Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-01-27 ( Imieniny: Anieli, Juliana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała nr LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 67.710.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 62.189.800 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.521.177 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.898.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.947.977 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 6.950.318 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6.686.898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 263.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 632.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  • zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 7,
  • zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 2.187.318 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.429.141 zł,
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 758.177 zł.

§ 4

 1. Przychody budżetu w wysokości 4.687.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Rozchody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ):

 1. dochody w wysokości 30.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 30.000 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 513.600 zł; wydatki – 513.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

 1. Rezerwa ogólna wynosi 180.000 zł.
 2. Rezerwa- zarządzanie kryzysowe - 110.000 zł.

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do :
  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
   • dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
   • dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
   • zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r. (PDF, 1.70 MB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 1.15 MB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 4.69 MB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. (PDF, 256 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. (XLS, 52.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 - Pozostałe wydatki majątkowe (PDF, 91.1 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 4 - Pozostałe wydatki majątkowe (XLS, 31.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 5 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (PDF, 349 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 5 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (XLS, 65.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. (PDF, 162.9 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. (XLS, 65.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. (PDF, 85.6 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. (XLS, 35.3 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (PDF, 163.9 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (XLS, 39.4 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 9 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (PDF, 186.4 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 9 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (XLS, 37.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. (PDF, 139.6 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. (XLS, 37.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 11 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na postawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (PDF, 104.5 KB)

ikona pliku excelZałącznik nr 11 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na postawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (XLS, 34.3 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 12 - Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 (PDF, 67.9 KB)

ikona pliku MS WORDZałącznik nr 12 - Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 (DOCX, 19.2 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-14 08:33przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2022-01-14 11:21przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:73

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo