Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-10-21 ( Imieniny: Celiny, Hilarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XLVII/211/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r.

Uchwała nr XLVII/211/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2021 r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.   

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 75.357.820 zł, w tym:
  dochody bieżące – 64.633.787 zł
  dochody majątkowe – 10.724.033 zł
 • wydatki  – 76.471.689  zł, w tym:
  wydatki bieżące – 64.512.096 zł
  wydatki majątkowe – 11.959.593 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.113.869 zł.

Przychody:  

 • niewykorzystane środki  pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,  wynikające z rozliczenia dochodów i  wydatków  nimi  finansowanych   związanych  ze szczególnymi   zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  1.005.225 zł,                
 • nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.408.644 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2021 rok:

 1. Zmiany w planie dochodów:
  • w dziale 600 rozdziale 60018 zwiększono dochody w paragrafie 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.170.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi — Rybno w km od 0+000 do 1+400”.
  • w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2920 — subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 51.660 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
   W rozdziale 75816, dziale 851 rozdziale 85195 oraz w dziale 852 rozdziale 85202 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021 poz. 1382) dokonuję się przesunięć między paragrafami zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
  • w dziale 853 rozdziale 85333 zmniejszono plan dochodów w paragrafie 2690 — środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 853 zł w związku ze zwrotem środków w ramach rozliczenia kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.
  • w dziale 855 rozdziale 85508 zwiększono plan dochodów w paragrafie 2900 wpływy z odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych o kwotę 80.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku ze wzrostem kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
   Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 1.300.807 zł.
 2. Zmiany w planie wydatków:
  • w dziale 600 rozdziale 60014 w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi — Rybno w km od 0+000 do 1+400” w kwocie 1.170.000 zł.
  • w dziale 801 rozdziale 80101, 80115, 80120, 80140 dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4010 — Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51.660 zł w związku przyznaniem rezerwy części oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
   W rozdziale 80195 dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań z własnych na porozumienia AR.
  • w dziale 853 rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie o kwotę 853 zł w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2021 poz. 1023, z późn. zm.).
  • w dziale 855 rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków w paragrafie 3110 — świadczenia społeczne o kwotę 80.000 zł w związku ze wzrostem kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
   Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 1.300.807 zł.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

w/z Starosty
Sławomir Prusaczyk
Wicestarosta

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XLVII/211/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2021 r. (PDF, 89.9 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 69 KB)

Logo programu MS ExcelZałącznik nr 1 (XLSX, 12.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2  (PDF, 66.2 KB)

Logo programu MS ExcelZałącznik nr 2 (XLSX, 12.3 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. (PDF, 53.5 KB)

Logo programu MS ExcelZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. (XLSX, 17.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (PDF, 31.7 KB)

Logo programu MS ExcelZałącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (XLSX, 13 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.3883 Ogłoszony: 19.10.2021 - ikona pliku pdfPDF ogłoszony

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-12 12:56:19przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-10-12 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-10-19 13:48przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:32

Rejestr zmian

 • [2021-10-19 13:48:55]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo