Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr IV/4/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2006r.

Uchwała nr IV/4/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2006r.

Zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/336/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 6 września 2006r. w sprawie: przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom studentom na rok szkolny 2006/2007, ze środków uzyskanych z europejskiego Funduszu Społecznego (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne). 

 Na podstawie art.12 pkt. 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271 ; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r.Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/336/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 6 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom i studentom, na rok szkolny 200612007, ze środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne), wprowadza się zmiany:
1/w §5 pkt. 2 i 6 otrzymują brzmienie:
„2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają w kolejności:

a) studenci o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o której mowa w 5 2,
b) studenci zamieszkali w największej odległości od szkoły wyższej, w której pobierają naukę,
c) studenci o najwyższej średniej ocen z ostatniego roku akademickiego
d) studenci nie powtarzający roku akademickiego, chyba ze przyczyna powtarzania roku były problemy zdrowotne
e) studenci poniżej 40 roku życia
f) studenci stale zameldowani na obszarach zmarginalizowanych nie krócej niż jeden rok”

,,6. Kwota, o której mowa w pkt 5 nie może być wyższa niż 350 zł miesięcznie i niższa niż 200 zł miesięcznie."

2/ w §7
a ) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Stypendia przyznaje Starosta Mrągowski wszystkim zakwalifikowanym studentom, których wnioski o przyznanie stypendium są kompletne i nie zawierają braków formalnych.
Ponadto studenci muszą spełnia kryteria określone w §1 z zastrzeżeniem o którym mowa w §2 pkt.1. oraz §3 pkt. 1-4.”
b) dodaje się pkt.7 w brzmieniu:
,,7. Starosta Mrągowski zawiadomi studentów o nie przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr.5. powyższego Regulaminu. Na decyzję Starosty służy zażalenie do Zarządu Powiatu w Mrągowie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nie przyznanym stypendium
2/ w §9 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji Powiatu Mrągowskiego w wyniku sytuacji opisanej w pkt 1. Starosta zwraca do Urzędu Marszałkowskiego.”
3/ Załącznik Nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIIl33612006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 6 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom i studentom, na rok szkolny 200612007, ze Śródków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wyrownywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne), dokonuje się zmiany:
1/ w §4 pkt. 1 litera ,,c” otrzymuje brzmienie:
,, c) finansowej, tj. wypłaty transzy stypendium w ramach ogólnej kwoty stypendium przyznanej danemu uczniowi. Wyplata transzy będzie możliwa po przedstawieniu przez dyrekcję szkoły zaświadczenia o uczestnictwie stypendysty w zajęciach szkolnych.

Zaświadczenia o uczęszczaniu sporządzane są w każdym miesiącu. Liczba nieusprawiedliwionych godzin u stypendysty nie może w miesiącu przekroczyć 10% miesięcznego, obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych. W przypadku, gdy liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w miesiącu przekracza 1 0% miesięcznego, obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych, wyplata stypendium nie będzie kontynuowana dla tej osoby, a kwota stypendium przyznana danemu uczniowi pomniejszona o wypłaconą kwotę, zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej, na kolejne miesiące, (utworzonej przez Beneficjenta w momencie naboru uczestników projektu). Po powrocie do szkoły uczeń ma siedem dni na przedłożenie usprawiedliwienia.”

2/ w §7 pkt. 6. otrzymuje brzmienie:
,,6. Dyrektor szkoły zawiadomi rodzic6w lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu/nie przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 i załącznika Nr 6 niniejszego Regulaminu.

3/ w §8 pkt. 4,5 otrzymują brzmienie:
,,4.Stypendia przekazuje się natychmiast po otrzymaniu Środków z Urzędu Marszałkowskiego. Przekazanie stypendiów w okresie rozliczeniowym może nastąpić po przedstawieniu przez dyrekcją szkoły zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych. Zaświadczenie podpisuje dyrektor szkoły w porozumieniem z wychowawcą.

Dopuszcza się składanie zbiorczego zaświadczenia dla wszystkich uczniów objętych programem stypendialnym. Gdy liczba nieusprawiedliwionych godzin w miesiącu przekroczy 10% miesięcznego, obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych, zaprzestaje się wypłacania stypendium.”

,,5. Zaświadczenie o uczęszczaniu będzie składane na koniec listopada (oddzielnie za miesiące wrzesień, październik, listopad), stycznia (oddzielnie za miesiące: grudzień, styczeń), kwietnia (oddzielnie za miesiące luty, marzec, kwiecień) i czerwca (oddzielnie za maj i czerwiec).”

4/ w §9 pkt. 1, litera ,en otrzymuje brzmienie:
e ) Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w miesiącu przekroczyła 10% miesięcznego obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych. Po powrocie ze szkoły uczeń ma 7 dni na przedłożenie usprawiedliwienia.

5/ w Załączniku Nr 4 do Regulaminu §5 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie:
„5) Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w miesiącu przekroczyła 10% miesięcznego obowiązkowego wymiaru godzin lekcyjnych”
6/ Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie stypendium uczniom, na rok szkolny 2006/2007 finansowanego ze Brodk6w Działania 2.2.Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, otrzymuje brzmienie jak w za4czniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały Powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie

§ 4

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr IV/4/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2006r.

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zmienia:

Uchwałę nr XXXVII/336/2006 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 6 września 2006r.

 

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2006-12-21 00:00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2006-12-21 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2008-11-07 09:01przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1810

Rejestr zmian

  • [2008-11-07 09:01:28]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
  • [2006-12-21 00:00:00]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo