMANIE LETNIE - codzienne, do godz. 8:00 zamiatanie chodników,
   2. UTRZYMANIE ZIMOWE - codzienne, do godz.7:00 odśnieżanie i posypywanie piaskiem.
    Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  od 1 stycznia 2021 r.
 3. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 24.11.2020 r. do godz. 11:00
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; lub e mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert:
  Oferta może zostać złożona :
  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty lub kurierem pod w/w adres ,
  • w formie elektronicznej polegającej na przesłaniu scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail.

  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący „Utrzymanie letnie i zimowe chodników przy ulicy Królewieckiej 27 i Spacerowej 3 w Mrągowie".
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert:
  1. kompleksowość oferty,
  2. najniższa łączna cena brutto 100%.
 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty e-mail.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00):
   W sprawach merytorycznych:
   p. Ewa Szulc-Wiśniewska - Główny Specjalista; tel. 885 420 072;
   e-mail: e.szulc-wisniewska@powiat.mragowo.pl.
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Główny Specjalista ; tel. 89 741 01 66;
   e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl.
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  5. Zamawiający, w terminie 3 miesięcy od daty udzielenia zamówienia publicznego, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości całkowitej zamówienia pierwotnego, z zachowaniem cen jednostkowych i parametrów technicznych, na każdy z rodzajów dostarczonego sprzętu informatycznego. Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi w takiej samej formie jak udzielone zostanie zamówienie pierwotne.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl,
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania cenowego pn. „Utrzymanie letnie i zimowe chodników przy ulicy Królewieckiej 27 i Spacerowej 3
   w Mrągowie", o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia ,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. ZAŁĄCZNIKI:
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z załącznikiem

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie cenowe z dnia 10.11.2020 r. znak: ZP.727.8.2020 (PDF, 151.1 KB)

Ikona program MS WordZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 52.7 KB)

Autor: Ewa Szulc-Wiśniewska/z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-10 15:34przez: Ewa Szulc-Wiśniewska/z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-11-10 00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:544

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo