Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie, w którym komisja ma opiniować.
 2. Członkowie komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia, powoływani są do opiniowania ofert złożonych
  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 3. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 4. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Nie są też im zwracane koszty przejazdów związanych z udziałem w komisji konkursowej.
 5. Członkowie komisji konkursowej nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 6. Zadaniem komisji konkursowej jest w szczególności:
  • ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
 7. Warunkiem udziału w naborze kandydatów do składu komisji konkursowej jest złożenie wypełnionego Zgłoszenia kandydatów do składu komisji konkursowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 8. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów do składu komisji konkursowej”. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 10. O terminie i miejscu obrad komisji konkursowej jej członkowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie (PDF, 212.4 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik - Zgłoszenie kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (PDF, 174.3 KB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik - Zgłoszenie kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (DOC, 41.4 KB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-19 12:26przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2022-05-19 12:31przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:126

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo