Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe "kompleksowa obsługa bankowa Budżetu Powiatu Mrągowskiego"

Zapytanie ofertowe "kompleksowa obsługa bankowa Budżetu Powiatu Mrągowskiego"

Mrągowo, 30.11. 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat ”

CPV 66110000-4 Usługi bankowe

 1. Zamawiający:
  Powiat Mrągowski
  11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
  REGON 510742511, NIP 7421843662
 2.  Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 3 lat.
  Postępowanie prowadzone przez Powiat Mrągowski – wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. EUR – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
  1.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
   1.  otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
    1. rachunków bieżących budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
    2. rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą
     w walucie zagranicznej, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej. Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Realizowanie operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Koszty banku zagranicznego nie będą obciążały rachunków bankowych należących do Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
    3. rachunków środków funduszy specjalnych i celowych,
   2. realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
   3. realizowanie poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,
   4. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Powiatu i jednostek organizacyjnych,
   5. realizowanie wypłat gotówkowych,
   6. wydawanie blankietów czekowych,
   7. przyjmowanie środków na lokaty,
   8. przechowywanie depozytów,
   9. świadczenie usługi przewalutowania,
   10. potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji),
   11. uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,
   12. naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca,
   13. oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 – miesięcznego x mnożnik (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego,
   14. możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu powiatu na lokacie OVERNIGHT, z możliwością ich automatycznej prolongaty,
   15. usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia 1każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Powiatu i jednostek na wskazany rachunek budżetu,
   16. uruchomienie na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   17. przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach filiach dokonywane będą bez opłat,
   18. bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu obsługi bankowej Powiatu Mrągowskiego oraz jednostek organizacyjnych i żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu,
   19. wprowadzenie terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi,
   20. bezpłatne zapewnienie Zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników Powiatu i wszystkich jednostek Powiatu w siedzibie Zamawiającego
   21. umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej,
   22. realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i w systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych),
   23. bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,
   24. wyznaczenie dwóch doradców klienta dla Powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu dostępnego w godzinach pracy banku,
   25. zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej,
   26. zagwarantowanie możliwości objęcia obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.),
   2. są bankiem,
   3. z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228z późn.),
   4. posiadanie placówki (oddziału, filii, punktu obsługi) na terenie miasta Mrągowa,
   5. Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy,
   6. wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodne z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
   7. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Powiatu są umieszczone na stronie internetowej https://www.bip.powiat.mragowo.pl/p,11,zamowienia-publiczne.
  3. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:
   Wykaz jednostek organizacyjnych
   1. Powiat Mrągowski
   2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
   3. I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie
   4. Zespół Oświatowo - Sportowy „Baza” w Mrągowie
   5. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie
   6. Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
   7. Bursa Międzyszkolna w Mrągowie
   8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
   9. Samodzielny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie
   10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
   11. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
   12. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
   13. Powiatowy Urząd Pracy
   14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
   15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. – 36 miesięcy (3 lata)
 4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z bankami
  1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Julita Koczkodon tel. 89 741 01 54, e-mail j.koczkodon@powiat.mragowo.pl .
  2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
   1. części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
   2. części opisowej,
   3. oświadczenia i dokumentów,
   4. projektu umowy.
  2. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.
  3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
   z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
  4. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres:
   Powiat Mrągowski
   ul. Królewiecka 60A
   11-700 Mrągowo
   oraz będzie posiadać oznaczenia:
   „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat ”
  5. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).
 6. Szczegółowa zawartość oferty
  1. Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1) należy podać:
   1. wyszczególnione prowizje i opłaty,
   2. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
   3. oprocentowanie lokat OVERNIGHT
   4. oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym,
  2. Część opisowa powinna zawierać:
   1. krótką prezentację Oferenta,
   2. informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,
  3. Oświadczenia i dokumenty:
   1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
   2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
   3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
   4. proponowany projekt umowy.
  4. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godziny 12 00.
  5. 5) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez Zamawiającego.
  6. 6) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 7. Kryteria oceny i wyboru oferty:
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria
Lp. Kryterium Znaczenie (waga)  Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
I Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma – P1 80% 80
II Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M x marża banku)- P2 10% 10%
III Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach) – P3 10% 10
Razem liczba punktów - P 100

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów.
Suma punktów P zostanie obliczona wg wzoru:
P = P1 + P2 + P3

gdzie:
P1 – liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Opłaty i prowizje (suma);
P2 - liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych
na rachunkach bankowych;
P3 – liczba punktów obliczona dla oferty z kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.

 1. Udzielenie zamówienia dokonane zostanie dla oferty, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
 2. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom.
 3. Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół.
 4. Z wybranym Wykonawcą umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, z siedzibą w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie można kontaktować się poprzez email: iod@powiat.mragowo.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje przewidziane prawem oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Mrągowie (5 lat odrzucone oferty, 10 lat umowa i wygrana oferta od chwili zakończenia podpisanej umowy);
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych/ do sprostowania danych osobowych/ do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 3;
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. Załączniki

  1. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy,
  2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego" (PDF, 936.4 KB)

Ikonka programu MS WordZapytanie ofertowe "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego" (DOCX, 56.6 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 21.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 18.3 KB)

Zapytania i odpowiedzi zamawiającego do zapytania ofertowego

Mrągowo, 07.12.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”

Zamawiający Powiat Mrągowski, udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

 1.  Czy Zamawiający już korzysta z terminali i jaka jest przewidywana ilość terminali w całym okresie obsługi?
  Odp. Tak korzystamy, a przewidywana ilość terminali to 3.
 2. Jak wpłynął COVID19 na działalność Powiatu, jakie znaczące wydatki zostały poniesione? Czy Powiat wsparł szpital w walce z pandemią i w jakim rozmiarze?
  Odp. Powiat w związku z COVID 19 wydatkował ok. 50.000 zł., natomiast na szpital w walce z pandemią wydatkowaliśmy ok. 25.500 zł.
 3. Udostępnienie projektu uchwały budżetowej oraz WPF na 2021
  Odp. Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2021 jest na stronie https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8253,budzet-powiatu-na-rok-2021
 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie wpłat gotówkowych otwartych/zamkniętych u Operatora Zewnętrznego?
  Odp. Zamawiający wyraża zgodę na realizowanie wpłat gotówkowych otwartych/zamkniętych u Operatora Zewnętrznego.
 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypłaty gotówkowe realizowane kartą debetową ?
  Odp. Nie wyrażamy zgody na wypłaty gotówkowe realizowane kartą debetową.
 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie wpłat gotówkowych we wpłatomatach Banku?
  Odp. Nie wyrażamy zgody na dokonywanie wpłat gotówkowych we wpłatomatach Banku.
 7. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 14.12.2020
  Odp. Nie ma możliwości wydłużenia terminu składania ofert.

Załącznik w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfOdpowiedzi do zapytanie ofertowe "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego" (PDF, 139.8 KB)

Zapytania i odpowiedzi zamawiającego do zapytania ofertowego

Mrągowo, 08.12.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot.: zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”.

Zamawiający Powiat Mrągowski, udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Czy możecie Państwo odstąpić od wymogu zakładania lokat nocnych (overnight)?
  Odp. Informujemy, że nie.
 2. Czy istnieje możliwość podpisania umowy na krótszy okres niż 3 lata?
  Odp. Informujemy, że nie.
 3. Czy zakres obsługi obejmuje wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie przewidywanej średniej ilości i wartości wypłat gotówkowych w poszczególnych dniach miesiąca kalendarzowego.
  Odp. Informujemy, że nie.
 4. Prosimy o podanie przewidywanej:
  1. liczby użytkowników bankowości elektronicznej;
   odp. 74 użytkowników bankowości elektronicznej,
  2. ilości rachunków (łącznie bieżących i pomocniczych) złotowych i walutowych wraz z wyszczególnieniem walut;
   odp.93 rachunki PLN i 3 rachunki EURO,
  3. wartości średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem (oddzielnie dla rachunków złotowych i walutowych);
   odp. Wartość średniomiesięcznego salda rachunków złotowych 12.385.611 zł,
  4. średniomiesięcznej ilości przelewów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym wyszczególnienie przelewów zwykłych, pilnych, SORBNET powyżej 1 MPLN i SORBNET poniżej 1 MLN)
   odp. ilość przelewów wewnętrznych 25, ilość przelewów zewnętrznych zwykłych 3.600,
  5. średniomiesięcznej ilości przelewów zagranicznych z podaniem średniej wartości kwoty jednostkowego przelewu (w tym wyszczególnienie SEPA i pozostałe);
   odp. 2 przelewy zagraniczne , wartość 10.850 EURO,
  6. średniomiesięcznej ilości oraz wartość wpłat gotówkowych własnych;
   odp. 8 wpłat gotówkowych, wartość 22.100 zł,
  7. średniomiesięcznej ilości oraz wartość wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz Zamawiającego
   odp. 24 wpłaty gotówkowe wartość 4.100 zł,
  8. średniomiesięcznej ilości oraz wartość wypłat gotówkowych;
   odp. 7 wypłat gotówkowych, wartość 14.800 zł,
  9. średniomiesięcznej ilości blankietów czekowych;
   odp. 6 blankietów czekowych,
  10. średniomiesięcznej ilości i wartości przewalutowań ze wskazaniem na jakie waluty mają być dokonane przewalutowania;
   odp. 2 przewalutowania o wartości 10.8500 na EURO,
  11. ilość opinii i zaświadczeń w ciągu roku;
   odp. 11 opinii i zaświadczeń,
  12. ilości terminali płatniczych i okresu od jakiego maja być wprowadzone.
   odp. 3 terminale płatnicze, I kwartał 2021 r.
 5. Czy pod pojęciem „przechowywania depozytów” rozumiecie Państwo depozyty rzeczowe? Jeśli tak to jakie i ile ich ma być?
  Odp. Pod pojęciem „przechowywanie depozytów” rozumie się depozyty rzeczowe – klucze do sejfu, 1 komplet.
 6. Co kryje się pod pojęciem „przelewów dokonywanych na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach filiach” (rozdział II pkt 1 ppkt 17),.
  Odp. Zamawiający pod pojęciem „ przelewów dokonywanych na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach filiach, rozumie że w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej bezpłatnie.
 7. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu nastąpi po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia?
  Odp. Potwierdzamy, że uruchomienie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu nastąpi po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.
 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z deklaracją wekslową?
  Odp. Potwierdzamy, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 9. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
  Odp. Potwierdzamy, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
 10. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.
  Odp. Nie wyrażamy zgody aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.
  Zgodnie z zapisem w rozdziale II pkt 1 ppkt 16 krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, będzie zawarty na podstawie odrębnej umowy.
 11. Czy wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie w umowie na obsługę bankową klauzuli zapewniającej każdej ze Stron możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu.
  Odp. Nie wyrażamy zgody na zawarcie w umowie na obsługę bankową klauzuli zapewniającej każdej ze Stron możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu.

Załącznik w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfOdpowiedzi do zapytanie ofertowe "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Mrągowskiego" (PDF, 86.9 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mrągowo, 15.12.2020 r.

Nasz znak: 3052.1.2020

Zamawiający – Powiat Mrągowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Mrągowie  z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60 A, 11-700 Mrągowo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Mrągowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych przez okres 3 lat”.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 11.12.2020 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta Wykonawcy:

 1. BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca przedłożył ofertę kompletną, spełniającą wymogi i najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Załączniki w formie elektronicznej 

Ikonka pliku pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2020 r. (PDF, 83.9 KB)

Ikona pliku MS WordInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2020 r. (DOCX, 14.5 KB)

 

 

Autor: Julita Koczkodon/ w/z Starosty Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-30 23:55przez: Julita Koczkodon/ w/z Starosty Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2020-11-30 00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2020-12-15 12:47przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:708

Rejestr zmian

 • [2020-12-15 12:47:21]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-08 14:56:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-07 15:36:38]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-01 01:12:26]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-11-30 23:45:03]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo