Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-06-23 ( Imieniny: Albina, Wandy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie powiatu mrągowskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie powiatu mrągowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mrągowski
1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750373
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Królewiecka 60A
1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 897410150
1.5.8.) Numer faksu: 897417275
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.mragowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat.mragowo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Mrągowskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd82db97-679d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005736/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-05 14:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005341/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Mrągowskiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Zamawiający informuje, że załączniki nr 6 i 7 do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” bądź na adres e-mail: joanna.warlikowska@maximus-broker.pl
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:1. W kwestiach proceduralnych:Ryszard Kraszewski –
Główny Specjalista Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo, e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl 2. W kwestiach związanych z danymi zawartymi w Załączniku nr 6 -
Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego :Jerzy Bonikowski – Sekretarz Powiatu Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo e-mail: sekretarz@powiat.mragowo.pl 3.
W kwestiach merytorycznych:Joanna Warlikowska Maximus Broker Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie pełnomocnictwa)ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, email: joanna.warlikowska@maximus-broker.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2024-02-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowane klauzule dodatkowe
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększenie limitów odpowiedzialności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenia autocasco,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,Ubezpieczenia Assistance
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniaWarunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy4. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.5. Zamawiający
nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
10.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.10.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa pkt 10.1 SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 10.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.10.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.10.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, na podstawie §10 Rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych, żąda oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. CZĘŚĆ I - Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 4a do SWZ § 14 ;2. CZĘŚĆ II - Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 4b do SWZ § 13
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-17 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-17 10:35
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-19

Adres platformy zakupowej

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/421827 

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfOgłoszenie (PDF, 251.1 KB)

ikona pliku pdfSpecyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (PDF, 1.6 MB)

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (DOCX, 172.9 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Mrągowo, dnia 17 lutego 2021 r.

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul. Królewiecka 60a

11-700 Mrągowo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Mrągowskiego (znak sprawy: ZP.272.3.2021)

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Część I zamówienia:

Numer oferty Wykonawca Cena
1.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

-
2.

RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

-
3.

Concordia Polska TU S.A.

ul. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

-
4.

SALTUS TUW

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

                         256 314,00 zł
5.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

                         392 670,00 zł
6.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

ul. 1 Maja 13

10-117 Olsztyn

                         284 214,00 zł

Część II zamówienia:

Numer oferty Wykonawca Cena
1.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

         97 137,00 zł
2.

RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

         90 666,00 zł
3.

Concordia Polska TU S.A.

ul. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

         85 449,00 zł
4.

SALTUS TUW

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

-
5.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

-
6.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

ul. 1 Maja 13

10-117 Olsztyn

-

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert (PDF, 43.2 KB)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Mrągowo, dnia 23 lutego 2021 r.

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul. Królewiecka 60a

11-700 Mrągowo

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Mrągowskiego (znak sprawy: ZP.272.3.2021)

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą w części I zamówienia uznano ofertę nr 4, złożoną przez wykonawcę Saltus TUW.
W postępowaniu złożono następujące oferty w części I zamówienia:

Numer oferty Wykonawca Kryterium 1
Cena łączna ubezpieczenia
Wartość z oferty
w złotych
Kryterium 1
Cena łączna ubezpieczenia –
waga 70%
przyznana punktacja
Kryterium 2
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Wartość z oferty
Kryterium 2
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%
przyznana punktacja
Kryterium 3
Zwiększenie limitów odpowiedzialności
Wartość z oferty
Kryterium 3
Zwiększenie limitów odpowiedzialności – waga 10% przyznana punktacja
Łączna punktacja
1 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
ul. Noniewicza 85C
16-400 Suwałki
- - - - - - -
2 RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
- - - - - - -
3 Concordia Polska TU S.A.
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
- - - - - - -
4 SALTUS TUW
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
256 314,00 70,00 40, 41, 48 4,00 C1 100%, C2 100%, C3 50%, C4 100%, C7 100%, C8 100%, C9 50%, C10 50% 7,40 81,40
5 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101
61-719 Poznań
392 670,00 45,69 41, 42, 47, 48 4,40 C1 100%, C2 100%, C3 50%, C4 100%, C6 100%, C7 100%, C8 100%, C9 25%, C10 25% 7,20 57,29
6 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
284 214,00 63,13 40, 41, 42, 48, 52, 53 8,00 - 0,00 71,13

Jako ofertę najkorzystniejszą w części II zamówienia uznano ofertę nr 3, złożoną przez wykonawcę Concordia Polska TU S.A.
W postępowaniu złożono następujące oferty w części II zamówienia:

Numer oferty Wykonawca Kryterium 1
Cena łączna ubezpieczenia
Wartość z oferty
w złotych
Kryterium 1
Cena łączna ubezpieczenia –
waga 80%
przyznana punktacja
Kryterium 2
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
Wartość z oferty
Kryterium 2
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%
przyznana punktacja
Łączna punktacja
1 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
ul. Noniewicza 85C
16-400 Suwałki
97 137,00 70,37 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13,20 83,57
2 RESO Europa Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
90 666,00 75,40 4, 6, 7, 8, 9, 11 8,80 84,20
3 Concordia Polska TU S.A.
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
85 449,00 80,00 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10,8 90,80
4 SALTUS TUW
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
- - - - -
5 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101
61-719 Poznań
- - - - -
6 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
- - - - -

Na podstawie art. 253 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Załącznik w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o wyborze oferty (PDF, 93 KB)

Autor: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-08 08:43:13przez: Ryszard Kraszewski / Z up. Starosty - Jerzy Bonikowski
Opublikowano:2021-02-08 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-02-23 13:56przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:280

Rejestr zmian

  • [2021-02-23 13:56:13]Izabela SadłowskaEdycja elementu
  • [2021-02-22 12:39:48]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo