Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 136/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r.

Uchwała nr 136/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego.
 2. Komisja działać będzie w składzie:
  1. Anna Leoniuk - Przewodnicząca
  2. Anita Zyśk - członek
  3. Ryszard Kraszewski - członek

§ 2.

 1. Komisja dokona oceny oferty na podstawie ustalonych przez Zarząd Powiatu kryteriów, zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert i przedstawi stosowną propozycję do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 2. Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji. Jej decyzja nie jest wiążąca dla Zarządu Powiatu w Mrągowie. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.

§ 3.

1. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
2. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
3. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Mrągowie wyników konkursu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr 135/899/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2021 r. (PDF, 40 KB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 10:21:16przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2021-04-01 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:58

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo