Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-04-18 ( Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

GK.6820.1.2020.jk

Mrągowo, dn. 17.11.2019 r.

Starosta Powiatu Mrągowskiego zawiadamia na podstawie art. 61  Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po  podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego – SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „CZASZKOWO”  w  CZASZKOWIE tj. prawa własności nieruchomości położonych w obrębie  Piecki, gmina Piecki oznaczonych  ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 • nr 892/3 o  pow.0,0121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014868/4,
 • nr 892/14 o pow.0,18 dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014875/6,
 • 892/15 o pow. 0,0034 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/000148876/3,
 • 892/19 o pow. 0,0321 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014880/4,
 • 892/28 o pow. 0,0584 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014889/7,
 • 892/60 o pow. 0,1964 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00015904/6,

W związku z tym  strony postępowania po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr telefonu  897410171 mogą się zapoznać z  materiałem dowodowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 27 A, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz wypowiedzieć się w co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w  terminie  do dnia 7 grudnia 2020 r.

Pouczenie

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie. 

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt. 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.           

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, Królewiecka 27 pok. nr 12, w godzinach 8-14,30.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.
 2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Pani Aleksandra Urbaniak, z którą można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą  z dnia 20 sierpnia 1997 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U z 1997 r. Nr 121 poz.770).
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem,
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczone od początku nowego roku po roku, w którym zakończono sprawę
 8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
 11. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy Piecki.
 2. BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 3. a/a.

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GK.6820.1.2020.jk z dn. 17.11.2019 r. (PDF, 157.1 KB)

Autor: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / z up. Starosty - Grzegorz Dąbrowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-18 13:29:34przez: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / z up. Starosty - Grzegorz Dąbrowski
Opublikowano:2020-11-18 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:288

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo