Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-06-23 ( Imieniny: Albina, Wandy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego „Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021r.”

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego „Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021r.”

Znak postępowania: ZP.272.9.2020

Mrągowo; dnia 11.12.2020r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) postępowaniem p.n.:

„Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021r.”


Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Powiat Mrągowski
  ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo
  NIP 742-18-43-662 ; Regon 510742511
  tel. 89 741 01 50; fax. 89 741 72 75
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Wykonawca będzie świadczył następujące usługi polegające na:
  1. Na rzecz Starostwa Powiatowego w Mrągowie – prowadzenie archiwum zakładowego
   (ok. 214 mb dokumentacji w roku 2020), w tym
   • brakowanie dokumentacji (w 2020 r. zniszczono 25 mb),
   • przyjmowanie dokumentacji do archiwum z komórek organizacyjnych (w 2020 r. przyjęto 32 mb).
  2. Na rzecz 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego (Jednostki Organizacyjne Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatwego w Mrągowie bez Szpitala Sp. z o.o.) – wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, o których mowa w art. 37-39 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanych RODO).
  3. Usługi będą wykonywane:
   1. na terenie miasta Mrągowo w wymiarze 2 dni tygodniowo, minimum 6 godzin dziennie;
   2. w formie zdalnego wsparcia droga telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – w każdym roboczym dniu tygodnia.
  4. Szczegółowy opis i zakres usług znajduje się we WZORZE Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Cenowego, którą zawrze Powiat Mrągowski z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
  5. Założenia przyjęte w trakcie szacowania wartości zamówienia i określenia wysokości ceny ofertowej: 103 pobyty planowe rocznie + 10 dodatkowych wizyt w trakcie obowiązywania umowy.
 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 4. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert: 18.12.2020r. do godz. 10:00
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; sekretariat
  lub e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
  Forma składania ofert :
  Oferta może zostać złożona :
  • w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem albo dostarczona osobiście pod w/w adres
  • w formie przesłania scanu wypełnionej i podpisanej oferty za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.
  Oferty, w formie pisemnej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący
  „Usługa archiwisty i IODO w 2021r.”
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie pisemnej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. OCENA OFERT
  Kryteria oceny ofert - najniższa łączna ryczałtowa cena oferty brutto - 100%.
 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres poczty e-mail.
 7. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) :
   W sprawach merytorycznych :
   p. Konrad Marcinkowski – Gł. Specjalista; tel. 89 741 01 60;
   e-mail: konrad@powiat.mragowo.pl
   W sprawach związanych z procedurami zapytania cenowego:
   p. Ryszard Kraszewski – Gł. Specjalista ; tel. 89 741 01 66;
   e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl
  2. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie cenowe bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  4. Niniejsze Zapytanie cenowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@powiat.mragowo.pl .
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego zadania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 2176).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. ZAŁACZNIKI:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór Umowy do zaakceptowania
  2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe „Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021r.” (PDF, 468.2 KB)

Ikonka programu MS WordZapytanie ofertowe „Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021r.” (DOC, 50.6 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - wzór umowy do zaakceptowania (PDF, 1.19 MB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 48.1 KB)

Informacja o unieważnieniu zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Znak postępowania: ZP.272.9.2020

Mrągowo, 28.12.2020 r.

Na podstawie pkt VII ust. 2 zapytania cenowego nr ZP.272.9.2020 z dnia 11.12.2020 r. pod nazwą: „Świadczenie usług archiwisty i wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w 2021 r.” ( zamieszczonego w dniu 11.12.2020 r. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8284,zapytanie-cenowe-dla-zamowienia-publicznego-swiadczenie-uslug-archiwisty-i-wykonywanie-zadan-inspektora-ochrony-danych-w-2021r ) Zamawiający

unieważnia postępowanie bez podania przyczyny.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o unieważnieniu zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro (PDF, 21 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-11 13:02:47przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-12-11 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2020-12-28 14:43przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:373

Rejestr zmian

 • [2020-12-28 14:43:34]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-11 14:39:58]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo