Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Znak postępowania : INF.1333.12.2021

Mrągowo, dnia 2021-03-16

Zapytanie oferty na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
  NIP 742-18-43-662
 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
   Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Magdalena Żebrowska (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 7410177; email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
 3. Termin wykonania zamówienia.

  16-04-2021 r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):  

  1. Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
   1. oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt oraz oprogramowanie zostały zakupione przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
   2. oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowane bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
   3. oświadczenie Producenta potwierdzające, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego;
 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

  Cena  100 %
 6. Tryb postępowania.

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:

  Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)

  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 11‑700 Mrągowo  / SEKRETARIAT pok. 15 w terminie do dnia 23.03.2021 r. do godz. 12:00.

  Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email

  Oferty należy przesłać na adres email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 23.03.2021 r. do godz. 12:00.

 9. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  4. Zamawiający, w terminie 1 miesiąca od daty udzielenia zamówienia publicznego, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających/powtórzonych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zachowaniem cen jednostkowych, parametrów technicznych czy warunków na jakich je udzielono. Udzielenie tych zamówień nastąpi w takiej samej formie jak udzielone zostanie zamówienie pierwotne z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamówienia pierwotnego i zamówień uzupełniających/powtórzonych nie przekroczy kwoty 130 000 złotych netto.
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta  Mrągowski, mający swoją siedzibę  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A. 
  2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: iod@powiat.mragowo.pl .
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZapytanie oferty na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” wraz z załącznikiem nr 1 i 2 (PDF, 224,9 KB)

Zapytanie oferty na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (DOCX, 26.6  KB)

Załącznik nr 1 - "Formularz ofertowy" (DOCX, 28.3 KB)

Załącznik nr 2 - "Opis przedmiotu zamówienia" (DOCX, 17.4 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (zapytanie z dnia 16.03.2021 r.)

Mrągowo, 17.03.2021 r.

INF. 1333.12.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” z dnia 16.03.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga:

I. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):  

 1. Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
  1. oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt oraz oprogramowanie zostały zakupione przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
  2. oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowane bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
  3. oświadczenie Producenta potwierdzające, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego;

dotyczy to tylko sprzętu DELL czy wszystkich produktów?

WYJAŚNIENIE nr 1:

Zamawiający informuje, że powyższe wymagania dotyczą tylko sprzętu DELL.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (zapytanie z dnia 16.03.2021 r.) z dnia 1.03.2021 r. (PDF, 29.2 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (zapytanie z dnia 23.03.2021 r.)

Mrągowo, 23.03.2021 r.

INF. 1333.12.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” z dnia 16.03.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza pamięci RAM o taktowaniu 2933Mhz, ponieważ wymagany procesor nie obsługuje wyższego taktowania. Nadmienię także, że np. Dell nie podaje informacji o taktowaniu pamięci zainstalowanej w stacjach Dell Precision 3640.

WYJAŚNIENIE nr 1:

TAK .

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert. Nowy termin zostaje ustalony do dnia 24.03.2021 r., godz. 12:00.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (zapytanie z dnia 23.03.2021 r.) (PDF, 21.8 KB)

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

INF.1333.12.2021

 1. Zawiadomienie o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (nr postępowania INF.1333.12.2021 z dnia 16.03.2021 r.).
 2. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: e-mail do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia na BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.
 3. Do dnia 24.03.2021 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert drogą elektroniczną (e-mail).
  W dniu 24.03.2021 r. o godz. 13:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 44 308,94 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi w zaokrągleniu kwotę 54 500 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych brutto). W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert.
 4. W przedmiotowy Zapytaniu ofertowym  zostały złożone niżej wymienione oferty:
  1. COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. sp.k., u. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno.
   Cena oferty: 57 201,15 złotych brutto.
   W ofercie stwierdzono brak oświadczeń wymaganych w pkt. IV. „Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego)” Zapytania Ofertowego. Oferta nie spełnia warunków postępowania.
  2. IT BUSINESS GROUP Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków.
   Cena oferty: 55 516,05 złotych brutto.
   W ofercie stwierdzono brak 2-ch z 3-ch oświadczeń wymaganych w pkt. IV. „Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego)” Zapytania Ofertowego. Wykonawca poinformował o dostarczeniu brakujących oświadczeń wraz z podpisaniem umowy.
  3. AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62‑010 Pobiedziska.
   Cena oferty: 53 252,85 złotych brutto.
  4. Zycom Polska sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
   Cena oferty: 50 885,10 złotych brutto.
   W ofercie stwierdzono brak oświadczeń wymaganych w pkt. IV. „Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego)” Zapytania Ofertowego. Zaoferowane stacje robocze są również niezgodne z Załącznikiem nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” . Oferta nie spełnia warunków postępowania.
  5. PROMIKO Paweł Gackiewicz, ul. Kościuszki 19/9, 10-501 Olsztyn.
   Cena oferty: 64 872,35 złotych brutto.
   W ofercie stwierdzono brak oświadczeń wymaganych w pkt. IV. „Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego)” Zapytania Ofertowego. Oferta nie spełnia warunków postępowania.
 5. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria:
  Najniższa łączna ryczałtowa cena oferty brutto – 100%.
 6. Ofertę nr 3 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy: AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski,
  ul. Kostrzewskiego 16, 62‑010 Pobiedziska.
  Cena oferty: 53 252,85 złotych brutto.
 7. Uzasadnienie wyboru oferty: została zaoferowana najkorzystniejsza (najniższa) cena brutto za dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 8. Inne uwagi: brak.

Mrągowo, dnia 25.03.2021 r.

Otrzymują:

 1. Publikacja na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail.
 3. a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 53.3 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 13:34przez: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2021-03-16 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-03-25 13:54przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3444

Rejestr zmian

 • [2021-03-25 13:54:15]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2021-03-23 10:00:34]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2021-03-17 14:13:26]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo