Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-06-23 ( Imieniny: Albina, Wandy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53

Ogłoszenie nr 763104-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Powiat Mrągowski: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji” , Działanie 8.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  > Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający > Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania > Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających > Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej > Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mrągowski, krajowy numer identyfikacyjny 51074251100000, ul. Królewiecka   60A , 11-700  Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48897410150, e-mail starostwo@powiat.mragowo.pl, faks +48897417275.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.mragowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) > Tak
www.bip.powiat.mragowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia > Tak
www.bip.powiat.mragowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem > Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie > Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: > Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  > Tak
Inny sposób:
> w formie pisemnej <
Adres:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne > Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53
Numer referencyjny: ZP.272.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:  > Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A-2285. Roboty budowlane realizowane będą , między innymi na podstawie: a) dokumentacji projektowej pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” sporządzonej przez USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE inż. Eugeniusz Donat; 11-400 Kętrzyn, ul. Kołłątaja 23 – Załącznik nr 8a-c do SIWZ b) przedmiarów robót / kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż – Załącznik nr 10a-d do SIWZ c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 9a-c do SIWZ d) Roboty realizowane będą na podstawie Pozwoleń i Decyzji administracyjnych w tym Decyzji Pozwolenia na budowę Nr 250/2018/Mrg z dnia 19 czerwca 2018 r. – Załącznik nr 11a do SIWZ e) Planowany rzeczowy zakres prac obejmuje w szczególności: • Remont dachu (ok. 433 m2): - zniszczenie siedlisk, gniazd i uniemożliwienie dostępu do schronień bytującym w budynku chronionym gatunkom zwierząt zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.09.2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. - wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej esówki (holenderki) w kolorze czerwonym naturalnym bez glazury oraz wymiana pokrycia z papy asfaltowej na dachu nad klatką schodową, - wymiana ok. 20% zawilgoconego deskowania dachu, - zabezpieczenie istniejących odsłoniętych elementów konstrukcyjnych drewnianych środkiem owadobójczym i ogniochronnym, - wykonanie izolacji z membrany paroprzepuszczalnej na deskowaniu dachu, - wymiana łacenia dachu, - wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, - wymiana rynien na rynny z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, - wykonanie dwóch lukarn w dachu od strony wschodniej i południowej. Lukarny z dachem naczółkowym o konstrukcji drewnianej, - wymiana blachy boków lukarn na blachę tytanowo-cynkową w kolorze naturalnym, - montaż okien połaciowych wraz z kołnierzami – 4 szt. 78x140 cm i 4 szt. 66x98 cm, - wymiana desek wiatrowych, - malowanie lakierobejcą desek i końcówek krokwi okapów dachu od spodu. • Remont poddasza (ok. 197 m2): - rozebranie ścianek działowych, obudowy ścian i sufitów z płyt GK na stelażu metalowym, - rozebranie podłóg z płyt wiórowych i desek (w jednym pomieszczeniu), - rozebranie części ścianek działowych ze szkieletem drewnianym z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej, - zbicie tynków cementowo-wapiennych na pozostałych ścianach, - zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz stolarki okiennej (okna PCV oraz włazy dachowe na poddaszu), - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych poddasza poprzez wykonanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej ścian z płyt typu MULTIPOR gr. 18 cm, - demontaż istniejącej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz c.o. i wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektem, - wykonanie zasilania w energię elektryczną, instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe – zgodnie z projektem, wraz z demontażem istniejących instalacji, - wykonanie zabudowy ścianek kolankowych z płyt GKF na stelażu metalowym z izolacją przeciwwilgociową od wewnątrz z folii paroizolacyjnej i izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 15 cm, - wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, - wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKF na stelażu metalowym systemowym, na płytach ułożenie folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej gr. 25 cm, - w jednym z pomieszczeń: ü odgrzybianie belek stropowych i krokwi za pomocą szczotek stalowych oraz smarowanie preparatami grzybobójczym i owadobójczym, ü wzmocnienie belek stropowych poprzez nabicie obustronne belek gr. 65 mm i wysokości belek stropowych, ü wymiana podwaliny drewnianej, - wykonanie podłóg – dwie warstwy płyt OSB gr. 18 mm na legarach drewnianych, podłogi z paneli podłogowych (pokoje, przedpokoje) i z płytek terakotowych wraz z cokolikami (kuchnie i łazienki), - wykonanie glazury na ścianach w łazienkach oraz w kuchniach oraz wykonanie szpachlowania gładzią gipsową ścian i sufitów, - wykonanie białego montażu w łazienkach, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej oraz podokienników wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej w kolorze naturalnym, - renowacja istniejących drzwi drewnianych dwuskrzydłowych klatki schodowej, - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, - wentylacja grawitacyjna w łazienkach i kuchniach – istniejące kanały wentylacyjne w kominach murowanych z cegły ceramicznej pełnej oraz nowe kanały z rur typu Spiro ocieplonych wełną mineralną wyprowadzone ponad dach.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45453000-7
45111300-1
45421110-8
45262522-6
45324000-4
45442100-8
45321000-3
45443000-4
45261900-3
45410000-4
45421160-3
45332400-7
45332000-3
45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    15.02.2021 28.02.2022

II.9) Informacje dodatkowe: 1)Termin przekazania placów budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych lecz nie później niż do 15.02.2021r. 2)Zniszczenie siedlisk, gniazd i uniemożliwienie dostępu do schronień bytującym w budynku chronionym gatunkom zwierząt, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.09.2020r., w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. 3)Termin zakończenia realizacji zamówienia — nie później niż do 28.02.2022 r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na wykonany przedmiot zamówienia udzielił rękojmi w okresie …… miesięcy (zgodnie z ofertą lecz nie mniej niż 48 miesięcy). Zamawiający informuje, że wszystkie roboty budowlane realizowane będą w obiekcie funkcjonującym, bez jego całkowitego wyłączania z eksploatacji, w związku z czym terminy jak i sposób wykonania tych robót muszą być uzgodnione z ich użytkownikami. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową w wysokości minimum 500 000,00zł.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 8 pkt 1) lit. a) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe - dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” Zamawiający rozumie zadanie polegające na budowie, przebudowie lub termomodernizacji budynku wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa ….. pod nr ….. o i wartości robót rewitalizacyjnych co najmniej 615.000,00 zł brutto. 2)Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: a)Kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi + kwalifikacje określone na podst. art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 282) z dnia 23.07.2003r., b) Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, c) Kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: ad 1) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § Vll ust. 8 pkt 1) lit. b) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 4 do SIWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. ad 2) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 8 pkt 1) lit. c) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  > Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   > Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  > Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: > Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  > Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  > Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  > Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:  > Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  > Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:  > Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) > Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 30,00
Aspekty społeczne 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  > Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  >  Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafie 9 Załącznika nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): > Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> >> język polski <<<

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie (PDF, 418 KB)

Ikonka programu MS WordOgłoszenie (DOCX, 84.6 KB)

Ikona pliku pdfSIWZ (PDF, 418 KB)

Ikonka programu MS WordSIWZ (DOCX, 148.4 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 220 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 163 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 197.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 162 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 168.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 163.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 162 KB)

Załącznik nr 8a do SIWZ (ZIP, 5.7 MB)

Załącznik nr 8b do SIWZ (ZIP, 1.6 MB)

Załącznik nr 8c do SIWZ (ZIP, 2.2 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9a (PDF, 512 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9b (PDF, 12.4 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9c (PDF, 357.5 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 10a (PDF, 3.5 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 10b (PDF, 2.3 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 10c (PDF, 683.6 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 10d (PDF, 986.5 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 11a (PDF, 1.9 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 11b (PDF, 328.4 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 11c (PDF, 627.6 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 11d (PDF, 2.4 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 12 (PDF, 9.2 MB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 13 (PDF, 722 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik 10a1_ Kosztorys ofertowy - Branża budowlana (DOCX, 270.7 KB)

Ikona pliku MS EXCELZałącznik 10b1 – Kosztorys ofertowy –Branża elektryczna (XLSX, 166.1 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik 10c1 – Kosztorys ofertowy –Branża sanitarna C.O. (DOCX, 168.7 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik 10D1 – Kosztorys ofertowy –Branża sanitarna Wod-Kan. (DOCX, 82.7 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

(zapytania z dnia 18.12.2020 r.)

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53” nr ogłoszenia BZP 763104-N-2020 z dnia 18.12.2020r.

Wyjaśnienia nr 1

 1. Powiat Mrągowski na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z póżn. zm.) informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.
Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o podanie stawki VAT jaką należy zastosować przy wycenie robót budowlanych w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

WYJAŚNIENIE nr 1 :

Należy zastosować 23 % VAT.

Zamawiający informuj, że w związku z udzielonym Wyjaśnieniem nie ulega zmianie termin składania ofert.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień
 3. Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

Załącznik w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (PDF, 576.5 KB)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 21.12.2020r.

Znak pisma: ZP.272.8.2.2020

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w przetargu nieograniczonego pod nazwą :

„Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53” nr postępowania ZP.272.8.2020; BZP 763104-N-2020 z dn. 07.12.2020r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian. / zwanej dalej Ustawą, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.09:00 dnia 21.12.2020r. do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty w zamkniętych, nieuszkodzonych
  kopertach.
 2. Dnia 21.12.2020 r. o godz. 09:15 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa, zgodnie z art.86 ust. 3 Ustawy, podała do publicznej wiadomości informację, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 498 413,48 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi w zaokrągleniu kwotę 613 048,58 zł brutto (słownie: sześćset trzynaście tysięcy czterdzieści osiem i 58/100 złotych brutto ).
 3. W trakcie otwierania ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy, Komisja podawała nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami SIWZ, kryteria oceny ofert. Zaoferowane warunki ofert zostały wymienione w poniższej tabeli.
 4. W przedmiotowy przetargu nieograniczonym zostały złożone niżej wymienione oferty
Numer oferty Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach Deklarowana liczba zatrudnionych osób w ramach „aspektów społecznych”
1 2 3 4 5
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX” Jan Fydrych
11-100 Lidzbark Warmiński ; ul. Piłsudskiego 17
e-mail: domex_lw@op.pl ;
tel. 600 915 48
649 782,80 60 2
2 EMbudownictwo Zbigniew Miller
11-700 Mrągowo ; ul. Gen. L.Okulickiego 10/4
e-mail: biuro@embudownictwo.pl ;
tel. 697 980 261
621 779,80 60 2
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo ; ul. Przemysłowa 8
e-mail: biuro@pbomragowo.pl ; tel. 89 741 45 97
610 203,40 60 2
 1. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art.86 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania a innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert (PDF, 52.5 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak pisma: ZP.272.8.4.2020.PN

Mrągowo dn. 15.01.2021r.

Dotyczy : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” , nr postępowania ZP.272.8.2020.PN i ogłoszenie w BZP
nr 763104-N-2020 z dn. 07.12.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zmian. ) Zamawiający t.j. Powiat Mrągowski , ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo, informuje co następuje :

W przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą :

„Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”
nr postępowania ZP.272.8.2020; BZP 763104-N-2020 z dn. 07.12.2020r.

 1. Po ocenie ofert, zgodnie z art. 24aa Ustawy i zasadami opisanymi w § XIV SIWZ [ Kryteria oceny: Cena brutto za wykonanie Zamówienia „C” – waga kryterium 60%; Okres rękojmi „R”- waga kryterium 30%; Aspekty społeczne „Z” – waga kryterium 10% ] jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała największą przyznaną ilość punktów kryteriów oceny oraz spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu t.j.

  OFERTA nr 3: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 6,00 ; „R” - 3,00 ; „Z” – 1,00

  Przyznana łączna ilość punktów - 10,00

 2. Równocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone jeszcze 2 inne oferty, które uzyskały niżej podane ilości punktów w trakcie oceny ofert:

  OFERTA nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe " DOMEX" Jan Fydrych
  11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 5,63 ; „R” - 3,00 ; „Z” – 1,00

  Przyznana łączna ilość punktów - 9,63

  OFERTA nr 2 : EMbudownictwo Zbigniew Miller, 11-700 Mrągowo, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 10/4
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 5,89 ; „R” - 3,00 ; „Z” – 1,00

  Przyznana łączna ilość punktów - 9,89

 3. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
 4. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego pisma, otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 5. Niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w formie elektronicznej 

Ikonka pliku pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2021 r. (PDF, 204.7 KB)

Ikona pliku MS WordZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2021 r. (DOCX, 77.4 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-07 15:52:35przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-12-07 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-01-15 13:55przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:875

Rejestr zmian

 • [2021-01-15 13:55:03]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-21 14:19:18]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-18 13:00:11]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-10 20:23:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo