Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

WSTĘP

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego oraz elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Znacząco wpływa też na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej przejawiającej się w wielu ważnych inicjatywach. Aktywność różnych środowisk oraz ich skuteczność zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy pomiędzy powiatem mrągowskim a organizacjami pozarządowymi. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „Programem”. Program współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń i obejmuje współpracę powiatu mrągowskiego z organizacjami na rzecz powiatu mrągowskiego i jego mieszkańców.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Program współpracy obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  jednostkami prowadzącymi swoją działalność na terenie powiatu mrągowskiego na rzecz jego mieszkańców w roku 2022, które  spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Program określa :
  1. cel główny i cele szczegółowe  programu,
  2. zasady współpracy,
  3. formy współpracy,
  4. zakres przedmiotowy,
  5. priorytetowe zadania publiczne,
  6. realizację programu,
  7. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych,
  8. informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.
 3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
  1. ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.);
  2. programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
  3. Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Mrągowski,
  4. zadaniach powiatu – należy przez to rozumieć zadania publiczne, należące do zakresu działania powiatu według ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz innych ustaw,
  5. powiecie i samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć zarówno organy samorządowe jak i jednostki organizacyjne Powiatu Mrągowskiego, realizujące określone zadania publiczne, należące do zadań powiatu,
  6. Radzie powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Mrągowie,
  7. Zarządzie powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Mrągowie jako organ wykonawczy, składający się ze starosty jako przewodniczącego i pozostałych członków zarządu   w ilości od 3 - 5 osób,
  8. Urzędzie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Mrągowie,
  9. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  10. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  11. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – należy przez to rozumieć osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  12. środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), przeznaczonych na wydatki publiczne  w rozumieniu tej ustawy,
  13. dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.),
  14. otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa w art. 13 ustawy, na realizację zadań publicznych,
  15. komisji konkursowej – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert,
  16. sferze zadań publicznych – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział  I
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 2

 1. Celem  głównym programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu mrągowskiego, wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności, a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.
 2. Cele szczegółowe to:
  1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
  2. zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
  3. stała partnerska współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
  4. udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

Rozdział II
ZASADY  WSPÓŁPRACY

§ 3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach:

 1. zasada partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem,
 2. zasada pomocniczości – oznacza to, że powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy,
 3. zasada suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
 4. zasada efektywności – powiat przy zlecaniu  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań  dokonuje wyboru najbardziej korzystnego sposobu wykorzystania środków publicznych dbając, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej. Polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
 5. zasada uczciwej konkurencji – władze samorządowe zobowiązują się do równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji zadania publicznego, zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. Zarówno powiat jak i organizacje pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,
 6. zasada jawności – wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami są powszechnie dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział III
FORMY  WSPÓŁPRACY

§ 4

Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych  w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie, prowadzącymi na terenie powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

 1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może odbywać się w formach:
  1. powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Współpraca pozafinansowa w szczególności polega na:
  1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
  2. konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  3. konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których  mowa w art. 4 ustawy z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia,
  4. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
  5. prowadzeniu i aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na stronie internetowej powiatu mrągowskiego, 
  6. nieodpłatnym udostępnianiu materiałów związanych ze wsparciem bądź powierzeniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert,
  7. publikowaniu ważnych informacji na stronie internetowej powiatu oraz wywieszaniu ich na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
  8. obejmowaniu Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie.

Rozdział IV
ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

§ 5

Powiat Mrągowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

Zakres przedmiotowy współpracy opiera się w szczególności na realizacji zadań publicznych, poprzez powierzenie zadań powiatu do realizacji podmiotom trzeciego sektora   wraz z udzieleniem dotacji na te zadania. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na terenie powiatu, które nie działają w celu osiągnięcia zysku  oraz  przeznaczają  całość  dochodu na realizację  celów  statutowych.

Rozdział V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 6

Wskazane w programie zadania priorytetowe oznaczają zadania powiatu uznane za ważne dla społeczności lokalnej.

Uznaje się, że do zadań priorytetowych przeznaczonych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2022 należą:

 1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.:
  1. wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  2. wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
  3. organizowanie imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. zadania w zakresie pomocy społecznej, tj.:
  • organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, oraz osób po aktywności zawodowej.
 3. zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, tj.:
  1. rozwój świadomości kulturowej,
  2. promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
  3. działania kulturalne seniorów i osób po aktywności zawodowej.
 4. zadanie z zakresu edukacji prawnej, tj.
  1. zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. poradnictwo specjalistyczne oraz prawne,
  3. pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych,
  4. udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.

Rozdział VI
REALIZACJA PROGRAMU

§ 7

Sposób realizacji programu

Realizatorami programu ze stron władz samorządowych powiatu są:

 1. rada powiatu i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i określania obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalania rocznego programu współpracy powiatu mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz zapewnienia w budżecie środków finansowych na jego realizację.
 2. zarząd powiatu w zakresie:
  1. przygotowywania rocznego Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  3. powoływania komisji konkursowych w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań  własnych powiatu przez organizacje pozarządowe,
  4. udzielania dotacji na finansowanie  lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu  powiatu  w  ramach  przewidzianych  środków,
 3. wydziały starostwa w zakresie:
  bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi, współpracy przy opracowywaniu rocznego programu, przygotowywania  i publikacji ogłoszeń oraz wyników  otwartych konkursów ofert, organizowania pracy komisji konkursowych, sporządzania umów  z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane  do realizacji, nadzoru nad realizacją zadania publicznego i kontroli wydatkowania dotacji:
  • Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Wydział  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia
  • Wydział Finansowy
  • Wydział Organizacji i Kadr
  • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   oraz stanowiska samodzielne:
  • Audytor Wewnętrzny w zakresie kontroli wydatkowania dotacji przez organizacje pozarządowe,
  • Inspektor Ochrony Danych.

Realizatorami programu ze strony sektora pozarządowego są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w zakresie udziału w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych oraz wykorzystania  przyznanych na ten cel środków finansowych, podejmowania wspólnych przedsięwzięć społecznych, uczestnictwa przedstawicieli sektora pozarządowego w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania zlecone).

§ 8

Okres realizacji programu

Program  będzie  realizowany  w  okresie  od  01.01.2022 roku  do  31.12.2022  roku.

Termin  realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert  na powierzenie  lub  wsparcie realizacji  zadań  powiatu.

§ 9

Wysokość środków planowanych na realizację programu

Program  finansowany jest z budżetu powiatu. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań  zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  wynosić będzie 24 000,00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Ostatecznie wysokość ww. środków finansowych określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2022.

§ 10

Procedura ubiegania się o środki finansowe

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację ze środków budżetu powiatu mrągowskiego winna złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Otwarty Konkurs Ofert na rok 2022 –„określony rodzaj zadania, którego dotyczy oferta”, należy złożyć w sekretariacie  urzędu w godzinach pracy, albo przesłać listem poleconym na adres Starostwa Powiatowego w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. Warunkiem rozpatrzenia oferty, będzie złożenie jej w wyznaczonym terminie. O zachowaniu terminu decydować będzie  data wpływu oferty do  Starostwa Powiatowego  w  Mrągowie,  a nie data  stempla  pocztowego.

Oferta powinna składać się z prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza oferty, obowiązującego w danym okresie.

Problematyka proponowanego przedsięwzięcia powinna być zgodna ze statutem organizacji ( cele i zadania) i działać na terenie powiatu mrągowskiego.

Szczegółowe wymagania dotyczące składanych ofert, trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z udziałem dotacji ze środków budżetu powiatu określi Zarząd Powiatu.

§ 11

Zasady i warunki ubiegania się o przyznanie  dotacji

O dotację z budżetu powiatu mrągowskiego mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami,  instytucjami badawczymi,  bankami  i spółkami  prawa  handlowego  będącymi  państwowymi  lub samorządowymi osobami  prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia  zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność  prawną w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające  na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  i  pracowników.

Rozdział VII
TRYB  POWOŁYWANIA  I  ZASADY  DZIAŁANIA  KOMISJI  KONKURSOWYCH DO  OPINIOWANIA  OFERT  W  OTWARTYCH  KONKURSACH  OFERT

§ 12

Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych zarząd powołuje komisję konkursową, zwaną dalej komisją. Komisje konkursowe powoływane są przez zarząd na czas obowiązywania programu. Do zadań komisji należy ocena  złożonych ofert pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych, sporządzenie  i przedłożenie  zarządowi powiatu protokołów z posiedzeń komisji konkursowej. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Zarząd  Powiatu w Mrągowie.

Skład komisji powoływany będzie w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Mrągowie, najpóźniej  na 7 dni  przed planowanym posiedzeniem.

W skład komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie i osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są związani z którymkolwiek z podmiotów, który złożył ofertę konkursową.

Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. 

Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14  dni od dnia ukazania się komunikatu,  o powołaniu komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert .

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). 

W przypadku większej ilości chętnych osób do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie ustawy.

Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia. Pracą komisji kieruje Przewodniczący, który wyznacza termin i miejsce jej posiedzenia.

Komisja obraduje  na  posiedzeniach  zamkniętych,  bez udziału  oferentów.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów członków komisji, decyduje  głos Przewodniczącego.

Końcową oceną oferty jest suma punktów za wszystkie kryteria wszystkich członków komisji uczestniczących w ocenie.

Prace komisji są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatem wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.

Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji  nie stosuje się trybu odwołania.

W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana podmiot dokonuje stosownej korekty kosztorysu projektu.

Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 13

Kryteria oceny projektów

Złożone projekty zostaną poddane ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

 1. kryteria formalne:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz  oferty, złożony przez adresata konkursu w wyznaczonym terminie i miejscu, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
  2. prawidłowo sporządzony kosztorys z zachowaniem zasad  przyznania dofinansowania określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
  3. oferta musi zawierać wszystkie wymagania oraz  załączniki określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
   Spełnienie  wszystkich  ww. kryteriów oceny formalnej  warunkuje  przyznanie  oferentowi 1 pkt.
   Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub  uzupełnienia oferty. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
   Oferta spełniająca  wszystkie kryteria oceny formalnej zostanie poddana ocenie merytorycznej. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych, nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 2. Kryteria merytoryczne ( 0-30 pkt)
  Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym:
  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty  za  dane kryterium  w  liczbie 0-5.

Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia.

§ 14

Przyznawanie dotacji

 1. Warunkiem przyznania dotacji jest otrzymanie przez oferenta łącznie co najmniej 20 pkt w ramach oceny formalnej i merytorycznej. Uzyskanie przez oferenta liczby punktów warunkujących przyznanie dotacji nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
  Zarząd powiatu po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej opiniującej oferty podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje  odwołanie.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu,
  2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej powiatu.

Oferent, któremu zarząd powiatu przyznał dotację na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć niezbędne do podpisania umowy dokumenty, które będą wskazane w ogłoszeniu. Organizacje, których oferty zostaną zaakceptowane do realizacji, zawierają umowę o realizację zadania, która szczegółowo precyzować będzie warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz z  opisem rezultatów. Niedostarczenie przez organizację wymaganych dokumentów lub niedopełnienie obowiązków koniecznych do zawarcia umowy w terminie określonym w ogłoszeniu, może skutkować odstąpieniem zarządu powiatu od zawarcia umowy.

§ 15

Rozliczenie dotacji

 Sposób rozliczenia z dotacji szczegółowo określać będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem mrągowskim reprezentowanym przez zarząd powiatu a organizacją. Przedmiotowa umowa opracowana zostanie stosownie do regulacji zawartych w ustawie z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydanych  na jej podstawie  aktualnych  aktów  wykonawczych.

§ 16

Sposób oceny Realizacji Programu

Powiat sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej, w tym przekazanych w formie dotacji środków finansowych. Organizacje zobowiązane są w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zleconego zadania publicznego złożyć sprawozdanie z jego realizacji.

Zarząd Powiatu w Mrągowie w terminie do 30 maja 2023 roku przedłoży Radzie Powiatu w Mrągowie sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu.  Sprawozdanie  zostanie także zamieszczone na stronie  internetowej  powiatu  oraz  Biuletynie Informacji  Publicznej.

Sprawozdanie to powinno zawierać:

 • ilość  ogłoszonych konkursów,
 • tematy ogłoszonych konkursów,
 • ilość złożonych ofert na poszczególne konkursy,
 • ilość ofert odrzuconych,
 • ilość rezygnacji,
 • łączną sumę przyznanych dotacji,
 • łączną sumę niewykorzystanych dotacji,
 • ilość podpisanych umów,
 • ilość rozwiązanych umów.

Powyższe elementy sprawozdania wraz z działaniami podjętymi w ramach współpracy pozafinansowej stanowić będą o efektywności programu.

Rozdział VIII
INFORMACJA  O  SPOSOBIE  TWORZENIA  PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 17

Projekt rocznego programu współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonującymi na terenie powiatu mrągowskiego w sposób określony w Uchwale Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji od organizacji pozarządowych został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.powiat.mrągowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie w dniach od 05.10.2021 r. do 26.10.2021 r. 

Rozdział IX
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 18

 1. Niniejszy program stanowi zbiór zasad regulujących współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
 2. Zasady współpracy mogą być modyfikowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz sytuacją  finansową  powiatu.

Wersja elektroniczna

ikona pliku pdf„Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2022 rok” (PDF, 505.3 KB)

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2022 rok” (DOCX, 80.2 KB)

Program został przyjęty

Uchwałą nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-15 15:11przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-12-15 15:11przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:361

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo