Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-03-05 ( Imieniny: Aurory, Fryderyka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Decyzja o nieodpłatnym nabyciu mienia

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu mienia

GK.6820.1.2020.jk

Mrągowo, dnia  18 grudnia 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.2b w związku z art.9 ust.2a, 2c, 2i  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy  wprowadzające  ustawę o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.  z 1997 r. Nr 121 poz.770 ze zm.) oraz art. 104 i 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2020 r. poz.256 ze zm.) orzekam: o nieodpłatnym   nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po  podmiocie wykreślonym z Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „CZASZKOWO”  W  CZASZKOWIE tj. prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Piecki , gmina  Piecki  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 • nr 892/3 o  pow.0,0121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014868/4,
 • nr 892/14 o pow.0,18 dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014875/6,
 • 892/15 o pow. 0,0034 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/000148876/3,
 • 892/19 o pow. 0,0321 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014880/4,
 • 892/28 o pow. 0,0584 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00014889/7,
 • 892/60 o pow. 0,1964 ha dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00015904/6.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997r. Nr 121 poz.770 ze zm.) uregulowała sytuację prawną podmiotów wpisanych do rejestrów sądowych, przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy Przepisy  wprowadzające  ustawę o  Krajowym Rejestrze Sądowym i podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ich mienia.

Art.9 ust.2a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia  wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły prawidłowego wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za  wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jak wynika z informacji uzyskanej z  Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podmiot SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „CZASZKOWO” W  CZASZKOWIE do dnia 31.12.2015 r. nie przerejestrowała się z Rejestru Spółdzielni do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z czym został wykreślony  z Rejestru Spółdzielni  RS 1490.

Zgodnie z art. 9 ust.2i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W ewidencji gruntów i budynków  oraz księgach wieczystych SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „CZASZKOWO” W  CZASZKOWIE  jest ujawniona jako właściciel nieruchomości  położonych   w obrębie Piecki gmina Piecki.

Art.9 ust.2b  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że  Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie  z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w art.9 ust.2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia,     za zobowiązania podmiotów, o których mowa  w art.9 ust.2a tej ustawy, a prawa  wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Na podstawie art. 9 ust.2c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy  wprowadzające  ustawę o  Krajowym Rejestrze Sądowym  roszczenia  wierzycieli podmiotów, o których mowa w art. 9 ust.2a tej ustawy wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Z uwagi na wyżej opisane okoliczności  należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny   do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 Otrzymują :

 1. Gmina Piecki.
 2. Sąd Rejonowy w Mrągowie.
 3. Ewidencja gruntów i budynków wm.
 4. a/a

Jolanta Kalinowska
tel. 897410171

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfDecyzja z dnia 18.12.2020 r. znak: GK.6820.1.2020.jk (PDF, 97.1 KB)

Autor: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-29 07:41:08przez: Jolanta Kalinowska-Koiszewska / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2020-12-29 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:95

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo