Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 października 2023 r.

Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie mrągowskim

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r. poz. 253) oraz Zarządzenia nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zarządza się co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Staroście”, należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Mrągowskiego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 2.

1. Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

§ 3.

Celem kontroli jest:
1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 4 zarządzenia;
2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 4.

Kryteriami kontroli są:
1) legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody, zarządzeniami Starosty, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;
2) celowość - oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność);
3) rzetelność – oznaczająca wypełnienie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§ 5.

1) Kontrole problemowe organizuje się w sposób planowy w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi”, nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
2) W terminie do 30 listopada Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opracowuje roczny plan kontroli wybranych obszarów realizowanych zadań obronnych na następny rok.
3) W terminie do 31 marca Starosta przesyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli wybranych obszarów zadań obronnych za ubiegły rok oraz plan kontroli wybranych obszarów realizacji zadań obronnych, który został sporządzony i zatwierdzony przez starostę do 30 listopada poprzedniego roku.
4) Wzór informacji w wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5) Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
6) Wzór informacji o której mowa w ust. 4 określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 6.

Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeń Wojewody, Starosty i planów operacyjnych funkcjonowania, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Starosta może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.
3. O terminie kontroli i jej zakresie Starosta powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§ 8.

1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Program kontroli opracowuje Pracownik Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
3. Program kontroli akceptuje naczelnik Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego i przekłada do zatwierdzenia Staroście.

§ 9.

1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.
2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Starosta.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 10.

1. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia, składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 11.

Czynności kontrolne przeprowadza osoba, co do której nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z udziału w kontroli, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 12.

Ustala się trzystopniową skalę oceny, wynikającej ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:
1) Pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;
2) Pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzone nieprawidłowości formalne, i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań;
3) Negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§ 13.

1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza organ zarządzający kontrolę, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§ 14.

Wykonanie Zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

§ 15.

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie mrągowskim oraz koordynacji w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 43/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 października 2023 r.   [PDF, 2588 KB]

 

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-05 12:15przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2023-12-05 08:37przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:87

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo