Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-06-23 ( Imieniny: Albina, Wandy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

Ogłoszenie nr 773705-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Powiat Mrągowski: Pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”; Działania 8.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfOgłoszenie (PDF, 1,94 MB) Ikonka programu MS WordOgłoszenie (DOCX, 30 KB)

ikona pliku pdfSIWZ (PDF, 3.38 MB) Ikonka programu MS WordSIWZ (DOCX, 262.1 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 1 do SIWZ - oferta (DOC, 139.2 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo (DOC, 120.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  (DOC, 128.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 129 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy (DOC, 185.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 6 do SIWZ - pisemne zobowiązanie innego podmiotu (DOC, .121.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 7 do SIWZ - informacja o podwykonawcach (DOC, 122.8 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz wykonanych usług (DOC, 128 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 9 do SIWZ - wykaz osób (DOC, 141.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC, 125.4 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 11 do SIWZ - klauzula informacyjna RODO (DOC, 124.4 KB)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 12.01.2021r.

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert, które zostały złożone w przetargu nieograniczonego pod nazwą :

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” nr postępowania ZP.272.10.2020; BZP 773705-N-2020 z dn. 29.12.2020r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian. / zwanej dalej Ustawą, Zamawiający informuje co następuje:

 1. Do godz.10:00 dnia 12.01.2021r. do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach.
 2. Dnia 12.01.2021r. o godz. 10:15 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa, zgodnie z art.86 ust. 3 Ustawy, podała do publicznej wiadomości informację, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 16 260,16 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi w zaokrągleniu kwotę 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych brutto ).
 3. W trakcie otwierania ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy, Komisja podawała nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami SIWZ, kryteria oceny ofert. Zaoferowane warunki ofert zostały wymienione w poniższej tabeli.
 4. W przedmiotowy przetargu nieograniczonym zostały złożone niżej wymienione oferty :
Numer oferty  Nazwa / adres Wykonawcy  „C” = Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych  Deklarowane doświadczenie inspektora nadzoru branżowego (ilość zrealizowanych budów w sztukach)
D1 - Inspektor robót
Konstr.-Budow.
D2 - Inspektor robót
Sanitarnych
 D3 - Inspektor robót
Elektrycznych
1 2 3 4 5 6
1
INWEST-BUD Mariusz Piórkowski
11-400 KĘTRZYN ; ul. Mickiewicza 2 lok. 300
e-mail: inwest-bud1@wp.pl
tel. 604 261 584
 9 218,85  2  2  2
2 EUROENERGIA Mirosław POLENS
16-400 SUWAŁKI ; ul. Konińska 2
e-mail: eurocertyfikat@interia.pl
tel. 512 470 930
9 400,00    3    7    3
3 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o.
10-118 OLSZTYN, ul. 1 Maja 6
e-mail: inspec@inspec.olsztyn.pl; 
tel./ fax 89 527 22 94
121 032,00
  3

  2

  2
4 VARIA Mariusz IWANOWICZ
11-001 DYWITY, Różnowo 66L
e-mail: mariusz.iwanowicz@op.pl
tel. 609 690 435
 8 979,00 4 3 3
 1. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art.86 ust. 5 Ustawy, Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania a innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Nie dotyczy sytuacji gdy przedmiotowe oświadczenie złożono wraz z ofertą ).

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert (PDF, 239.7 KB)

ZMIANA INFORMACJI O OTWARCIU OFERT

Mrągowo dn. 13.01.2021r.

Dotyczy : ZMIANA „informacji o otwarciu ofert” z dnia 12.01.2021r ( znak pisma : ZP.272.10.2.2021),

które zostały złożone w przetargu nieograniczonego pod nazwą :

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” nr postępowania ZP.272.10.2020; BZP 773705-N-2020 z dn. 29.12.2020r.

Zamawiający informuje co następuje:

 1. W punkcie „c” „Informacji o otwarciu ofert” (znak pisma ZP.272.10.2.2021) z dnia 12.01.2021r. ZMIENIA SIĘ zapis w tabeli – zestawieniu złożonych ofert – w wierszu oznaczonym jako Oferta nr „2”
BYŁO (pomyłka pisarska):
Numer oferty  Nazwa / adres Wykonawcy  „C” = Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych  Deklarowane doświadczenie inspektora nadzoru branżowego (ilość zrealizowanych budów w sztukach)
D1 - Inspektor robót
Konstr.-Budow.
D2 - Inspektor robót
Sanitarnych
 D3 - Inspektor robót
Elektrycznych
1 2 3 4 5 6
2 EUROENERGIA Mirosław POLENS
16-400 SUWAŁKI ; ul. Konińska 2
e-mail: eurocertyfikat@interia.pl
tel. 512 470 930
9 400,00    3    7

   3

 

MA BYĆ:
Numer oferty  Nazwa / adres Wykonawcy  „C” = Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych  Deklarowane doświadczenie inspektora nadzoru branżowego (ilość zrealizowanych budów w sztukach)
D1 - Inspektor robót
Konstr.-Budow.
D2 - Inspektor robót
Sanitarnych
 D3 - Inspektor robót
Elektrycznych
1 2 3 4 5 6
2 EUROENERGIA Mirosław POLENS
16-400 SUWAŁKI ; ul. Konińska 2
e-mail: eurocertyfikat@interia.pl
tel. 512 470 930
94 000,00    3    7    3
 1. Pozostałe zapisy „Informacji o otwarciu ofert” z dnia 12.01.2021r ( znak pisma: ZP.272.10.2.2021).
 2. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Otrzymują :

 1. Wykonawcy wymienieni w pkcie „d”- drogą elektroniczną ;
 2. Strona internetowa : www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załącznik w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfZmiana Informacji o otwarciu ofert (PDF, 191.1 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak pisma : ZP.272.10.6.2020

Mrągowo, 03.02.2021r.

Dotyczy : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” nr postępowania ZP.272.10.2020; BZP 773705-N-2020 z dn. 29.12.2020r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zmian. – dalej zwana „Ustawą”) Zamawiający tj. Powiat Mrągowski , ul. Królewiecka 60A 11- 700 Mrągowo, informuje co następuje:

W przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą :

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” nr postępowania ZP.272.10.2020; BZP 773705-N-2020 z dn. 29.12.2020r.

 1. Po ocenie ofert, zgodnie z art. 24aa Ustawy i zasadami opisanymi w Rozdziału XXII SIWZ ( Kryteria oceny: Cena brutto za wykonanie Zamówienia „C” – waga kryterium 50%; Doświadczenie Inspektorów nadzoru inwestycyjnego „D”- waga kryterium 50% ) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, która uzyskała największą przyznaną ilość punktów kryteriów oceny oraz spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu t.j.
  OFERTA nr 4: „VARIA” Mariusz IWANOWICZ ; 11-001 DYWITY ; Różnowo 66L.
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 50,00 ; „D” - 50,00
  Przyznana łączna ilość punktów - 100,00
 2. Równocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone jeszcze 3 inne oferty, które uzyskały niżej podane ilości punktów w trakcie oceny ofert:
  OFERTA nr 1: INWEST-BUD mgr inż. Mariusz Piórkowski; 11-400 Kętrzyn ; Nowa Wieś Kętrzyńska 10a
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 48,70 ; „D” - 30,00
  Przyznana łączna ilość punktów - 78,70
  OFERTA nr 2: EUROENERGIA Mirosław POLENS ; 16-400 SUWAŁKI ; ul. Konińska 2
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 4,78 ; „D” - 50,00
  Przyznana łączna ilość punktów - 54,78
  OFERTA nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o. ; 10-118 OLSZTYN, ul. 1 Maja 6
  Ilość punktów poszczególnych kryteriów : „C” – 3,71 ; „D” - 50,00
  Przyznana łączna ilość punktów - 53,71
 3. W trakcie badania Oferty nr 4 Zamawiający wyliczył, że jej cena jest o ponad 30% niższa od szacunkowej wartości zamówienia oraz od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Udzielone przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, wyjaśnienia pozwoliły stwierdzić, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
 5. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego pisma, otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 6. Niniejsza informacja zostaje udostępniona w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego.

OTRZYMUJĄ:

 1. Komunikacja elektroniczna (e-mail) - w/w Wykonawcy, którzy złożyli oferty
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiat.mragowo.pl
 3. Zamawiający a/a

Załącznik w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.2 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-29 22:12:08przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2020-12-29 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2021-02-03 12:19przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:360

Rejestr zmian

 • [2021-02-03 12:19:28]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2021-01-13 11:16:54]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-01-12 13:30:30]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2020-12-29 22:43:34]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo